«Тұқым қуалаушылақ пен өзгергіштіктің молекулалық механимздері» пәннен

0

<question>Бір геннің бірнеше гендерге әсер етуі

<variant>Плейотропия

<variant>Супрессиялық ген

<variant>Модификаторлық гендер

<variant>Летальды гендер

<variant> Интенсификаторлар

<question>Дарабасты пісіп жетілуге жеткізбей өлімге душар ететін гендер

<variant>Летальды гендер

<variant>Супрессиялық ген

<variant>Плейотропия

<variant>Модификаторлық гендер

<variant> Интенсификаторлар

<question>Негізгі геннің қызметін атқаратын модификатор гендер

<variant>Интенсификаторлар

<variant>Супрессиялық ген

<variant>Плейотропия

<variant>Летальды гендер

<variant>Модификаторлық гендер

<question>Өз алдына жеке келгенде әсері байқалмайтын, ал егер генотипте гомозиготалы немесе гетерозиготалы жағдайда басқа біреуімен бірге қатар келсе жаңа бір белгінің дамуына ықпал ететін гендер

<variant>Комплементарлы гендер

<variant>Эпистаз

<variant>Полимерия

<variant>Супрессор

<variant>Гипостаздық гендер

<question>Бір геннің әсерінен екінші геннің толық басып тежеуін, оның көрінуіне мүмкіндік бермеу

<variant>Эпистаз

<variant>Комплементарлы гендер

<variant>Полимерия

<variant>Супрессор

<variant>Гипостаздық гендер

<question>Аллельді емес геннің өзара әрекеттесуі

<variant>Полимерия

<variant>Эпистаз

<variant>Комплементарлы гендер

<variant>Супрессор

<variant>Гипостаздық гендер

<question>Басқа гендердің әсерін басып тастайтын гендер

<variant>Супрессор

<variant>Эпистаз

<variant>Полимерия

<variant>Комплементарлы гендер

<variant>Гипостаздық гендер

<question>Белгінің көрінуі басылып тасталынатын гендер

<variant>Гипостаздық гендер

<variant>Эпистаз

<variant>Полимерия

<variant>Супрессор

<variant>Комплементарлы гендер

<question>Доминатты бір геннің қызметін оған аллельді емес басқа бір доминатты геннің басып тежеуі

<variant>Доминатты эпистаз

<variant>Бір мағыналы гендер

<variant>Рецессивті

<variant>Қос рецессивті эпистаз

<variant>Плоимерлі гендер

<question>Ұқсас фенотиптік көрініс беретін аллельді емес гендер

<variant>Бір мағыналы гендер

<variant>Доминатты эпистаз

<variant>Рецессивті

<variant>Қос рецессивті эпистаз

<variant>Плоимерлі гендер

<question>Бір геннің рецессивті аллелі гомозиготалы күйінде екінші геннің доминантты немесе рецессивті аллелінің көрінуіне мүмкіндік беруі

<variant>Рецессивті

<variant>Бір мағыналы гендер

<variant>Доминатты эпистаз

<variant>Қос рецессивті эпистаз

<variant>Плоимерлі гендер

<question>Екі тежеуші рецессивті гендердің өзара әрекеттесуі

<variant>Қос рецессивті эпистаз

<variant>Бір мағыналы гендер

<variant>Рецессивті

<variant>Доминатты эпистаз

<variant>Плоимерлі гендер

<question>Жынысты организмнің өсіп даму ( онтогенез) процесінде жіктелуі

<variant>Эпигамдық

<variant>Прогамдық

<variant>Сингамдық

<variant>Гомогамета

<variant>Гетерогамета

<question> Жыныс жіктелуі ата- аналардың гаметогенезінде анықталады

<variant>Прогамдық

<variant>Эпигамдық

<variant>Сингамдық

<variant>Гомогамета

<variant>Гетерогамета

<question>Болашақ ұрпақтың жынысы гаметалар қосылған кезде анықталады

<variant>Сингамдық

<variant>Прогамдық

<variant>Эпигамдық

<variant>Гомогамета

<variant>Гетерогамета

<question> Бірдей гаметалар беретін жыныс хромосомалары

<variant>Гомогамета

<variant>Прогамдық

<variant>Сингамдық

<variant>Эпигамдық

<variant>Гетерогамета

<question>Әр түрлі гаметалар беретін жыныс хромосомалары

<variant>Гетерогамета

<variant>Прогамдық

<variant>Сингамдық

<variant>Гомогамета

<variant>Эпигамдық

<question>Тұқым қуаламайтын сыртқы ортаның әсерінен туған өзгергіштік

<variant>Модификациялық өзгергіштік

<variant>Комбинативтік өзгергіштік

<variant>Коррелятивті өзгергіштік

<variant>Мутациялық өзгергіштік

<variant>Реализациялық өзгергіштік

<question>Әр түрлі шағылыстыру немесе будандастыру арқылы алынған өзгергіштік

<variant>Комбинативтік өзгергіштік

<variant>Модификациялық өзгергіштік

<variant>Коррелятивті өзгергіштік

<variant>Мутациялық өзгергіштік

<variant>Реализациялық өзгергіштік

<question>Тұқым қуалаушылық пен ортаның әсерінің ықпалымен организм бір тұтас өсіп, дамиды

<variant>Коррелятивті өзгергіштік

<variant>Комбинативтік өзгергіштік

<variant>Модификациялық өзгергіштік

<variant>Мутациялық өзгергіштік

<variant>Реализациялық өзгергіштік

<question>Ата- тегінде болмаған кейбір жаңа ерекшеліктердің кенеттен ұрпақтың жекелеген организмінде пайда болуы?

