Өсімдіктер физиологиясының қазіргі кездегі проблемалары

0

Жеңіл сұрақтар

<question>Монокарпты өсімдіктер деген не?

<variant>онтогенез барысында бір рет, жеміс салатын өсімдіктер

<variant>әлденеше рет жеміс салатын өсімдіктер

<variant>онтогенез барысында жеміс салмайды

<variant>кезектесіп жеміс береді

<variant>ешқандай жеміс бермейді

<question>Өсімдік дәніндегі су мөлшері қандай?

<variant>10-14 %

<variant>80-90 %

<variant>55 %

<variant>42 %

<variant>27%

<question>Жапырақтарындағы су мөлшері?

<variant>80-90 %

<variant>10-14%

<variant>55 %

<variant>42 %

<variant>27%

<question>Заттар алмасуы дегеніміз не?

<variant>организмде өтетін барлық химиялық процестердің қосындысы

<variant>заттарды бөліп шығаруы

<variant>организмде өтетін барлық химиялық процестердің қосындысы

<variant>организмде заттардың қосылуы

<variant>организмде заттардың ерекшелетін химиялық процеске айналуы

<question>Заттардың молекулаларының бір клеткадан екінші клеткаға қарай белгілі бір бағытпен қозғалып ауысуы қалай аталады?

<variant>дуффузия

<variant>тургор

<variant>изотондық

<variant>сору

<variant>циториз

<question>Коацервация дегеніміз не?

<variant>цитоплазманың қоймалжың күйі

<variant>цитоплазманың созылған күйі

<variant>цитоплазманың суды сіңіруі

<variant>цитоплазманың өткізгіштігі

<variant>цитоплазманың коагуляциялануы

<question>Транспирацияның қандай түрлерін білесін?

<variant>устицалы, кутикулалы

<variant>гуттация

<variant>транспирация қарқындылығы

<variant>өсімдік сабағынан судың булану түрі

<variant>жылауы

<question>Барлық протопластардағы жартылай өткізгіш мембраналарымен бөлінген клеткалар жиынтығы қалай аталады?

<variant>симпласт

<variant>апопласт

<variant>плазмодесма

<variant>компартмент

<variant>градиент

<question>Судың қатысуымен әр түрлі реакцияларды жүргізіп органикалық қосылыстарды ыдырататын ферменттер?

<variant>гидролаза

<variant>пероксидаза

<variant>цитохром

<variant>оксидаза

<variant>оксипероксидаза

<question>Өсімдіктікте хлороз пайда болу ненің әсері?

<variant>темірдің жетіспеуі

<variant>кальций көп болғандықтан

<variant>магнийдің жетіспеуінен

<variant>калий көп болғандықтан

<variant>кальцийдің жетіспеуінен

<question>Қандай зат хлорофилде биокатализаторлық қызмет атқарады?

<variant>темір

<variant>кальциий

<variant>магний

<variant>калий

<variant>фосфор

<question>Тыныс алу процесі қандай ферменттер әсерімен жүреді?

<variant>каталаза, пераксидаза

<variant>гидрохинон, асқын тотық

<variant>асқын тотық

<variant>гликоза

<variant>фруктоза

<question>Өсімдіктердің тыныс алуы дегеніміз не?

<variant>өсімдіктерде органикалық заттар, оттегінің қалыптасуы мен тотығып, суда және көмірқышқыл газына ыдырауы

<variant>органикалық заттарды сіңіріп, өсімдіктер тотығып көмірқышқыл газон сіңіріп оттегіні бөлу

<variant>өсімдіктердің көмірқышқыл газон сіңіріп,оттегіні бөлу

<variant>өсімдіктердің оттегіні бөлуі

<variant>өсімдіктердің көмірқышқыл газымен қоректенуі

<question>Тыныс алуға сыртқы жағдайлардың әсері қандай?

<variant>температура

<variant>көмірқышқыл

<variant>суық

<variant>қараңғы

<variant>жарық

<question>Ішкі өсу жағдайлары болып саналатын әртүрлі физиологиялық актив заттар қандай?

<variant>витаминдер, ферменттер, гормон дар, гибберилендер, кининдер, ауксиндер

<variant>цитохромдар, витаминдер

<variant>цитохромцианин

<variant>ауксин

<variant>гетероауксин

<question>Өсімдіктердегі фитогормондар дегеніміз не?

<variant>өсуді реттеуші заттар, организмнің өзінде түзіледі

<variant>клеткаларды тежейді

<variant>клеткаларды өзгеріске ұшыратады

<variant>өсуді тоқтатады

<variant>созылу маңызын тежейтін заттар

<question>Гиббереллиннің қандай түрі бегілі?

<variant>30

<variant>15

<variant>10

<variant>20

<variant>60

<question>Өсімдіктердің тыныштық күйі дегеніміз не?

<variant>өсімдіктердің ортаның қолайсыз жағдайларына бейімделуі

<variant>өсу кезеңдерінің тоқтамауы

<variant>даму процесі тоқтап, тіршілігін жояды

<variant>өсімдіктердің тіршілігінде активті өсіп қоректенуі

<variant>даму процесінің активті өсуі

<question>Онтогенез барысында не өзгереді?

<variant>өсімдіктердің формасы мен өсуі өзгереді

<variant>өсімдіктің формасы өзгермейді

<variant>өсімдіктің өсуі өзгермейді

<variant>өсімдіктің өсуі тоқтайды

<variant>өсімдіктің тіршілігі жойылады

<question>Тамырларында су мөлшері?

<variant>70%

<variant>10-14%

<variant>55 %

<variant>42 %

<variant>27%

<question>А – хлорофилінің молекулалық массасы?

<variant>893

<variant>750

<variant>662

<variant>913

<variant>242

<question>Компенсация нүктесі дегеніміз не?

<variant>фотосинтез бен тыныс алудың ара қатынасы

<variant>зат алмасудың арақатынасы

<variant>фотосинтездің қарқындылығы

<variant>тыныс алудың арақатынасы

<variant>тынысалуда оттегінің болуы

<question>Аспарагин, глютамин, мочевиналарының өсімдіктер үшін маңызы қандай?

<variant>өсімдіктер нитраттарды тотықсыздандырады

<variant>амиактың улылығын жоятын қосылыстар

<variant>өсімдіктер үшін маңызы жоқ

<variant>аспарагин органикалық қышқылдармен реакцияласады, амин түзеді

<variant>өсімдік организмінде  сіңірілген минералды элементтер

<question>Өсімдік организмінде  сіңірілген минералды элементтер қандай күйде кездеседі?

<variant>зарядталған ион

<variant>анион күйінде

<variant>қозғалғыш катион

<variant>бос күйінде

<variant>катион

<question>Негізгі минералдық тыңайтқыш қандай?

<variant>фосфорлы, кальцийлі, азотты

<variant>азотты, фосфорсыз, кальцийсіз

<variant>азотсыз, фосфорсыз, кальийсіз

<variant>фосфорлы, кальийсіз, азотсыз

<variant>фосфорсыз, калийлі

<question>Өсімдіктер тіршілігінде қажетті макро- микроэлементтерді ауыстыруға болама?

