«Өсімдіктердің салыстырмалы генетикасы» пәнінен

0

question> Аталықтың гаметасынсыз аналықтың гаметасынан организмнің өсіп  дамуы

<variant> Партеногенез

<variant> Мутагенез

<variant> Гендік баланс

<variant> Ондрогенез

<variant> Иммунитет

<question> Организмдердін жыныс катынасынсыз кобею

<variant> Аполиксис

<variant> Андрогенез

<variant> Адоптар

<variant> Гемостаз

<variant> Моносомин

<question>  Генетикалық туыс емес өкілдерді шағылыстыру

<variant> Аутбридинг

<variant> Апомиксис

<variant> Гемостаз

<variant> Мутация

<variant> Аполиксис

<question> Гаплоидтық  жиынтықпен салыстырғанда хромосомалар санынын өсуі

<variant> Полиплоидия

<variant> Плазмидтер

<variant> Рецепторлар

<variant> Инбридинг

<variant> Мутация

<question> Геномда өз орнын ауыстыра беретін ДНК фрагменті (бөлшегі)

<variant> Транспозон

<variant> Трансформация

<variant> Делеция

<variant> Репликация

<variant> Дубликация

<question>  Басқа туқым куатын белгілері бар бөгде клетка молекуласының бактериалық клеткаға енуі арқылы онын нәсілдік қасиетінің өзгеруі

<variant> Трансформация

<variant> Трансдукия

<variant> Партеногенез

<variant> Оогенез

<variant> Редукция

<question> Хромосомадағы локустар  АВСДЕЖЗИК болса, делециядан дейiн қандай өзгерiстер жүредi?

<variant>  АВСЗИК

<variant>  АВСССССДЕЖЗИК

<variant>  АВВССДЕЖЖЖЖЗИККК

<variant>  АВЖЕДСИК

<variant>  АВСДЕЖЗИК

<question>  Хромосомадағы локустар  АВСДЕЖЗИК болса, инверсиядан кейiн қандай өзгерiстер жүредi?

<variant>  АВЖЕДСИК

<variant>  АВСССССДЕЖЗИК

<variant>  АВВССДЕЖЖЖЖЗИККК

<variant>  АВСЗИК

<variant>  АВСДЕЖЗИК

<question> Хромосомадағы локустар  АВСДЕЖЗИК болса, дупликациядан  кейiн қандай өзгерiстер жүредi?

<variant>  АВСССССДЕЖЗИК

<variant>  АВСЗИК

<variant>  АВЗИК

<variant>  АВЖЕДСИК

<variant>  АВСДЕЖЗИК

<question> Алғаш өсiмдiк буданы алынған жыл

<variant> 1761

<variant> 1770

<variant> 1800

<variant> 1861

<variant> 1865

<question>  Транскрипция нәтижесiнде ДНК ТТТААА тiзбегiнен  қандай  и-РНК тiзбегi түзiледi?

<variant>  АААУУУ

<variant>  УУУУУУУ

<variant>  ГГГГГГГ

<variant>  ССССССС

<variant>  ХХХХХХХ

<question> Қай жылдары атақты Мендель заңы ашылды?

<variant> 1865

<variant> 1910

<variant> 1930

<variant> 1925

<variant> 1950

<question> Ғалымдардың қайсысы дәндердің өну стадиясын анықтаған?

<variant> Т. Лысенко

<variant> Ф. Энгельс

<variant> И. Мичурин

<variant> Г. Мендель

<variant> А. Опарин

<question> «Табиғатты өзіміз өзгертуіміз керек» деген ғалым?

<variant>  И. Мичурин

<variant> А. Опарин

<variant> Т. Лысенко

<variant> Ф. Энгельс

<variant> Г. Мендель

<question> Будандастыру, шағылыстыру және ќолдан тозаңдандыру жүйесін пайдалана отырып тұқым қуу заңдылыќтарын аныќтау.

<variant> Гибридологиялыќ талдау әдісі

<variant> Цитогенетикалыќ әдіс

<variant> Математикалыќ (статистикалыќ) әдіс

<variant> Гениалогиялыќ әдіс

<variant> Популяциялыќ әдіс

<question> Клетканың бөліну кезіндегі хромосомалар әрекетін, олардың санының өзгеруін зерттеу.