<variant>Мутациялық өзгергіштік

<variant>Комбинативтік өзгергіштік

<variant>Коррелятивті өзгергіштік

<variant>Модификациялық өзгергіштік

<variant>Реализациялық өзгергіштік

<question>Модификациялық өзгергіштіктен өзгеше генотипті іске асыру кезінде фенотиптен жіберілген қателерден пайда болады

<variant>Реализациялық өзгергіштік

<variant>Комбинативтік өзгергіштік

<variant>Коррелятивті өзгергіштік

<variant>Мутациялық өзгергіштік

<variant>Модификациялық өзгергіштік

<question>Басқа геномға белгілі бір геномнан алынған немесе жасанды түрде құралған гендерді экпериментальды тасымалдау

<variant>Трансгеноз

<variant>Трансгенді

<variant>Мутация

<variant>ДНК

<variant>РНК

<question>Геномына бөгде гендер енгізілген жануар

<variant>Трансгенді

<variant>Трансгеноз

<variant>Мутация

<variant>ДНК

<variant>РНК

<question>Клеткадағы геннің табиғи немесе жасанды жолмен өзгеруі

<variant>Мутация

<variant>Трансгенді

<variant>Трансгеноз

<variant>ДНК

<variant>РНҚ

<question>Клеткадағы ең консервативті орган?

<variant>ДНҚ

<variant>Ядро

<variant>Цитоплазмада

<variant>Пластидте

<variant>РНҚ

 <question>Бактерия Е. СоІi қандай температураны талап етеді?

<variant>28

<variant>15

<variant>200

<variant>40

<variant>38

<question>Организм клеткаларындағы хромосомалар санының өзгеруі, оның белгілері мен қасиеттерінің өзгеруімен қатар жүреді

<variant>Геномдық мутациялар

<variant>Полиплоидия

<variant>Автополиплоидия

<variant>Аллополиплоидия

<variant>Гетероплоидия

<question>Клеткалардағы хромосома санының еселенуі

<variant>Полиплоидия

<variant>Геномдық мутациялар

<variant>Автополиплоидия

<variant>Аллополиплоидия

<variant>Гетероплоидия

<question>Бір түрдің геномдарының көбеюі негізінде пайда болған полиплоидтар

<variant>Автополиплоидия

<variant>Полиплоидия

<variant>Геномдық мутациялар

<variant>Аллополиплоидия

<variant>Гетероплоидия

<question>Әр түрлі түрді будандастырудан алынған ұрпақтар геномдарының еселенуі

<variant>Аллополиплоидия

<variant>Полиплоидия

<variant>Автополиплоидия

<variant>Геномдық мутациялар

<variant>Гетероплоидия

<question>Гаплоидтың санына сәйкес еселенбеген хромосомалар санының өзгеруі

<variant>Гетероплоидия

<variant>Полиплоидия

<variant>Автополиплоидия

<variant>Аллополиплоидия

<variant>Геномдық мутациялар

<question>Әр түрлі хромосомалар жиынтығы бар түрлері және туыстарды шағылыстыру арқылы алынған будандар

<variant>Алшақ будан

<variant>Анеуплоидия

<variant>Редукцияланбаған

<variant>Аллотетраплоид

<variant>Плоидтық

<question>Гаплоидтық санына сәйкес еселенбеген хромосомалар санының өзгеруі

<variant>Анеуплоидия

<variant>Алшақ будан

<variant>Редукцияланбаған

<variant>Аллотетраплоид

<variant>Плоидтық

<question> Мейоз процесінде хромосомалардың еселенбеуі

<variant>Редукцияланбаған

<variant>Анеуплоидия

<variant>Алшақ будан

<variant>Аллотетраплоид

<variant>Плоидтық

<question>Редукцияланбаған гаметалардың ұрықтану процесінде бірігуінен екі түрдің де хромосомалар жиынтығы екі еселенген зигота

<variant>Аллотетраплоид

<variant>Анеуплоидия

<variant>Редукцияланбаған

<variant>Алшақ будан

<variant>Плоидтық

<question> Көп клеткалы организмнің хромосомалар жиынтығының саны

<variant>Плоидтық

<variant>Анеуплоидия

<variant>Редукцияланбаған

<variant>Аллотетраплоид

<variant>Алшақ будан

<question>Хромосомалар жиынтығы 2n+1 болатын организм

<variant>Трисомик

<variant>Моносомик

<variant>Нулисомик

<variant>Тетрасомик

<variant>Пентасомик

<question>Хромосомалар жиынтығы 2n-1 болатын организм

<variant>Моносомик

<variant>Нулисомик

<variant>Тетрасомик

<variant>Пентасомик

<variant>Трисомик

<question>Хромосома жиынтығы 2n-2 болатын организм

<variant>Нулисомик

<variant>Моносомик

<variant>Тетрасомик

<variant>Пентасомик

<variant>Трисомик

<question>Хромосома жиынтығы 2n+2 болатын организ

<variant>Тетрасомик

<variant>Нулисомик

<variant>Моносомик

<variant>Пентасомик

<variant>Трисомик

<question>Хромосома жиынтығы 2n+3 болатын организм

<variant>Пентасомик

<variant>Нулисомик

<variant>Тетрасомик

<variant>Моносомик

<variant>Трисомик

<question>Мутацияның нәтижесінде хромосомалардың ұштарыны ң жоғалуы

<variant>Хромосомалық жетіспеушіліктер

<variant>Абберация

<variant>Дефименция және делеция

<variant>Дупликация

<variant>Инверсия

<question>Мутацияның әсерінен хромосоманың  құрылымының  зақымдануы

<variant>Абберация

<variant>Хромосомалық жетіспеушіліктер

<variant>Дефименция және делеция

<variant>Дупликация

<variant>Инверсия

<question>Хромосомаішілік өзгерістерге хромосома бөліктерінің  жетіспеушілігі

<variant>Дефименция және делеция

<variant>Абберация

<variant>Хромосомалық жетіспеушіліктер

<variant>Дупликация

<variant>Инверсия

<question>Хромосомаішілік өзгерістерге хромосома бөліктерінің  бір жерінің екі еселенуі