<variant>болмайды

<variant>органикалық затарды бейорганикалық заттармен ауыстыруға болады

<variant>суық жағдайда кальний орнын натрийға ауыстыруға болады

<variant>факторлардың әсерінен ауыстыруға болады

<variant>ауыстыруға болады

<question>Ерітінділердің буферлігі дегеніміз не?

<variant>сілтілік және қышқылдық ерітінділерді қосқан кезде пайда болатын сұйықтық

<variant>Сілтілік ерітінділердің қосындысы

<variant>Қышқылдық ерітінділердің қосындысы

<variant>Сілтілік ерітінділердің сұйықтығы

<variant>Қышқылдық ерітінділердің қоймалжың күйі

<question>Өсімдіктердің минералды элементтермен тамырдан тыс қоректендіруі?

<variant>жаңбырлата бүрку

<variant>топырақты ерітінділерімен бүрку

<variant>ерітінділерді ерітіп суғару

<variant>топырақпен қоректендіру

<variant>суғару

<question>Аэробтық тыныс алудың энергетикалық тиімділігі неше процентке жуық болады?

<variant>55%

<variant>10%

<variant>90%

<variant>10-30%

<variant>60%

<question>Ашу кезінде қандай заттар түзіледі?

<variant>Спирт, көмірқышқыл газы

<variant>Спирт, су, оттегі

<variant>Спирт, су

<variant>Су, көмірқышқыл газы

<variant>Су, спирт, көмірқышқыл газы

<question>Хлорофил бойында сіңіретін күн энергиясын пайдалану арқылы көмірқышқыл газ бен судан органикалық қосылыстар түзілу процесі?

<variant>жарықта көміртегімен қоректенуі

<variant>өсімдіктердің клеткларына иондардың өтуі

<variant>минералды элементтер қоректенуі

<variant>органикалық заттардың сіңірілуі

<variant>хемосинтез

<question>Фотосинтезді ең алғаш кім?

<variant>Пристли

<variant>Л.Лавуазис

<variant>И.Вернадский

<variant>Н.Лювименко

<variant>К. Темирязов

<question>Күн сәулесінің квант энергиясының АТФ жиналуын қалай атайды?

<variant>фотосинтездік фосфорлану

<variant>тотығу тотықсыздану

<variant>НАДФ

<variant>қозған күйдегі  хлорофилл

<variant>осмостық қысым

<question>Фотосинтез процесі қандай сәулелер спектрінде аса қарқынды жүреді?

<variant>қызыл

<variant>сары

<variant>қоңыр

<variant>күлгін

<variant>жасыл

<question>Белгілі бір жүйеден екінші жүйеге судың өтуі күші қалай аталады?

<variant>су потенциалы

<variant>жоғары ағыс, төменгі ағыс

<variant>су, газ күйіне өту

<variant>төменгі су ағысы

<variant>жоғарғы судың булануы

<question>Сору күші дегеніміз не?

<variant>клетка шырының осмсотық қысымға қарай қарсы айырмашылығы

<variant>клетка шырынының тургор қысымының қарама – қарсы айырмашылығы

<variant>клетка судың жоғарғы ағыс пен жүруі

<variant>осмос күшінің айырмашылығы

<variant>клетка шырының осмостық қысымға тұрған қысымның қосындысы

<question>Топырақтағы судың категориялары қандай?

<variant>буға айналған, сарбциялық, бос су

<variant>газ күйінде бос су

<variant>буға айналған, қатты су

<variant>буға айналған сұйық бос су

<variant>бос су емес, буға айналмаған, сорбциялық су

<question>Устицаның жабық екендігін қалай анықтауға болады?

<variant>сұйық тамызғанда жапырақ ішіне ене алмайды

<variant>жапырақта ақшыл дақтар байқалады

<variant>спирт жапырақтың ішіне өтеді

<variant>бояуды ерітеді

<variant>жабық болса тек ксилол өте алады

<question>Жапырақтағы арнаулы саңыраулар арқылы судың шығуы қалай аталады?

<variant>гидатод

<variant>гутация

<variant>жылауы

<variant>саңлауы

<variant>трахея

<question>Белок молекуласындағы амин қышқылдары бірінен бірі қандай байланыс арқылы қосылады?

<variant>пептидтік  ковалентні

<variant>пептидті  ковалентсіз

<variant>пептидтік  тізбексіз

<variant>пептидтік  полярлы

<variant>пептидтік  полярсыз

<question>Ферменттердің қандай түрлері бар негізгі алты класын ата?

<variant>оксидоредуктоза, трансфераза, гидролаза, лиаза, изомераза, лигаза

<variant>гидролиз, трансфер аза, гидролаза, лиаза, изомераза, лигаза

<variant>гидролиз, трансфераза, гидролаза, полимер, изомераза, фруктоза

<variant>ДНК, РНК, трансфер аза, гидролаза, изомераза фруктоза

<variant>НАДФ, НАД, гидролаза, изомераза, фруктоза, трансфераза

<question>Өсімдіктер  физиологиясы  пәні  нені  зерттейді?

<variant>Өсімдіктер  физиологиясы өсімдіктердегі  зат  алмасу  және  сырт  ортамен  қатынасын зерттейді

<variant>Фотосинтез  және  тыныс  алу  процестерін  зерттейді

<variant>Жасушалардың  энергиялық  алмасуын  зерттейді

<variant>Өсімдік  жасына  қарап  дамуын  зерттейді

<variant>Салыстырма  филогенез  қасиеттерін  белгілейді

<question>Биохимиялық  бағыт?

<variant>өсімдіктер  физиологиясы  өсімдіктердегі  зат  алмасу  және  сырт  ортамен  қатынасын зерттейді

<variant>фотосинтез  және  тыныс  алу  процестерін  зерттейді

<variant>жасушалардың  энергиялық  алмасуын зерттейді

<variant>өсімдік  жасына  қарап  дамуын  зерттейді

<variant>салыстырма  филогенез  қасиеттерін  белгілейді

<question>Биофизикалық  бағыт?

<variant>жасушалардың  энергиялық  алмасуын  зерттейді

<variant>фотосинтез  және  тыныс  алу  процестерін  зерттейді

<variant>өсімдіктер  физиологиясы  өссімдіктердег  зат  алмасу  және  сырт  ортамен  қатынасын зерттейді

<variant>өсімдік  жасыны қарап  дамуыыыын  зерттейді

<variant>салыстырма филогенез  қасиеттерін  белгілейді

<question>Онтегенетик  бағыт

<variant>өсімдік  жасына  қарап  дамуын  зерттейді

<variant>фотоcинтез  және  тыныс  алу  процестерін  зерттейді

<variant>жасушалардың  энергиялық  алмасуын  зерттейді

<variant>өсімдіктер  физиологиясы  өсімдіктердегі  зат  алмасу  және  сырт  ортамен  қатынасын зерттейді

<variant>салыстырма  филогенез  қасиеттерін  белгілейді

<question>Эволюциялық  бағыт?

<variant>салыстырма  фиилогенез  қасиеттерін  белгілейді

<variant>фотосинтез  және  тыныс  алу  процестерін  зерттейді

<variant>жасушалардың  энергиялық  алмасуын  зерттейді

<variant>өсімдік  жасына  қарап  дамуын  зерттейді

<variant>өсімдіктер  физиологиясы  өсімдіктердегі  зат  алмасу  және  сырт  ортамен  қатынасын зерттейді

<question>Экологиялық  бағыт?