<variant> Цитогенетикалық әдіс

<variant> Гибридологиялыќ талдау әдісі

<variant> Математикалыќ (статистикалыќ) әдіс

<variant> Гениалогиялыќ әдіс

<variant> Популяциялыќ әдіс

<question> Бұршақ қай ғалымның ғылыми зерттеу обьектісі?

<variant> Г. Мендель

<variant> Г. Морган

<variant> М. Иванов

<variant> И. Мичурин

<variant> Т. Лысенко

<question> Ғалымдардың қайсысы ағаштарға ғылыми зерттеу жүргізген?

<variant> И. Мичурин

<variant> Г. Мендель

<variant> М. Иванов

<variant> Г. Морган

<variant> Т. Лысенко

<question> Ғалымдардың қайсысы картопқа зерттеу жүргізген?

<variant> Т. Лысенко

<variant> Г. Мендель

<variant> М. Иванов

<variant> И. Мичурин

<variant> Г. Морган

<question> Мүшелердің қай жерінде күл кездеседі?

<variant> Қабықта

<variant> Цитоплазмада

<variant> Хромосомда

<variant> Ұрықта

<variant> Генде

<question> Мүшелердің қай жерінде май кездеседі?

<variant> Ұрықта

<variant> Цитоплазмада

<variant> Хромосомда

<variant> Генде

<variant> Қабықта

<question> Мүшелердің қай жерінде ген кездеседі?

<variant> Хромосомда

<variant> Цитоплазмада

<variant> Ұрықта

<variant> Қабықта

<variant> Пластидте

<question> Мүшелердің қай жерінде көмір су кездеседі?

<variant> Цитоплазмада

<variant> Ұрықта

<variant> Қабықта

<variant> Пластидте

<variant> Ядрода

<question> Қай өсімдіктің дәнінде күл көп?

<variant> Арпа

<variant> Жүзім

<variant> Бұршақ

<variant> Фасоль

<variant> Картоп

question> Соматик клеткаға не жатпайды?

<variant> Гүль

<variant> Жапырақ

<variant> Тамыр

<variant> Қабық

<variant> Сабақ

<question> Алғашқы жыныс клеткасы

<variant> Гонадо

<variant> Оогоний

<variant> Сперматогоний

<variant> Ооцит

<variant> Сперматоцит

<question> Алғашқы аналық клеткасы

<variant> Оогоний

<variant> Бонадо

<variant> Сперматогоний

<variant> Ооцит

<variant> Сперматоцит

<question> Өсімдіктердегі гендердің құрамын тексереді?

<variant> Цитологиялық

<variant> Статистическии

<variant> Биохимическии

<variant> Гибродологическии

<variant> Феногенетическии

<question> Ұрпақты өзгертудегі генетикалық жолдары?

<variant> Селекция

<variant> Зоотения

<variant> Экология

<variant> Мутация

<variant> Цитология

<question> Алтернативті немесе қарама- қарсы бір жұп белгілері бойынша ажыратуға болатын ата- ананың формаларды будандастыру

<variant> Моногибридті будандастыру

<variant> Дигибридті

<variant> Полигибридті

<variant> Толымсыз доминанттылық

<variant> Толық доминанттылық

<question> Алтернативті немесе қарама- қарсы екі жұп белгілері бойынша ажыратуға болатын ата- аналық форнмаларды будандастыру

<variant> Дигибридті

<variant> Моногибридті будандастыру

<variant> Полигибридті

<variant> Толымсыз доминанттылық

<variant> Толық доминанттылық

<question> Алтернативті немесе қарама-қарсы көп жұп белгілері бойынша ажыратуға болатын ата- аналық формаларды будандастыру

<variant> Полигибридті

<variant> Дигибридті

<variant> Моногибридті будандастыру

<variant> Толымсыз доминанттылық

<variant> Толық доминанттылық

<question> Айқас тозаңданатын (ұрықтанатын) организмдердің популяциясындағы генотипі әр түрлі жынысты өкілдердің еркін шағылысуы

<variant> Панмиксия

<variant> Түр

<variant> Таза линия

<variant> Популяция

<variant> Генетикалық дрейф

<question> Популяцияда кездейсоқ факторлардың әрекетіне байланысты гендер жиілігінің өзгеруі

<variant> Генетикалық дрейф

<variant> Түр

<variant> Таза линия

<variant> Панмиксия

<variant> Популяция

<question> Металдардың қандай иондары кариоплазмада кездеседi?