<variant>Дупликация

<variant>Абберация

<variant>Дефименция және делеция

<variant>Хромосомалық жетіспеушіліктер

<variant>Инверсия

<question>Хромосомаішілік өзгерістерге хромосома бөліктерінің жекелеген  бөлшегінің аударылуы

<variant>Инверсия

<variant>Абберация

<variant>Дефименция және делеция

<variant>Дупликация

<variant>Хромосомалық жетіспеушіліктер

<question>Хромосомааралық өзгерістерге бірнеше хромосомалар  арасындағы өзгерістер

<variant>Транслокация

<variant>Реципрокты транслокация

<variant>Транспозиция

<variant>Жабайы гендер

<variant>Мутантты гендер

<question>Хромосомааралық өзгерістерге  бірнеше  хромосомалардың  гомологты емес хромосомада үзілу бір мерзімде жүрсе, үзілген сегменттер өзара орындарын ауыстырады

<variant>Реципрокты транслокация

<variant>Транслокация

<variant>Транспозиция

<variant>Жабайы гендер

<variant>Мутантты гендер

<question>Генетикалық материалдардың азғана бөлігінің  бір хромосома  бойында  немесе әртүрлі  хромосомалар  арасындағы орын ауысуы

<variant>Транспозиция

<variant>Реципрокты транслокация

<variant>Транслокация

<variant>Жабайы гендер

<variant>Мутантты гендер

<question>Түрдің жабайы формаларына тән гендер аллелі

<variant>Жабайы генденр

<variant>Реципрокты транслокация

<variant>Транспозиция

<variant>Транслокация

<variant>Мутантты гендер

<question>Түрдің жабайы формаларына тән гендер аллелінің өзгеруі

<variant>Мутантты гендер

<variant>Реципрокты транслокация

<variant>Транспозиция

<variant>Жабайы гендер

<variant>Транслокация

<question>ДНК молекуласының бір жерінде нуклеотидтің түсіп қалуы

<variant>Нүктелік мутация

<variant>Тура мутация

<variant>Кері мутация

<variant>Көптік аллелизм

<variant>Генеративті мутация

<question>Геннің жабайы түрінен жаңа күйге  мутациялануы

<variant>Тура мутация

<variant>Нүктелік мутация

<variant>Кері мутация

<variant>Көптік аллелизм

<variant>Генеративті мутация

 

 

Күрделі сұрақтар

 

 

<question>Геннің мутант түрінен жабайы қалпына келуі

<variant>Кері мутация

<variant>Тура мутация

<variant>Нүктелік мутация

<variant>Көптік аллелизм

<variant>Генеративті мутация

<question>Белгілі бір геннің  бір қатар күйін көптік аллелдер сериясы

<variant>Көптік аллелизм

<variant>Тура мутация

<variant>Кері мутация

<variant>Нүктелік мутация

<variant>Генеративті мутация

<question>Жетілген және жетілмеген  жыныс клеткаларында пайда болған  мутациялар

<variant>Генеративті мутация

<variant>Тура мутация

<variant>Кері мутация

<variant>Көптік аллелизм

<variant>Нүктелік мутация

<question>Жетілген және жетілмеген  дене клеткаларында пайда болған мутациялар

<variant>Сомалық мутация

<variant>Спанталды мутация

<variant>Индукциялы мутация

<variant>Физикалық мутагенез

<variant>Химиялық мутагендер

<question>Мутациялық процестің  табиғи  себептерге  байланысты пайда болуы

<variant>Спанталды мутация

<variant>Сомалық мутация

<variant>Индукциялы мутация

<variant>Физикалық мутагенез

<variant>Химиялық мутагендер

<question>Қоздыру арқылы жасалған мутациялық процесс

<variant>Индукциялы мутация

<variant>Спанталды мутация

<variant>Сомалық мутация

<variant>Физикалық мутагенез

<variant>Химиялық мутагендер

<question>Мутацияның пайда болуына радиацияның әсері

<variant>Физикалық мутагенез

<variant>Спанталды мутация

<variant>Индукциялы мутация

<variant>Сомалық мутация

<variant>Химиялық мутагендер

<question>Әртүрлі химиялық заттардың әсерінен пайда болған  мутациялар

<variant>Химиялық мутагендер

<variant>Спанталды мутация

<variant>Индукциялы мутация

<variant>Физикалық мутагенез

<variant>Сомалық мутация

<question>Әртүрлі физикалық және химиялық факторлардың әсерінен организмде  мутацияның  пайда болу процесі

<variant>Мутагенез

<variant>Мутабильдік

<variant>Мутагендер

<variant>Мутант

<variant>Биологиялық мутагендер

<question>Организмнің  табиғи не әр түрлі  факторлар әсерінен  тұқым  қуалайтын  өзгеріске бейімділігі

<variant>Мутабильдік

<variant>Мутагенез

<variant>Мутагендер

<variant>Мутант

<variant>Биологиялық мутагендер

<question>Мутацияның жүруіне әсер  ететін заттар

<variant>Мутагендер

<variant>Мутабильдік

<variant>Мутагенез

<variant>Мутант

<variant>Биологиялық мутагендер

<question>Организмнің мутация нәтижесінде алғашқы типіне ұқсамайтын, тұқым қуатын өзгеше қасиеттері бар особътер

<variant>Мутант

<variant>Мутабильдік

<variant>Мутагендер

<variant>Мутагенез

<variant>Биологиялық мутагендер

<question>Жануарларда мутация  туғызатын қарапайым тірі организмдер

<variant>Биологиялық мутагендер

<variant>Мутабильдік

<variant>Мутагендер

<variant>Мутант

<variant>Мутагенез

<question>Жаңа белгілерге ие болу немесе бұрынғы белгілерінен айырылу қасиетті не деп атайды?