<variant>өсімдіктердің  сырт  ортамен  байланысын  зерттейді

<variant>Өсімдік  өсуінің  жалпы  заңдылықтарын  зерттейді

<variant>өсімдік жасына қарап дамуын зерттейді

<variant>фотосинтез  және тыныс алу процестерін зерттейді

<variant>жасушалардың энергиялық алмасуын зерттейді

<question>Синтетикалық  бағыт?

<variant>өсімдік  өсуінің  жалпы  заңдылықтарын  зерттейді

<variant>өсімдіктердің  сырт  ортамен  байланысын  зерттейді

<variant>салыстырмалы филогенез қасиеттерін белгілейді

<variant>өсімдік жасына қарап дамуын зертттейді

<variant>өсімдіктердің энергиялық алмасуын зерттейді

<question>Байланысқан су?

<variant>клетка суының биопалемерлер малекулаларына жақын орналасқан бөлігі

<variant>биополимерлер коллойдтарымен  ұсталмайды

<variant>еркін диффузияланады

<variant>физиологиялық активтілігін қамтамасыз етді

<variant>өсіп-дамуын қамтамасыз етеді

<question>Бос су?

<variant>Биополимерлер коллойдтарымен  ұсталмайды

<variant>олар сутектік байланыстар күйімен ұсталады

<variant>аязға құрғақшылыққа қолайсыз жағдайларға төзімді

<variant>клетка суының биопалемерлер малекулаларына жақын орналасқан бөлігі

<variant>клетканың сору күші

<question>Цитоплазманың мембранасы қалай аталады?

<variant>плазмолема

<variant>тонопласт

<variant>ішкі мембрана

<variant>сыртқы мембрана

<variant>қабықша

<question>Заттардың малакулаларының бір клеткадан екінші клеткаға қарай белгілі бір

бағытпен қозғалып ауысы қалай аталады?

<variant>диффузия

<variant>тургор

<variant>циторриз

<variant>изотомдық

<variant>сору

<question>Тіршілік қасиетін жоймаған цитоплазманың қасиеттеріне тән қимылдар?

<variant>плазмолиз

<variant>фотосинтез

<variant>оңға қозғалу

<variant>тұрақты

<variant>ағып кету

<question>Өсімдік жасушаларында болатын негізгі құрамды бөлігі?

<variant>Ядро

<variant>Пластит

<variant>Көбеюі

<variant>Фотосинтез

<variant>Қозғалатын бөлігі

<question>Өсімдік цитоплазмасындағы ең негізгі химиялық зат?

<variant>Белок

<variant>Глюкоза

<variant>Амин қышқылы

<variant>Азот

<variant>Минералды заттар

<question>Митохондрияның атқаратын қызметі?

<variant>АТФ – синтездейді

<variant>Энергия бөліп шығарады

<variant>РНҚ- ны синтездейді

<variant>ДНҚ-ны синтездейді

<variant>Биосинтез

<question>Жасушадағы вакуоляның айналасын қоршап жатқан қабат қалай аталады?

<variant>Тонопласт

<variant>Мезоплазма

<variant>Протоплазма

<variant>Оргапнелла

<variant>Қабықша

<question>Су және еріген заттардың өсімдік бойымен өтетін жолы?

<variant>аполаст, симпласт

<variant>протоплазма, трахея

<variant>өткізгіш, ксилема

<variant>трахея, ксилема

<variant>түтікше, прозенхима

<question>Өсімдіктегі судың алмасуы қандай категорияға бөлінеді?

<variant>судың келуі, қозғалуы, бу, сұйық, күйінде бөллінуі, судың сіңірілуі

<variant>судың келуі, өтуі, қозғалмауы, жиналуы

<variant>судың сіңірліуі, өтуі, бөлінбеуі

<variant>судың ыдырауы, келуі, таралуы

<variant>судың өтуі, қозғалуы, сұйық болуы

<question>Өсімдіктің жылауы дегеніміз не?

<variant>тамырдың кесілген жерінен су шығуы

<variant>тамырға судың жиналып бөлінуі

<variant>жапырақтың бетінен судың жиналуы

<variant>жапырақтан судың булануы

<variant>өсімдіктерден  судың булануы

<question>Өсімддіктерден буланып шыққан сумен жай су бетінен ұшқан судың қатынасы қалай аталады?

<variant>салыстырмалы транспирация

<variant>гидатод

<variant>транспирация көрсеткіші

<variant>судың қозғалуы мен бөлінуі

<variant>судың бөлінуі

<question>Жасыл өсімдік тіршілігінде негізгі күрделі қандай пигмент бар?

<variant>хлорофил

<variant>каротин

<variant>гемоглобин

<variant>антоцинан

<variant>хлоропласт

<question>Барлық тірі организмдердің қоретену типі?

<variant>автотрофты, гетеротрофты

<variant>фотосинтез, хемоцинтез

<variant>фотосинтез, автотрофты

<variant>гетеротрофты, фотосинтез

<variant>бактериалды, фотосинтез

<question>Фотосинтездің қараңғыда өтетін құбылысын қандай реакция деп атайды?

<variant>блокман реакциясы

<variant>фотохимиялық реакция

<variant>фотофизикалық реакция

<variant>алмасу реакциясы

<variant>фотосинтез

<question>Тыныс алу процесі оттегімен әрекеттесіп тотығатындықтан, қандай процесс деп аталады?

<variant>тотығу-тотықсыздану процесі

<variant>хемосинтез

<variant>химиялық процесс

<variant>физикалық процесс

<variant>фоторедукциялық процесс

<question>Қантты фосфорлау және ыдырату процесі қалай аталады?

<variant>гликолиз

<variant>фруктоза

<variant>фосфороза

<variant>сахароза

<variant>гидролиз

<question>Аэробты тыныс алу кезіндегі комплекс қандай ферметтер кіреді?

<variant>пируватдегирогеназа, дигидролипоид – ацетил трансфераза дигидролипоилдегидегидрогенеза

<variant>перисидаза, изоцитрат, цитохром

<variant>оксалацетат, трансфераза

<variant>цитохром, цианинцианин

<variant>витаминдер, пероксидаз, изоцитрат

<question>Өсімдіктекр денесінде проценттің  миллионнан бір бөлігінде кездесетін қандай ультра микрозлементтер кіреді?

<variant>Сs ,Se,Cg, Нg, Au, Ag, Ra

<variant>C, H ,O ,N, S, Ca

<variant>Mg, Na, Fe, P, Mn

<variant>Mn, B ,Cu, Si ,Br, Co

<variant>Ca ,Mg, Cu, P Mn ,N

<question>Өсімдіктердің минералды элементтері мен қоректенуін ең алғаш байқаған кім?

<variant>Б. Ван –Гельмант

<variant>Курсонов

<variant>К. Гедройц

<variant>Виноградский

<variant>Ю.Либих

<question>Топырақтың сіңіре алу бейімділігі дегеніміз не?

<variant>топыраққа әртүрлі химиялық қосылыстардың сіңірілуі

<variant>Топыраққа  сіңуі

<variant>топыраққа К N0 3  сіңуі

<variant>топыраққа 02 сіңуі

<variant>Топыраққа тек С02

<question>Өсімдік организмдегі микроэлементтердің мөлшері қандай?