<variant> Mg2+ және K+

<variant> Ca2+ Ua+

<variant> Fe2+  және K+

<variant> Co2+ және  Cu2+

<variant> Zn2+

<question> Ақ гүлдi өсiмдiктi қызыл гүлдiң тозаңымен тозаңдандырғанда қандай будандастыру байқалады?

<variant> моногибридтi

<variant> полигибридтi

<variant> дигибридтi

<variant> анализдiк

<variant> рецепторлы

<question> Ақ пен қара особьтарды будандастырғанда F1де барлығы қара болды.F2 -дi өзара будандастырғанда  F 2-де қанша бөлiгi сұр болады %?

<variant> 25%

<variant> 50%

<variant> 75%

<variant> 100%

<variant> 70%

<question>  Аллелеморфты жұп атауын енгiзген ғалым

<variant> Бэтсон

<variant> Иогансен

<variant> Мендель

<variant> де Фриз

<variant> Вейсман

<question> Бiр жұптағы белгiлердi аллель деп атауды   ұсынған ғалым

<variant> Иогансен

<variant> Мендель

<variant> де Фриз

<variant> Вейсман

<variant> Штерн

<question> Полимерияның сандық белгiлердің генотипi қандай?

<variant> А1аА2

<variant> А1В2С3

<variant> А1А2В1

<variant> А1А2Д1

<variant> А1А2Д1

<question> Бір тіркестік топта орналасқан А және В гендерінің арақашықтығы 4,6 айқаспа бірлігіне немесе морганидаға тең болса, АВ генотипі түзілетін

                                                                      ав

гаметалардың типтері мен % қатынасын  табыңыз

<variant>  А  және а           47,7%

                  В            в

<variant>  А          4,6%

                  в

<variant>  Гаметалардың барлығы бірдей

<variant>  А          3,3%

                  в

<variant>  а          4,6%

                 В

<question>  Селекцияда будандастырудың жүйелерін атаңыз

<variant> Туыстық будандастыру

<variant> Әр түрге жататын түрлерді будандастыру

<variant> Телоцентрлі
<variant> Бір түрлерді будандастыру
<variant> Гаструляция

<question> Салалық клеткаларды будандастыру қай өсімдіктерге жүргізілді

<variant> Темекі

<variant> Картоп

<variant> Қызылша
<variant> Жалбыз
<variant> Жуа
<question> Н.И. Вавилов өсімдіктердің шығу тегін ошақтарға бөліп қарастырды.Үндістандық ошаққа қай өсімдіктер жатады

<variant> Күріш

<variant> Картоп

<variant> Алма
<variant> Құлпынай
<variant> Бидай

<question> Адам қолдан жасап шығарған организмдердің популяциясы қалай аталады

<variant> Тұқым

<variant> Ядро

<variant> Туыс

<variant> Класс
<variant> Түр

<question> Асқабақ жемісінің сары түсті болуы супрессор гені – w жоқ жағдайда ғана байқалады. Будандастырылған  сары жемісті өсімдіктің генотиптері мен фенотиптері

<variant> wwVV –сары, wwvv – жасыл, wwVv – cары

<variant> WWVv –сары, WwVv – жасыл

<variant> WWvv –сары, wwVv – жасыл
<variant> wwVv – жасыл, Wwvv –сары,
<variant> Генотиптері мен фенотиптері байқалмайды
<question> Толық түрлену

<variant> Метаморфоз

<variant> Филогенетика

<variant> Фенокопия

<variant> Гендердің амплификациясы

<variant> Онтогенетика

<question> Организмнің патологиялық жағдай туғызатын физикалық-химиялық және биологиялық агенттердің әсеріне төзімділігі

<variant> Резистенттілік

<variant> Плазмидтер

<variant> Редукция

<variant> Эписома

<variant> Конъюгация

<question> Генетикалық материалдың алмасуы және хромосомалардың уақытша бір-бірімен жанасуы

<variant> Конъюгация

<variant> Плазмидтер

<variant> Сексдукция

<variant> Резистенттілік

<variant> Эписома

<question> Организмнің  табиғи не әр түрлі  факторлар әсерінен  тұқым  қуалайтын  өзгеріске бейімділігі

<variant> Мутабильдік

<variant> Мутагенез

<variant> Мутагендер

<variant> Мутант

<variant> Биологиялық мутагендер

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here