<variant>Өзгергіштік

<variant>Белгісіз өзгергіштік

<variant>Айқын өзгергіштік

<variant>Тұқым қуалайтын өзгергіштік

<variant>Мутант

<question>Қан жекеленген индивидтерге тән бір- бірінен айырмашылықтары болуы

<variant>Белгісіз өзгергіштік

<variant>Өзгергіштік

<variant>Айқын өзгергіштік

<variant>Тұқым қуалайтын өзгергіштік

<variant>Мутант

<question>Жеке организмдердің бір тобы екіншісінен белгілі бір айқын себептердің әсер етуінің салдарынан пайда болуы

<variant>Айқын өзгергіштік

<variant>Белгісіз өзгергіштік

<variant>Өзгергіштік

<variant>Тұқым қуалайтын өзгергіштік

<variant>Мутант

<question>Нәсілдік қасиеттердің әсерінен туған, ұрпаққа берілген, малдар мен өсімдіктердің жеке өмірімен ғана шектелген өзгергіштік

<variant>Тұқым қуалайтын өзгергіштік

<variant>Белгісіз өзгергіштік

<variant>Айқын өзгергіштік

<variant>Өзгергіштік

<variant>Мутант

<question>Клеткада хромосомаға тәуелсіз немесе оның құрамына кіретін генетикалық элементтер

<variant>Эписома

<variant>Плазмидтер

<variant>Сексдукция

<variant>Резистенттілік

<variant>Конъюгация

<question>Хромосомамен байланыссыз дербес өмір сүретін сақина тәріздес ДНК молекулалары

<variant>Плазмидтер

<variant>Эписома

<variant>Сексдукция

<variant>Резистенттілік

<variant>Конъюгация

<question>Дербес жыныс факторының көмегімен бір бактериялық клеткадан екіншісіне гендерді тасу процесі

<variant>Сексдукция

<variant>Плазмидтер

<variant>Эписома

<variant>Резистенттілік

<variant>Конъюгация

<question>Организмнің патологиялық жағдай туғызатын физикалық-химиялық және биологиялық агенттердің әсеріне төзімділігі

<variant>Резистенттілік

<variant>Плазмидтер

<variant>Сексдукция

<variant>Эписома

<variant>Конъюгация

<question>Генетикалық материалдың алмасуы және хромосомалардың уақытша бір-бірімен жанасуы

<variant>Конъюгация

<variant>Плазмидтер

<variant>Сексдукция

<variant>Резистенттілік

<variant>Эписома

<question>ДНК ны клондау деген не?

<variant>ДНК ны көбейтуі

<variant>ДНК ны азайту

<variant>ДНК алмасуы

<variant>ДНК болуы

<variant>ДНК ны жоғалтуы

<question>Басқа тұқым қуалайтын белгілері бар бөгде клетка молекуласының бактериялық  клеткаға  енуі арқылы оның нәсілдік қасиетінің өзгеруі

<variant>Трансформация

<variant>Трансдукция

<variant>Транскрипция

<variant>Спецификалық трансдукция

<variant>Абортивті трансдукция

<question>Фаг арқылы бір бактериядан екінші бактерияға ДНК бөлігінің тасымалдан

<variant>Трансдукция

<variant>Трансформация

<variant>Транскрипция

<variant>Спецификалық трансдукция

<variant>Абортивті трансдукция

<question>ДНК молекуласындағы бірізділіктің и РНК молекуласына жазылуы

<variant>Транскрипция

<variant>Трансдукция

<variant>Трансформация

<variant>Спецификалық трансдукция

<variant>Абортивті трансдукция

<question>Профаг бкатерия хромосомасының белгілі бір жеріне ғана орналасып тек белгілі бір гендерді ғана трансдукциялайды

<variant>Спецификалық трансдукция

<variant>Трансдукция

<variant>Транскрипция

<variant>Трансформация

<variant>Абортивті трансдукция

<question>Бактерия клеткасы бөлігінде, жаңа пайда болған клетканың біреуіне ғана түсетін ген

<variant>Абортивті трансдукция

<variant>Трансдукция

<variant>Транскрипция

<variant>Спецификалық трансдукция

<variant>Трансформация

<question>Алдын-ала белгілі жаңа қасиеттері бар тірі организмдерді жасау проблемасын зерттейтін молекулалық биологияның саласы

<variant>Ген инженериясы

<variant>Клетка  инженериясы

<variant>Ген

<variant>Гендер банкі

<variant>Соматотропин гені

<question>Қайта құрастыру, будандастыру, өсіру кезінде клетканың жаңа типін жасау әдісі

<variant>Клетка  инженериясы

<variant>Ген инженериясы

<variant>Ген

<variant>Гендер банкі

<variant>Соматотропин гені

<question>ДНК фрагменті

<variant>Ген

<variant>Клетка  инженериясы

<variant>Ген инженериясы

<variant>Гендер банкі

<variant>Соматотропин гені

<question> Әр түрлі бөтен гендері бар бактерия клеткаларының жиынтығы   немесе   коллекциясы