<variant>103 105

<variant>10[1]0

<variant>10[2]

<variant>109

<variant>101

<question>Өсімдіктер организмде неше процент күл қалдыратын элементтер бар?

<variant>5

<variant>10

<variant>20

<variant>30

<variant>70

<question>Өсімдік организмдегі минералды элементерде неше топқа бөлуге болады?

<variant>3

<variant>5

<variant>27

<variant>10

<variant>2

<question>Тұздардың қосындысында иондар бір-біріне кері әсер етуі қалай аталады?

<variant>иондар антогонизмі

<variant>катион иондары

<variant>аниондар

<variant>аниондар мен катиондар

<variant>теңестірілген иондар

<question>Су клеткаға қандай ерітіділер концентрациясында өтеді?

<variant>клетка шырынының концентрациясы сыртқы ортаға ерітінділер концентрациясынан жоғары болғанда

<variant>клетка шырынының концентрациясы сырқы ортадағы ерітінділер концентрациясынан төмен болғанда

<variant>тең болғанда

<variant>клетка шырынының концентрациясына байланысты емес

<variant>Өсімдікте сору күші төмен болса су клеткаға тез өтеді

<question>Өсімдіктерге қажетті минералды элементтерді  анықтау әдісі?

<variant>визуальды диагностика, химиялық  диагностика

<variant>анализ жасау өсімдікке

<variant>анализ, диагностика

<variant>химиялық, топырақты бөлу

<variant>Физикалық диагностика

<question>Органикалық зат ыдырап ондағы энергия босап шығу процесі қалай аталады?

<variant>тыныс алу

<variant>фоторедукция

<variant>зат алмасу

<variant>хемосинтез

<variant>фотосинтез

<question>Тыныс алу  кезінде бөлініп шықан көмір қышқыл газы көлемінің сіңірілген оттегінің қатынасы не деп аталады?

<variant>тыныс алу коэффиценті

<variant>тыныс алу мөлшері

<variant>тотығу дәрежжесі

<variant>Тыныс алу қатынасы

<variant>Тыныс алу мен мөлшері

<question>Күн спектрінің көрінетін бөлігінде жарық сәулелерінің сіңіретін заттар

<variant>пигменттер

<variant>жарық энергиясы

<variant>магний

<variant>этилденген хлор

<variant>фотосинтез

<question>Тропизм дегеніміз не?

<variant>сыртқы ортаның әртүрлі факторларына өсімдіктердің қозғалысқа келуі

<variant>өсімдіктердің бұрылуы

<variant>организде органикалық қосылыстар

<variant>тамырдың иілуі

<variant>өсімдіктердің суы мол жаққа иілуі

<question>Өсімдіктерде зат алмасуға қатысатын ферменттер мен өзара байланыс түзетін зат қандай?

<variant>витаминдер

<variant>настия

<variant>гетероауксин

<variant>индолин майы

<variant>Нафтил сірке қышқылы

<question>Қалың  кутикула қабатымен қапталған қалың жұмсақ етті өсімдіктер қалай аталады?

<variant>суккуленттер

<variant>ксерофиттер

<variant>эфермелер

<variant>пойкилоксерофиттер

<variant>эвксерофиттер

<question>Вегатативтік әдіспен өсімдіктерді өсіріп, оларға макро микро элементтерді қажет екенің дәлелдеген үлкен үлес қосқан  кім?

<variant>Прянишников

<variant>Мальтус

<variant>Ю.Сакс

<variant>Н. Виноградский

<variant>К.К. Гедройц

<question>Ағаш тәрізді өсімдіктің жапырағынан неше процент күл алынады?

<variant>7

<variant>50

<variant>5

<variant>10

<variant>20

<question>Өсімдіктер топырақтағы  суда ерімейтін мсинералды тұздарды қалай сіңіреді?

<variant>Өсімдік тамырларынан бөлініп шықан  органикалық қосылыстар әсері

<variant>Минералды элементтердің өзгеруі.

<variant>Ауадағы минералды заттар арқылы

<variant>Фосфор қышқылдары арқылы сіңіреді.

<variant>Томас шлағы суперфосфатты ортаның әсері

<question>Фосфор тыңайтқыштарының ең негізгісі және суда  жақсы ериді?

<variant>суперфосфат

<variant>магний фосфаты

<variant>натрий фосфаты

<variant>фосфорит

<variant>калций фосфаты

<question>Тыныс алу қарқындылығы қандай ферменттер әсерімен жүреді?

<variant>пероксидаза

<variant>рибулеозифосфат

<variant>сутегінің асқын тотығы

<variant>глютамин

<variant>фосфоглицирин

<question>Тыныс алуға сыртқы жағдайлардың әсері қандай?

<variant>температура

<variant>ауа

<variant>ылтғал

<variant>топырақ

<variant>жел

<question>Хлорпопласт құрамында қандай пигменттер бар?

<variant>хлорофилл а, хлорофилл  б, каротин, ксантофилл

<variant>хлорофилл, хлорофилл в, фуконсантин, фикобилин

<variant>хлорофилла, кариотин, ксантофилл, хризоксантин

<variant>хлорофилл а, хлорофилл б, кариотин, фикоэритрин

<variant>хлорофилл а, кариотин, ксантофилл, фикоцианин

<question>Қандай температурада фотосинтез қарқындылығын анықтауға болады?

<variant>25-300С

<variant>30-35 0С

<variant>15-200С

<variant>10-150С

<variant>5-100С

<question>Яровизация сатысына қандай сыртқы орта фактор әсер етеді?

<variant>температура

<variant>ылғал

<variant>жарық

<variant>топырақ

<variant>барлығы

<question>Қантты фоссфорлау және ыдырату қандай процесс деп аталады?

<variant>гликолиз

<variant>фруктоза

<variant>альдолази

<variant>фосфоглицерол

<variant>глецеральдегид

<question>Гликолиз кезінде ферменттер  әсерімен өткен реакция соңында қандай зат түзіледі?

<variant>пируват

<variant>декарбоксилоза

<variant>2- фосфорглицерат

<variant>Д-фруктоза 6-фосфат

<variant>Гексокиназа

<question>Ашу және тыныс алу процесстерінің генетикалық байланысын дәлелдеген кім?

<variant>П. Костычев

<variant>Темирязов

<variant>Н.Бах

<variant>И. Палладин

<variant>Мокросонов

<question>Тыныс алу процесі қандай органоидарда өтеді?

<variant>митохондрия

<variant>рибосома

<variant>эндоплазмалық торда

<variant>ядрода

<variant>лизосомада

<question>Тыныс алу субстраттары қандай заттар болып табылады?

<variant>моносахариттер, гликолизиттер, пектинді заттар

<variant>майлар, қышқылдар, моносахариттер

<variant>майлар, қышқылдар, гликозидтер

<variant>пентинді,майлар, глюкоза

<variant>пентинді, майлар, фруктоз

<question>Күрделі өсімдіктердің жасушаларындағы жасыл құрамындағы  болатын пластид қандай?

<variant>хлоропласт

<variant>хлорофилл а және в

<variant>антоциан

<variant>хромопласт

<variant>ксантофилл

<question>Өсімдіктер минералды элементтерді жапырағымен сіңіретін бірінші рет байқаған кім?

<variant>Ж. Б.Буссенго

<variant>Ломоносо

<variant>Энгельгау М

<variant>Сенеб  Г

<variant>Соссюр Н

<question>Өсімдік жапырағынан алғаш рет жасыл пигментті кім бөліп алды?

<variant>М.Ненцкий

<variant>Г.Момин

<variant>Р. Вильгиттер

<variant>Ж. Квантту

<variant>К. Этар

<question>Организмдегі барлық клеткалар геномының бірдей болып келуі, қалай атайды?

<variant>тотипотенттік

<variant>экспрессиясы

<variant>гиббереллин

<variant>фитогормон

<variant>экспресс

<question>Өсімдіктердің репродуктивтік мүшелерінің өсуі үшін ұзақ  күн қажет екендігін құбылысты  қалай атайды?

<variant>фотопериодизм

<variant>яровизация

<variant>онтогенез

<variant>фотоморфогенез

<variant>барлығы

<question>Топырақ тұздануына бейімделген өсімдік түрлерін қалай атайды?

<variant>галофиттер

<variant>ксерофиттер

<variant>суккуленттер

<variant>эфермерлер

<variant>гемиксерофиттер

<question>Өсімдіктердің құрғақ затының көп бөлігін қандай және неше процент құрайды?

<variant>көмірсу 90 процент

<variant>Полисахарит 53 процент

<variant>Д-эритроза 0,10 процент

<variant>Д- рибоза 30 процент

<variant>Көмірсу 20 процент

<question>Клетка қабықшасының негізін құрайтын целлюлозаның молекуласы бірігіп шоқтар түзілуі қалай аталады?

<variant>микрофибрилдер

<variant>қисық шоқтар

<variant>микрофотон

<variant>полисахарид

<variant>фосфолипитер

<question>Цитоплазманың қабықшаға қарап жатқан сыртқы бетін қалай атайды?

<variant>плазмолемма

<variant>тонопласт

<variant>мезоплазма

<variant>кариоплазма

<variant>гиалоплазма

<question>Хлоропластарда фотосинтез кезінде энергия сіңіруге қатысатын белогы қандай?

<variant>ферредоксин

<variant>оксалаацетат

<variant>малат

<variant>глуканат

<variant>фосфоглицерат

<question>Қоректік ортада өсімдіктерге иондардың бірлесе әсер етуін анықтаған ғалым?

<variant>Ж.Леб

<variant>Х. Кребс

<variant>Ф. Арнон

<variant>П. Виноградов

<variant>барлығы

<question>Ионның жеткілікті мөлшерін қосу арқылы бір йонның организмге зиянды әсерін жою қалай аталады?

<variant>иондар онтогонизмі

<variant>теңестірілмеген қоспа

<variant>аконитаза

<variant>редуктаза

<variant>метоболизм

<question>Топырақтағы микробтардың көп бөлігі, тамырдың қандай тереңдігінде болады?

<variant>ризосфера

<variant>микориза

<variant>гиффалар

<variant>эмбрионалдық

<variant>Диференцио налдық

<question>Митоз процесі қанша уақытқа созылады?

<variant>1,5 – 2 сағат

<variant>1-2 күн

<variant>7-20мин

<variant>1,5-2 апта

<variant>5-6 күн

<question>Өсімдіктердің топырақтан қоректенуін қалай аталады?

<variant>минералдық қоректену

<variant>макро элементтер мен қоректенуі

<variant>фосфорсыз, калийсіз, азотсыз қоректенуі

<variant>калийсіз микроэлементтермен қоректенуі.

<variant>барлығы

<question>Инозитфосфор қышқылдының кальций магний тұзы қалай аталады?

<variant>фитин

<variant>фитол

<variant>фосфат

<variant>глюконат

<variant>инозит

<question>Фотосинтез, тыныс алу, ашу процестеріне пайдаланатын моносахариттерді  фосфорлауға қандай элемент қатысады?

<variant>фосфор

<variant>азот

<variant>магний

<variant>кальций

<variant>көмірсу

<question>Микроэлементтердің физиологиялық-биологиялық қасиеттеріне көптеген ғалымдар?

<variant>Сабанин, Я. Пейвс

<variant>И. Генкль, Н.Бах

<variant>И.П. Палладин,   Слек

<variant>Дж. Утсон

<variant>Н.Годнев,  Карпилов

<question>Тыныс алу процесіне қатысын, электронды  тасымалдайтын фермент жжәне оның құрамында қандай элемент бар?

<variant>цитохромоксидаза, мыс

<variant>цитохром, калций

<variant>цитохром в магний

<variant>цитохром оксидаз, натрий

<variant>пластоционнин натрий

<question>Хлорофилдің жарықты сіңіріп, қозуы қандай процес?

<variant>фотофизикалық

<variant>Фотосинтез

<variant>хемисинтез

<variant>фоторедукция

<variant>Фотохимиялық

<question>Цитиоплазманың гомогенді, құрылымсыз бөлігі қалай аталады?

<variant>гиалоплазма

<variant>протоплазма

<variant>плазмолемма

<variant>тонопласт

<variant>мезоплазма

<question>Гель дегеніміз не?

<variant>коллойдтардың қатты күйі

<variant>коллойдтардың сұйық  күйі

<variant>коллойтардың газ күйінде

<variant>қышқылдардың әсерінен қатты зат сұйыққа айналуы.

<variant>ақуыздардың сұйық күйі

<question>Жасушадағы вакуоляның айналасын қоршап жатқан қабат қалай аталады?

<variant>тонопласт

<variant>қабықша

<variant>мезоплазма

<variant>органелла

<variant>Протоплазма

 

Орташа сұрақтар

 

<question>Өсімдік мүшелерінде болатын кариотиноидтардың мөлшері қандай болады?

<variant>20-40 процент

<variant>10 процент

<variant>5 процент

<variant>60  процент

<variant>92 процент

<question>Клетканың өсу кезендері

<variant>эмбрионалдық митоз, амитоз, кариокенез

<variant>эмброналды бөліну митоз, кариокинез

<variant>клетка қабықшасының толтырып тұратын сумен араласпайтын созылмалы масса

<variant>коллойтардың сұйық  күйі

<variant>қышқылдардың әсерінен қатты зат сұйыққа айналуы.

<question>Клетка қабықшасының толтырып тұратын сумен араласпайтын, созылмалы масса?

<variant>цитоплазма

<variant>пектинді зат

<variant>гемицеллюлоза

<variant>плазма десма

<variant>плазмалемма

<question>Өсімдік ұлпасындағы сору күшін анықтау формуласы?

<variant>S-P-T

<variant>S-P-T а

<variant>S-P-С

<variant>S-СТ

<variant>S-РТ

<question>Тыныс алу мен ашудың арасында қандай ұқсас байланыс бар?

<variant>көмірқышқыл газ,  энергиясы

<variant>Көмір қышқыл газ , су

<variant>спирт, көмір қышқыл газ

<variant>су, көміртегі

<variant>спирт, су

<question>Суды өсімдік мүшелеріне жеткізу күші қалай аталады?