<variant>Гендер банкі

<variant>Клетка  инженериясы

<variant>Ген

<variant>Ген инженериясы

<variant>Соматотропин гені

<question>Қолдан синтезделген адамның  ең ұзын гені

<variant>Соматотропин гені

<variant>Клетка  инженериясы

<variant>Ген

<variant>Гендер банкі

<variant>Ген инженериясы

<question>Жеке организмнің даму проц есі

<variant>Онтогенез

<variant>Генотип

<variant>Генотиптік орта

<variant>Базиген

<variant>Онтогенетика

<question>Организмнің барлық гендер жиынтығы

<variant>Генотип

<variant>Онтогенез

<variant>Генотиптік орта

<variant>Базиген

<variant>Онтогенетика

<question>Белгінің дамуына әсер ететін генмен бірге ықпал жасайтын басқа гендер жиынтығы

<variant>Генотиптік орта

<variant>Генотип

<variant>Онтогенез

<variant>Базиген

<variant>Онтогенетика

<question>Бірнеше ортаға бірден әсер ететін тутациялық негізгі гені

<variant>Базиген

<variant>Генотип

<variant>Генотиптік орта

<variant>Онтогенез

<variant>Плейотропия

<question>Бір геннің екі немесе одан да көп белгіге әсер етуі

<variant>Плейотропия

<variant>Генотип

<variant>Генотиптік орта

<variant>Онтогенез

<variant>Базиген

<question>Онтогенездің тұқым қуатын  негіздерін  зерттейтін генетика саласы

<variant>Онтогенетика

<variant>Филогенетика

<variant>Фенокопия

<variant>Гендердің амплификациясы

<variant>Метаморфоз

<question>Филогенездің тұқым қуатын негіздерін зеттейтін саласы

<variant>Филогенетика

<variant>Онтогенетика

<variant>Фенокопия

<variant>Гендердің амплификациясы

<variant>Метаморфоз

<question>Тұқым қуалайтын мутантты гендермен анықталатын белгінің фенотиптік көшірмелері

<variant>Фенокопия

<variant>Филогенетика

<variant>Онтогенетика

<variant>Гендердің амплификациясы

<variant>Метаморфоз

<question>Жекелеген гендердің көбею құбылысы

<variant>Гендердің амплификациясы

<variant>Филогенетика

<variant>Фенокопия

<variant>Онтогенетика

<variant>Метаморфоз

<question>Толық түрлену

<variant>Метаморфоз

<variant>Филогенетика

<variant>Фенокопия

<variant>Гендердің амплификациясы

<variant>Онтогенетика

<question>ДНК ны клондау деген не?

<variant>ДНК ны көбейтуі

<variant>ДНК ны азайту

<variant>ДНК алмасуы

<variant>ДНК болуы

<variant>ДНК ны жоғалтуы

<question>Генді бір хромосомадан екінші хромосомаға ауыстырса не болады?

<variant>Хромосома өзгереді

<variant>Гендер кемееді

<variant>Хромосома көбееді

<variant>Гендер көбееді

<variant>Хромосома бөлінеді

<question>Эмбрионның бағаналы клеткасынан неше органдар түзіледі?

<variant>Көп

<variant>4

<variant>5

<variant>6

<variant>2

<question>Белгілі бір аймақты мекендейтін және өзара еркін шағылысыа алатын бір түрдің өкілдері

<variant>Популяция

<variant>Түр

<variant>Таза линия

<variant>Панмиксия

<variant>Генетикалық дрейф

<question>Морфолог.иялық жағынан өте ұқсас, шыққан тегі бір және табиғи жағдайда бір- бірімен шағылысатын бір топ организмдер

<variant>Түр

<variant>Популяция

<variant>Таза линия

<variant>Панмиксия

<variant>Генетикалық дрейф

<question>Бір атадан тараған және оған генотипі жағынан өте ұқсас ұрнпақтар

<variant>Таза линия

<variant>Түр

<variant>Популяция

<variant>Панмиксия

<variant>Генетикалық дрейф

<question>Айқас тозаңданатын (ұрықтанатын) организмждердің популяциясындағы генотипі әр түрлі жынысты өкілдердің еркін шағылысуы

<variant>Панмиксия

<variant>Түр

<variant>Таза линия

<variant>Популяция

<variant>Генетикалық дрейф

<question>Популяцияда кездейсоқ факторлардың әрекетіне байланысты гендер жиілігінің өзгеруі

<variant>Генетикалық дрейф

<variant>Түр

<variant>Таза линия

<variant>Панмиксия

<variant>Популяция

<question>Популяцияның жынысы және жасына қарай ерекшелеуі

<variant>Популяция құрамы

<variant>Популяциядағы құрылым

<variant>Жыныстық құрылым

<variant>Популяциялық изоляция

<variant>Генофонд

<question> Популяцияда жасы әртүрлі даралардың арақатынасы

<variant>Популяциядағы құрылым

<variant>Популяция құрамы

<variant>Жыныстық құрылым

<variant>Популяциялық изоляция

<variant>Генофонд

<question> Популяцияда әртүрлі жынысты даралардың арақатынасы

<variant>Жыныстық құрылым

<variant>Популяциядағы құрылым

<variant>Популяция құрамы

<variant>Популяциялық изоляция

<variant>Генофонд

<question>Бір популяцияның өкілдері басқа популяцияның өкілдерімен мүлдем ішінара шағылысуы

<variant>Популяциялық изоляция

<variant>Популяциядағы құрылым

<variant>Жыныстық құрылым

<variant>Популяция құрамы

<variant>Генофонд

<question> Бір популяциядағы гендер жиынтығы

<variant>Генофонд

<variant>Популяциядағы құрылым

<variant>Жыныстық құрылым

<variant>Популяциялық изоляция

<variant>Популяция құрамы

<question> Мутант Е. СоІі қандай темпертураны талап етеді?

<variant>42

<variant>15

<variant>200

<variant>25

<variant>30

<question> Бактерия Е. СоІі де неше ген бар?

<variant>7

<variant>4

<variant>1

<variant>10

<variant>25

<question> Бактериядағы фактор R 1965 ж неш пайызға көтерілді?