<variant>жоғарғы, төменгі қозғаушы күш

<variant>қозғаушы күш,  тамыр

<variant>жоғары, транспирация

<variant>төменгі тамыр күші

<variant>тамыр, сабақ төменгі күш

<question>Өсімдік организмінен тамшылап бөлініп шыққан су?

<variant>гуттация

<variant>жылауы

<variant>гидратоп

<variant>патологиялық процесс

<variant>судың жиналуы

<question>Транспирацияны қандай әдіспен анықтайды?

<variant>мөлшерлік, сапалық әдіс

<variant>зерттеу әдісі

<variant>мөлшерлеу

<variant>анықтау әддісі

<variant>зерттеу, мөлшерлеу әдісі

<question>Пигменттер арасындағы энергия миграциясы қандай жолмен өтеді?

<variant>резонанстық  қозу, зарядты тасымалдау комплексін түзу жолы

<variant>резонанстық  қозу тасымалддау қабылдау жолы

<variant>резонанстық емес қабылдау жолы

<variant>резонанстық қозу қабылдау жолы

<variant>резонанстық емес, тасымалдау жолы

<question>Көмірқышқыл газын сіңіру органикалық заттарды синтездеуі фотосинтездің қандай кезеңі?

<variant>қараңғылық кезеңі

<variant>фотосинтез

<variant>жарық кезеңі

<variant>фотолиз

<variant>Жарықты тарату кезеңі

<question>Жарық энергиясын сіңіру  есебінен судың ыдырау реакциясы қалай аталады?

<variant>фотолиз

<variant>фото жүйе

<variant>цитохром

<variant>ферредоксин

<variant>эмерсон эффекті

<question>Сәулелерді түсіру арқылы өсімдіктер фотосинтезін зерттеуде Р.Эмерсон қандай толқын  ұзынддығын пайдаланды?

<variant>650-680нм

<variant>550-600нм

<variant>450-500нм

<variant>680-650нм

<variant>690-650нм

<question>Кариокинез дегеніміз не?

<variant>ядроның митоз жолымен бөлінуі

<variant>өсімдіктердің солуы

<variant>транспирация процесі

<variant>ядроның мейоз жолымен бөлінуі

<variant>өсімдіктің гүлдеуі

<question>Денатурация деген не?

<variant>белок малекуласының бұзылуы

<variant>өсімдіктің жапырақ жаюы

<variant>даму процесі

<variant>плазмолиз

<variant>тыныштық күй

<question>Судың қатынасуымен әртүрлі реакцияларды жүргізіп органикалық қосылыстарды ыдырататын ферменттер?

<variant>гидролаза

<variant>пероксидаза

<variant>цитохром

<variant>оксидаза

<variant>оксипероксидаза

<question>Күрделі белок?

<variant>протеид

<variant>хлорофилл

<variant>лекопласт

<variant>филогенез

<variant>плазмолиз

<question>Кутикулалық транспирация дегеніміз не?

<variant>судың тікелей жапырақ бетінен булануы

<variant>су тапшылығы

<variant>өсімдік жасушасындағы судың химиялық потенциалы

<variant>су ағынының  өсімдік клеткасында реттелуі

<variant>судың жапырақ саңылаулары арқылы булануы

<question>Барлық протопластардағы  жартылай өткізгіш мембраналарымен бөлінген клеткалар жиынтығы қалай аталады?

<variant>симпласт

<variant>апопласт

<variant>плазмодесма

<variant>компонент

<variant>градиент

<question>Клетка ішіндегі заттардың тарту әсерінен клетка қабықшасында майысқақтық қасиет пайда болу қысымы қалай аталады?

<variant>тургор қысымы

<variant>осмос қысымы

<variant>гипотоникалық

<variant>изотоникалық

<variant>потенциалды

<question>Фотосинтез коэффиценті дегеніміз не?

<variant>ассимиляция процесінде бөлініп шыққан оттегі сіңірілген СО-ның арақатынасы

<variant>ассимиляция процесінде бөлініп шыққан оттегі

<variant>ассимиляция процесінде сіңірілген СО2

<variant>ассимиляция процесінде СО2  -нің тотықсыздануы

<variant>ассимлясцияда бөлінген сутектің ара қатынасы

<question>Рибосома  қызметі

<variant>ақуыздарды  синтездеушісі

<variant>жасуша  қабығын  пайда  етуде  қатысады

<variant>үш   түрлі

<variant>түссіз

<variant>жасыл

<question>Менералды элементтердің пайдалы және пайдасыздығын қалай білуге болады?

<variant>суда өсіреді.

<variant>өте құнарлы топырақта

<variant>топыраққа тек қана микроэлементтерді қосу

<variant>топыраққа ультро элементтер арқылы

<variant>топыраққа макроэлементтер қосу

<question>Өсімдікте хлороз пайда болуы ненің әсері?

<variant>темірдің жетіспеуі

<variant>кальций көп болғандықтан

<variant>кальцийдің жетіспеуінен

<variant>калий көп болғандықтан

<variant>магнийдің жетіспеуінен

<question>Қандай хлорофилде биокатализаторлық қызмет атқарады?

<variant>темір

<variant>кальций

<variant>магний

<variant>фосфор

<variant>йод

<question>Коацервация деген не?

<variant>цитоплазманың қоймалжың күйі

<variant>Цитоплазманың суды сіңіруі

<variant>Цитоплазманың өткізгіштігі

<variant>цитоплазманың созылған күйі

<variant>цитоплазманың  жиырылғыштығы

<question>Байланысқан су?

<variant>өсімдіктердің төзімділігін арттырады

<variant>физиологиялық активтілігін арттырады

<variant>каллойдтардың қатты күйі

<variant>өсімдіктердің сыртқы ортамен байланысы

<variant>заттардың бір-біріне өтуі

<question>Хлоропластиттерді пайда ететін пигменттер

<variant>ДНК, РНК

<variant>ќызыл,ќоңыр

<variant>лейкопластар

<variant>ќабырғалы

<variant>энергиямен ќамтамасыз  етілуі

<question>Бос су?

<variant>Физиологиялық активтілігін арттырады

<variant>Өсімдіктердің төзімділігін арттырады

<variant>Өсімдіктердің сыртқы ортамен байланысы

<variant>Заттардың бір-біріне өтуі

<variant>Каллойдтардың қатты күйі

<question>Протоплазма құрылымы жағынан?

<variant>күрделі гетерогенді коллойдты структура

<variant>жай гетерогенді коллойдты структура

<variant>гомогенді коллойдты структура

<variant>Ерітінді

<variant>жай коллойдты емес структур

<question>Протоплазма ќұрамы.

<variant>көмірсулар, майлар

<variant>цитоплазма жєне органоидтар

<variant>ќоюлығы, ағу ќасиеті

<variant>заттардың бір-біріне өтуі

<variant>бір-біріне тең ќысым

<question>Протоплазма тұтќырлығы

<variant>ќоюлығы, ағу ќасиеті

<variant>цитоплазма жєне органоидтар

<variant>клетканың сору күші

<variant>заттардың бір-біріне өтуі

<variant>бір-біріне тең ќысым

<question>Диффузия деген не?

<variant>заттардың бір-біріне өтуі

<variant>клетканың сору күші

<variant>бір-біріне тең қысым

<variant>цитоплазма және оргонойдтар

<variant>заттардың бір-бірінен ажырауы

<question>Изотондыќ ќысым

<variant>бір-біріне тең ќысым

<variant>ќоюлығы, ағу ќасиеті

<variant>заттардың бір-біріне өтуі

<variant>цитоплазма жєне органоидтар

<variant>клетканың сору күші

<question>Осмотикалыќ ќысым

<variant>клетканың сору күші

<variant>ќоюлығы,ағу ќасиеті

<variant>заттардың бір-біріне өтуі

<variant>цитоплазма жєне органоидтар

<variant>бір-біріне тең ќысым

<question>Протоплазма тітіркенуі

<variant>сыртќы єсерге жауап

<variant>көмірсулар, майлар

<variant>осцилограф

<variant>органикалыќ, бейорганикалыќ заттар

<variant>организм топтаған зат ќоры

<question>Тітіркенуді аныќтайтын прибор

<variant>осцилограф

<variant>сыртќы єсерге жауап

<variant>көмірсулар, майлар

<variant>органикалыќ, бейорганикалыќ заттар

<variant>организм таптаған зат ќоры

<question>Цитоплазманың мембранасы қалай аталады?

<variant>плазмолема

<variant>тонопласт

<variant>ішкі мембрана

<variant>сыртқы мембрана

<variant>қабықша

<question>Цитоплазманың қандай органоиды энергия орталығы болып саналады?

<variant>митохондрия

<variant>рибосома

<variant>лизосома

<variant>гольджи аппараты

<variant>вокуоль

 

Күрделі сұрақтар

 

<question>Азотсыз ќосылыстар деген не?

<variant>көмірсулар, майлар

<variant>май тєрізді заттар

<variant>гүлдерге түс береді

<variant>ќұрамында азот ұстаушы органикалыќ заттар

<variant>энергия саќталу заңы

<question>Лепидтер деген не?

<variant>май тєрізді заттар

<variant>заттардың тепе-теңдік заңы

<variant>гүлдерге түс береді

<variant>ќұрамында азот ұстаушы  органикалыќ заттар

<variant>энергияның саќталу заңы

<question>Пигменттердің ќызметі?

<variant>гүлдерге түс береді

<variant>май тєрізді заттар

<variant>заттардың тепе-теңдік заңы

<variant>ќұрамында азот ұстаушы  органикалыќ заттар

<variant>энергияның саќталу заңы

<question>Алкаллоидтар…?

<variant>ќұрамында азот ұстаушы  органикалыќ заттар

<variant>май тєрізді заттар

<variant>гүлдерге түс береді

<variant>заттардың тепе-теңдік заңы

<variant>энергияның саќталу заңы

<question>Протейн гидролизденген кезде қандай затқа ыдырайды?

<variant>амин қышқылы

<variant>майға

<variant>көмірсуға

<variant>менералды затқа

<variant>глюкозаға

<question>Гемицеллюлозаның маңызы қандай?

<variant>азықтық

<variant>тіректік

<variant>механикалық

<variant>қорғаныштық

<variant>зерттелмеген

<question>Эндоосмос  деген не?

<variant>Ерітіндінің ішке кіруі

<variant>Ерітіндінің сырқа шығуы

<variant>Клеткадан судың шығуы

<variant>Судың клеткаға кіру

<variant>Минералдардың әрекетін қамтамассыз ету

<question>Эктоосмос деген не?

<variant>Ерітіндінің сыртқа шығуы

<variant>Ерітіндінің ішке кіру

<variant>Клеткадан судың шығуы

<variant>Судың клеткаға кіру

<variant>Минералдардың әрекетін қамтамассыз ету

<question>Тургор  құбылысы?

<variant>Ерітіндінің ішке кіру

<variant>Ерітіндінің сырқа шығуы

<variant>Клеткадан судың шығуы

<variant>Судың клеткаға кіру

<variant>Минералдардың әрекетін қамтамассыз ету

<question>Деплозмомиз….?

<variant>Судың клеткаға кіруі

<variant>Ерітіндінің сырқа шығуы

<variant>Клеткадан судың шығуы

<variant>Ерітіндінің ішке кіру

<variant>Минералдардың әрекетін қамтамассыз ету

<question>Компенсация нүктесі дегеніміз не?

<variant>фотоцинтез бен тыныс алудың арақатынасы

<variant>зат алмасу арақатынасы

<variant>фотосинтездің қарқындылығы

<variant>тыныс алудың арақатынасы

<variant>Тыныс алуда оттегінің болуы

<question>Топырақтың сіңіре алу бейімділігі  дегеніміз не?

<variant>топыраққа әртүрлі химиялық қосылыстардың сіңірілуі

<variant>өсімдік тамырынан бөлініп шыққан органикалық қосылыстар

<variant>менералдық қоректену

<variant>физиологиялық активті заттардың сіңірілуі

<variant>өсімдіктің суды сіңіру сәйкестігі

<question>Гравитатциялық су?

<variant>Топырақ ірі түйіршіктері арасындағы су

<variant>Ерітіндіні күйіндегі су

<variant>Топырақ молекуласы арасындағы су

<variant>Топырақ молекуласымен тартысудағы су

<variant>Топырақ молекуласындағы су

<question>Өсімдік организмінде сіңірлген минералдыэлементтер қандай күйде кездеседі?

<variant>зарядталған ион

<variant>анион күйінде

<variant>қозғалғыш катион

<variant>бос күйінде

<variant>зарядталған катион

<question>Протоплазма қандай бөліктен тұрады?

<variant>гиалоплазма

<variant>фосфатид

<variant>пластид

<variant>протеин

<variant>Минералды зат

<question>Протеидтің құрамына қандай белок енбейді?

<variant>протеин

<variant>хромопротейд

<variant>нуклеопротеид

<variant>диплопротеид

<variant>терозин

<question>Имобициялық су?

<variant>топырақ колоидымен химиялық  бірікен су

<variant>жасуша ќабығындағы су әрекеті

<variant>цитоплазмадағы су әрекеті

<variant>судың жасуша шырыны мен әрекеті

<variant>судың жапыраќта булануы

<question>Судың апопласт әрекеті?

<variant>жасуша ќабығындағы су әрекеті

<variant>топырақ колоидымен химиялық  бірікен су

<variant>цитоплазмадағы су әрекеті

<variant>судың жасуша шырыны мен әрекеті

<variant>судың жапыраќта булануы

<question>Судың симпласт әрекеті?

<variant>цитоплазмадағы су әрекеті

<variant>жасуша ќабығындағы су әрекеті

<variant>топырақ колоидымен химиялық  бірікен су

<variant>судың жасуша шырыны мен әрекеті

<variant>судың жапыраќта булануы

<question>Судың трансвакуляр әрекеті?

<variant>судың жасуша шырыны мен әрекеті

<variant>жасуша ќабығындағы су әрекеті

<variant>цитоплазмадағы су әрекеті

<variant>топырақ колоидымен химиялық  бірікен су

<variant>судың жапыраќта булануы

<question>Транспирация деген не?