<variant>58

<variant>18

<variant>25%

<variant>47

<variant>10

<question> Балықтағы фактор Rр R 1970 жылдан 1974 жылға дейін неше есе көбейді?

<variant>2

<variant>4

<variant>6

<variant>8

<variant>10

<question>Жоғары молекулалы полимер (ферменттер)

<variant>ДНҚ- полимеразалар

<variant>Домендер

<variant>Интрондар

<variant>Информациялық РНҚ(иРНҚ)

<variant>Кодон

<question>Белоктың үшінші құрылымын туғызатын жартылай дербес бірліктер.Бірқатар белоктарда рентгенқұрылымдық талдау әдісі арқылы табылған зат

<variant>Домендер

<variant>ДНҚ- полимеразалар

<variant>Интрондар

<variant>Информациялық РНҚ(иРНҚ)

<variant>Кодон

<question>Белокты кодтамайтын құрылымдық геннің ішіндегі бірізділік

<variant>Интрондар

<variant>Домендер

<variant>ДНҚ- полимеразалар

<variant>Информациялық РНҚ(иРНҚ)

<variant>Кодон

<question>Белок синтезіне үлгі рибонуклейн қышқылы, ДНҚ – ның генге сәйкес бөлігінде синтезделетін қышқыл

<variant>Информациялық РНҚ(иРНҚ)

<variant>Домендер

<variant>Интрондар

<variant>ДНҚ- полимеразалар

<variant>Кодон

<question> Белок құрамына кіретін белгілі- бір амин қышқылын анықтайтын үш нуклеотидтер тізбегі

<variant>Кодон

<variant>Домендер

<variant>Интрондар

<variant>Информациялық РНҚ(иРНҚ)

<variant>ДНҚ- полимеразалар

<question>Гетерозиготалы организмдердің фенотипінде екі аллельдің бірдей көрінуі

<variant>Кодоминанттылық

<variant>Триплет

<variant>Рибонуклейн қышқылы (РНҚ)

<variant>Рибосома

<variant>иРНҚ -ақпараттық (информациялық) РНҚ

<question>Үш нуклеотидтен тұратын  тізбек (кодон)

<variant>Триплет

<variant>Кодоминанттылық

<variant>Рибонуклейн қышқылы (РНҚ)

<variant>Рибосома

<variant>иРНҚ -ақпараттық (информациялық) РНҚ

<question>ДНҚ мен салыстырғанда тиминнің орнына урацил және рибоза көмірсуының орнында дезоксирибоза болатын полинуклеотид

<variant>Рибонуклейн қышқылы (РНҚ)

<variant>Триплет

<variant>Кодоминанттылық

<variant>Рибосома

<variant>иРНҚ -ақпараттық (информациялық) РНҚ

<question>Белоктар мен РНҚ- дан тұратын, белок синтезі жүретін клетка органоиды

<variant>Рибосома

<variant>Триплет

<variant>Рибонуклейн қышқылы (РНҚ)

<variant>Кодоминанттылық

<variant>иРНҚ -ақпараттық (информациялық) РНҚ

<question>Рибосомаларда белок синтезі жүргенде үлгі (матриц<variant>ретінде пайдаланатын РНҚ?

<variant>иРНҚ -ақпараттық (информациялық) РНҚ

<variant>Триплет

<variant>Рибонуклейн қышқылы (РНҚ)

<variant>Рибосома

<variant>Кодоминанттылық

<question>Рибосоманың құрамына кіретін және оның құрылымына, қызметіне қажетті РНҚ?

<variant>рРНҚ -рибосомалық РНҚ

<variant>тРНҚ –тасымалдаушы РНҚ

<variant>РНҚ-полимеразалар

<variant>Рибонуклейн қышқылы (РНҚ)

<variant>иРНҚ -ақпараттық (информациялық) РНҚ

<question>Белок синтезіне қатысатын РНҚ молекуласының түрі. тРНҚ молекуласчында қажетті амин қышқылы бар бөлігі және иРНҚ- дағы кодонға сәйкес антикодок болатын РНҚ?

<variant>тРНҚ –тасымалдаушы РНҚ

<variant>рРНҚ -рибосомалық РНҚ

<variant>РНҚ-полимеразалар

<variant>Рибонуклейн қышқылы (РНҚ)

<variant>иРНҚ -ақпараттық (информациялық) РНҚ

<question>ДНҚ –ның үлгісімен РНҚ (иРНҚ, тРНҚ, рРНҚ және РНҚ басқа түрлерін ) синтездейтін ферменттер

<variant>РНҚ-полимеразалар

<variant>тРНҚ –тасымалдаушы РНҚ

<variant>рРНҚ -рибосомалық РНҚ

<variant>Рибонуклейн қышқылы (РНҚ)

<variant>иРНҚ -ақпараттық (информациялық) РНҚ

<question> Егіздердің бір белгі бойынша ұқсастығы неше пайыз?

<variant>50%

<variant>75%

<variant>100%

<variant>25%

<variant>12,5%

<question> Егіздердің екі белгі бойынша ұқсастығы неше пайыз?

<variant>25%

<variant>75%

<variant>50%

<variant>100%

<variant>12,5%

<question>Егіздердің үш белгі бойынша ұқсастықы неше пайыз?

<variant>12,5%

<variant>75%

<variant>50%

<variant>25%

<variant>100%

<question> Егіздердің төрт белгі бойынша ұқсастығы неше пайыз?

<variant>6,25%

<variant>75%

<variant>50%

<variant>25%

<variant>100%

<question>Егіздердің бес белгі бойынша ұқсастығы неше пайыз?

<variant>3,12

<variant>75%

<variant>50%

<variant>25%

<variant>100%

<question>Аурудың этиологиясындағы  (шығу себебі) тұқым қуу мен ортаның  үлесін анықтауға мүмкіндік туғызады

<variant>Егіздік әдіс

<variant>Конкорданттылық

<variant>Дискорданттық

<variant>Тұқымаралық не линияаралық айырмашылық

<variant>Клиникалық – генологиялық әдіс

<question> Екі нгізде де аурудың барлығы не жоқтығы

<variant>Конкорданттылық

<variant>Егіздік әдіс

<variant>Дискорданттық

<variant>Тұқымаралық не линияаралық айырмашылық

<variant>Клиникалық – генологиялық әдіс

<question> Ауру белгісінің егіздің бір сыңарында ғана бөлу құбылысы

<variant>Дискорданттық

<variant>Конкорданттылық

<variant>Егіздік әдіс

<variant>Тұқымаралық не линияаралық айырмашылық

<variant>Клиникалық – генологиялық әдіс

<question>Генетикалық фактордың ауруға төзімділікте елеулі орын алатынын көрсетеді

<variant>Тұқымаралық не линияаралық айырмашылық

<variant>Конкорданттылық

<variant>Дискорданттық

<variant>Егіздік әдіс

<variant>Клиникалық – генологиялық әдіс

<question> Тіркес гендердің генетикалық табиғатын хромосомаларды карталау, гендердің өзара әрекетін зеріттеп, тұқвм қуатын резистендік және төзімді линиялармен ұяларды анықтайды

<variant>Клиникалық – генологиялық әдіс

<variant>Конкорданттылық

<variant>Дискорданттық

<variant>Тұқымаралық не линияаралық айырмашылық

<variant>Егіздік әдіс

<question>Ауруға төзімділік бір немесе аз ғана гендермен анықталатын жағдай

<variant>Төзімділіктің қарапайым тұқым қууы

<variant>Гомеостаз

<variant>Субвитальды гендер

<variant>Сублетальды гендер ( жартылай летальды)

<variant>Егіздік әдіс

<question> Биологиялық жүйелердің өзгеріске шыдап өз құрылымын және қасиетін сақтап қалуы

<variant>Гомеостаз

<variant>Төзімділіктің қарапайым тұқым қууы

<variant>Субвитальды гендер

<variant>Сублетальды гендер ( жартылай летальды)

<variant>Егіздік әдіс

<question> Ұрпақтың 50% тен аз бөлігін өлтіретін гендер

<variant>Субвитальды гендер

<variant>Гомеостаз

<variant>Төзімділіктің қарапайым тұқым қууы

<variant>Сублетальды гендер ( жартылай летальды)

<variant>Егіздік әдіс

<question>Ұрпқтың 50-99% -ке дейін өлуіне себепші гендер

<variant>Сублетальды гендер ( жартылай летальды)

<variant>Гомеостаз

<variant>Субвитальды гендер

<variant>Төзімділіктің қарапайым тұқым қууы

<variant>Егіздік әдіс

<question>Иммундық жүйенің токсинге қарсы жасайтын зат

<variant>Антитоксин

<variant>Токсин

<variant>Антигендік фактор

<variant>Изоиммунизация

<variant>Гетероиммунизация

<question>Микробтар бөлетін, организм үшін бөтен зат

<variant>Токсин

<variant>Антитоксин

<variant>Антигендік фактор

<variant>Изоиммунизация

<variant>Гетероиммунизация

<question>Антигендерге әр түрлі антиденелердің пайда болуын және олармен әсерлесе алатын бөлігі

<variant>Антигендік фактор

<variant>Токсин

<variant>Антитоксин

<variant>Изоиммунизация

<variant>Гетероиммунизация

<question> Бір түрде ғана жүретін иммунизация

<variant>Изоиммунизация

<variant>Токсин

<variant>Антигендік фактор

<variant>Антитоксин

<variant>Гетероиммунизация

<question>Әр түрлі жануарлар түрлерінде жүретін иммунизация

<variant>Гетероиммунизация

<variant>Токсин

<variant>Антигендік фактор

<variant>Изоиммунизация

<variant>Антитоксин

<question> Антидененің антигенмен ерекше байланысуы, осының салдарынан иммундық комплекс түзілуі

<variant>Антиген- антидене реакциясы

<variant>Антигендер

<variant>Антидене

<variant>Гомеостаз

<variant>Идиограмма

<question> Организмге кірген бөгде заттардың иммундық жауап туғызуы

<variant>Антигендер

<variant>Антиген- антидене реакциясы

<variant>Антидене

<variant>Гомеостаз

<variant>Идиограмма

<question> Жоғары сатыдағы организмдердің иммундық жүйесі бөліп шығаратын белок, олар бөгде молекулалық заттарды ( антиденелерді) ерекше түрде байлауы.

<variant>Антидене

<variant>Антигендер

<variant>Антиген- антидене реакциясы

<variant>Гомеостаз

<variant>Идиограмма

<question> Биологиялық жүйелердің өзгеріске шыдап өз құрылымын және қасиетін сақтап қалуы

<variant>Гомеостаз

<variant>Антигендер

<variant>Антидене

<variant>Антиген- антидене реакциясы

<variant>Идиограмма

<question>Хромосомалардың көлеміне, сандық қатынасына қарай кариотиптің жалпылама схемалық көрінісі

<variant>Идиограмма

<variant>Антигендер

<variant>Антидене

<variant>Гомеостаз

<variant>Антиген- антидене реакциясы

<question>Бір класқа, субкласқа және аллотипке жататын жеке организмдердіңғ иантиденелерінің антигендік айырмашылықтары