<variant>судың жапыраќта булануы

<variant>жасуша ќабығындағы су әрекеті

<variant>цитоплазмадағы су әрекеті

<variant>судың жасуша шырыны мен әрекеті

<variant>Топырақ колоидымен химиялық  бірікен су

<question>Транспирация интенсифтігі?

<variant>1 м2 жапыраќтың 1 сағатта суды буландыруы

<variant>1 гр органикалыќ зат пайда болу үшін жұмсалған зат

<variant>транспирацияны баяулатушы заттар

<variant>ауадан СО2 газын ќабылдау

<variant>сахароза

<question>Транспирация коэфиценті?

<variant>1 гр органикалыќ зат пайда болу үшін жұмсалған зат

<variant>1 м2 жапыраќтың 1 сағатта суды буландыруы

<variant>транспирацияны баяулатушы заттар

<variant>ауадан СО2 газын ќабылдау

<variant>сахароза

<question>Антитранспираторлар…?

<variant>транспирацияны баяулатушы заттар

<variant>1 гр органикалыќ зат пайда болу үшін жұмсалған зат

<variant>1 м2 жапыраќтың 1 сағатта суды буландыруы

<variant>ауадан СО2 газын ќабылдау

<variant>сахароза

<question>Фотосинтез деген не?

<variant>ауадан СО2 газын ќабылдау

<variant>1 гр органикалыќ зат пайда болу үшін жұмсалған зат

<variant>транспирацияны баяулатушы заттар

<variant>1 м2 жапыраќтың 1 сағатта суды буландыруы

<variant>сахароза

<question>Фотосинтез өнімі?

<variant>сахароза

<variant>1 гр органикалыќ зат пайда болу үшін жұмсалған зат

<variant>транспирацияны баяулатушы заттар

<variant>ауадан СО2 газын ќабылдау

<variant>1 м2 жапыраќтың 1 сағатта суды буландыруы

<question>Ядросы бар организмдер қалай аталады?

<variant>эукариот

<variant>прокариот

<variant>автотроф

<variant>гетеротроф

<variant>хемотроф

<question>Организмдегі судың ең негізгі қызметі?

<variant>температураны реттеу

<variant>осмостық қысымды реттеу

<variant>зат алмасу

<variant>тыныс алуды реттеу

<variant>Тіректік

<question>Ақуыз құрамына қандай зат енеді?

<variant>оттегі

<variant>көміртегі

<variant>сутегі

<variant>азот

<variant>натрий

<question>Судың белгілі бір жүйеден екінші жүйеге өту күші қалай аталады?

<variant>су потенциалы

<variant>сор күші

<variant>су тапшылығы

<variant>динатурация

<variant>депормация

<question>Клетка қабықшаларында қор заты ретіндже жинақталатын зат?

<variant>гемицелюлоза

<variant>сахароза

<variant>фруктоза

<variant>глюкоза

<variant>липаза

<question>¤сімдіктердің тыныс алуы?

<variant>Топталған органикалыќ заттардың ыдырап СО2 жєне Н2О шығаруы

<variant>Электронды О2 арќылы басќа ацепторға ұзату

<variant>Электрондыќ түрлі аралыќ ацептор жєне О2 –ге ұзату

<variant>Электронды тек О2 ге ұзату

<variant>О2 ќатысуымен тыныс алуы

<question>Анаэроб дегидрогеназы?

<variant>Электронды О2 арќылы басќа ацепторға ұзату

<variant>Топталған органикалыќ заттардың ыдырап СО2 жєне Н2О шығаруы

<variant>Электрондыќ түрлі аралыќ ацептор жєне О2 –ге ұзату

<variant>Электронды тек О2 ге ұзату

<variant>О2 ќатысуымен тыныс алуы

<question>Аэроб дегидрогеназы?

<variant>Электрондыќ түрлі аралыќ ацептор жєне О2 –ге ұзату

<variant>Электронды О2 арќылы басќа ацепторға ұзату

<variant>топталған органикалыќ заттардың ыдырап СО2 жєне Н2О шығаруы

<variant>Электронды тек О2 ге ұзату

<variant>О2 ќатысуымен тыныс алу

<question>Оксигеназы…?

<variant>электронды тек О2 ге ұзату

<variant>электронды О2 арќылы басќа ацепторға ұзату

<variant>электрондыќ түрлі аралыќ ацептор жєне О2 –ге ұзату

<variant>топталған органикалыќ заттардың ыдырап СО2 жєне Н2О шығаруы

<variant>О2 ќатысуымен тыныс алуы

<question>Аэроб тыныс алу?

<variant>О2 ќатысуымен тыныс алуы

<variant>электронды О2 арќылы басќа ацепторға ұзату

<variant>электрондыќ түрлі аралыќ ацептор жєне О2 –ге ұзату

<variant>электронды тек О2 ге ұзату

<variant>топталған органикалыќ заттардың ыдырап СО2 жєне Н2О шығаруы

<question>Анаэроб тыныс алу?

<variant>О2 ќатысуысыз тыныс алу

<variant>Алынған О2 –нің шығарған СО2-ге ќатынасы

<variant>N.P.K

<variant>¤сімдік ќұрамында мөлшері 0,1 мг/кг-ға дейінгі элементтер

<variant>¤сімдік ќұрамында мөлшері 0,1-0,001 мг/кг-ға дейінгі элементтер

<question>Тыныс алу коэфициенті?

<variant>алынған О2 –нің шығарған СО2-ге ќатынасы

<variant>О2 ќатысуынсыз тыныс алу

<variant>N.P.K

<variant>¤сімдік ќұрамында мөлшері 0,1 мг/кг-ға дейінгі элементтер

<variant>¤сімдік ќұрамында мөлшері 0,1-0,001 мг/кг-ға дейінгі элементтер

<question>Өсімдіктің топырақтан қоректенуін қалай атаймыз?

<variant>Минералдық қоректену

<variant>биологиялық қоректену

<variant>гетеротрофты қоректену

<variant>тыныс алу

<variant>заталмасу

<question>Макроэлементтер…?

<variant>¤сімдік ќұрамында мөлшері 0,1 мг/кг-ға дейінгі элементтер

<variant>Алынған О2 –нің шығарған СО2-ге ќатынасы

<variant>N.P.K

<variant>О2 ќатысуысыз тыныс алу

<variant>¤сімдік ќұрамында мөлшері 0,1-0,001 мг/кг-ға дейінгі элементтер

<question>Микроэлементтер….?

<variant>¤сімдік ќұрамында мөлшері 0,1-0,001 мг/кг-ға дейінгі элементтер

<variant>Алынған О2 – нің ќатысуынсыз тыныс алу

<variant>N.P.K

<variant>¤сімдік ќұрамында мөлшері 0,1 мг/кг-ға дейінгі элементтер

<variant>О2 – нің шығарған СО2-ге ќатынасы

<question>Макроэлементтерді  атап көрсет?

<variant>азот, оттек, сутек, темір

<variant>бор, титан, фтор

<variant>мыс,м ырыш,марганец

<variant>молибден, кобальт

<variant>литий, бром, никель

<question>Микроэлементтерді  атап көрсет?

<variant>бор, фтор, мыс, мырыш, йод, титан

<variant>оттек, сутек, көміртек

<variant>күкірт, темір

<variant>магний, алюмений

<variant>калий, кальций

 

 

 

 

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here