<variant>Идиотиптер

<variant>Изотиптер

<variant>Иммунитет

<variant>Иммундық реакция

<variant>Иммундық жүйе

<question> Бір түрдің өкілдеріне тән жалпы антигендік ерекшелік

<variant>Изотиптер

<variant>Идиотиптер

<variant>Иммунитет

<variant>Иммундық реакция

<variant>Иммундық жүйе

<question> Генетикалық бөгде белгілері бар заттардан және тірі денелерден организмнің қорғану әрекеті

<variant>Иммунитет

<variant>Изотиптер

<variant>Идиотиптер

<variant>Иммундық реакция

<variant>Иммундық жүйе

<question> Генетикалық бөгде заттарды (бактериялар, вирустар, қарапайымдылар т.<variant>құртуға, бейтараптандыруға бағытталған организмнің бейімділік жауабы

<variant>Иммундық реакция

<variant>Изотиптер

<variant>Иммунитет

<variant>Идиотиптер

<variant>Иммундық жүйе

<question>Организмдегі иммундық реакцияны іске асыратын барлық лимфондтық клеткалар

<variant>Иммундық жүйе

<variant>Изотиптер

<variant>Иммунитет

<variant>Иммундық реакция

<variant>Идиотиптер

<question>Организмнің бөгде заттарға (антигендерг<variant>өтре ерекшке түрде әсері

<variant>Иммундық жауап

<variant>Иммуногенетика

<variant>Иммуногендік

<variant>Иммуноглобулиндер

<variant>Иммундық реакция

<question>Иммундық жауапты, антигендік ерекшеліктердің, қан топтарының т.б. тұқым қууын, генетикалық бақылауын зеріттейтін ғылым

<variant>Иммуногенетика

<variant>Иммундық жауап

<variant>Иммуногендік

<variant>Иммуноглобулиндер

<variant>Иммундық реакция

<question>Антигендердің иммундық жауап шығаратын қабілеті

<variant>Иммуногендік

<variant>Иммуногенетика

<variant>Иммундық жауап

<variant>Иммуноглобулиндер

<variant>Иммундық реакция

<question> Бөтен заттармен антигендермен ерекше байланыса алатын күрделі белоктар (гликопротейдтер)

<variant>Иммуноглобулиндер

<variant>Иммуногенетика

<variant>Иммуногендік

<variant>Иммундық жауап

<variant>Иммундық реакция

<question>Инсулин гормонын қайда синтездейді?

<variant>Трансгенді микробтар

<variant>Тышқанда

<variant>Жыланда

<variant>Шыбында

<variant>Вирустар

<question>Гендерді соматик клеткаларға орнатса қайсы органға әсер етпейді?

<variant>Дәнге

<variant>Жапыраққа

<variant>Қабыққа

<variant>Сабаққа

<variant>Тамырға

<question>Құрылымдық хромосома генде неше пайыз?

<variant>25-40

<variant>10-15

<variant>15-20

<variant>5-10

<variant>60-80

<question>Хромосомада гендер араларындағы бос үлекілер неше пайыз?

<variant>60-75

<variant>10-15

<variant>15-20

<variant>5-10

<variant>90-100

<question>Ашытқы саңырауқұлақта қанша ген кездеседі?

<variant>Көп

<variant>4

<variant>6

<variant>8

<variant>3

<question>Генетика ғылымында соңғы кезде қандай жаңа бөлім ашылған?

<variant>Биоинформатика

<variant>Селекция

<variant>Эмбриология

<variant>Физиология

<variant>Цитология

<question>Нуклейн қышқылдықты қосса не болады?

<variant>Ақуызжинайды

<variant>Көмір су

<variant>Май

<variant>Қышқылдық

<variant>Қант

<question>Рак ауруынан сақтайтын Е СОІі бактериясын генетиктер қай жылы тапты?

<variant>1970

<variant>1650

<variant>1800

<variant>1850

<variant>1600

<question>Гендік инженерия алғаш қай жерде тексерілді?

<variant>Америкада

<variant>Қытайда

<variant>Африкада

<variant>Ресейде

<variant>Қазақстанда

<question>Гендерді ауыстыру инженерия модификациясына грант берудің неше бөлімі болды?

<variant>4

<variant>2

<variant>6

<variant>8

<variant>10

<question>Өсімдіктерді ген модификациялық өзгертуге қарсы қозғалыс қай жылдары болды?

<variant>1996

<variant>1910

<variant>1940

<variant>1950

<variant>1830

<question>Биотехнология қай салада қолданылады?

<variant>Биология

<variant>Математика

<variant>Экономика

<variant>Физика

<variant>Механизация

<question>Гербицит ДДТ і қай жылы Пауль Мюллер Ашты?

<variant>1948

<variant>1900

<variant>1928

<variant>1850

<variant>2002

<question>Гербицит ДДТ ң әсері қай организмде тексерілді?

<variant>Көпж

<variant>1,0ж

<variant>2,0ж

<variant>5,0ж

<variant>0,5ж

<question>Алғашқы трансген инженерия әдісі қай организмде тексерілді?

<variant>Тышқанда

<variant>Қойда

<variant>Адамда

<variant>Алмада

<variant>Бидайда

<question>Мақтада холестирин қай органда болады?

<variant>Дәнде

<variant>Гүлде

<variant>Тамырда

<variant>Тамырда

<variant>Жапырақта

<question>Америкада генделген соя өсімдігі қанща егістікте жерге егіледі?

<variant>2/3

<variant>1/3

<variant>2/2

<variant>½

<variant>¾

<question>ДНК ны клондап генетиктер қандай жануарды шығарған?

<variant>Қойды

<variant>Сыйырды

<variant>Атты

<variant>Тауықты

<variant>Тышқанда

<question>Табиғи сұрыпталу неше жылда болады?

<variant>Көп

<variant>10

<variant>3

<variant>100

<variant>40

 

 

 

 

 

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here