Жеңіл сұрақтар:

 

<question>Педагогика

<variant>Адамды тәрбиелеу  туралы ғылым

<variant>Тұлғаның кәсіби қалыптасу проблемасын қарастырады

<variant>Бұл тәрбиешінің тәрбиеленушіге дүниетану көзқарасына қалыптастыру мақсатындағы өнері

<variant>Жеткіншек ұрпақты дамытуға байланысты сұрақтарды оқытумен айналысады

<variant> Баланың даму заңдылығын оқытады және оны тәрбиелеу  жолдарын айқындайды

<question>Педагогика  ғылымының   пайда  болу себебі

<variant>тәрбие  тәжірибесін   жинақтау  қажеттілігі  пайда   болды

<variant> білім  адам  өмірінде  айқын  роль  атқаратын  кезеңде туды

<variant> астрономия,  геометрия   сияқты  ғылымдар  пайда  бола  бастады

<variant>тәрбие тәжірибесі өзінің адамзат өркениетінің  терең қабатына бойлады

<variant> қоғамдық  сұраныс

<question>Қазіргі замандағы педагогиканың атқаратын қызметтері

<variant>ғылыми-теориялық, практикалық, болжам жасаушылық

<variant> тәрбиелік, қалыптастырушылық, экономикалық

<variant>жасампаздық, тәрбиелік, ғылыми-танымдық

<variant>мәдени, ғылыми, диагностикалық

<variant> шығармашылық, экономикалық, болжам жасаушылық

<question>Адамның дамуы мен қалыптасуына әсер ететін факторлар

<variant>тұқымқуалаушылық, орта, тәрбие

<variant> интеллектуалдық, арнайы және моральдік қасиеттердің тұқым қуалауы

<variant> ата‑анадан балаға берілген белгілі қасиеттер және ерекшеліктер

<variant>организмнің қасиеттері туралы ақпараттың берілуі

<variant> Физиологиялық қасиеттер

<question>Индивид – бұл

<variant>ойлау, сөйлеу қабілеті бар тіршілік иесі

<variant> адам өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі танып білуге қабілетті, әлеуметтік

     қатынастардың жемісі

<variant> адам – біртұтас, қайталанбайтын адамзат өкілі ретінде

<variant>индивидтің жеке тұлғасы және психологиясының өзіндік ерекшелігі,

    оның темперамент, мінез-құлық эмоционалдық және интеллектуалдық салаларда қайталанбауы

<variant>қайталанбайтын біртуар адам

<question>Мұғалімнің сабаққа даярлығы

<variant>бағдарламаны, календарлық жоспарды, оқулықты, берілген тақырып бойынша қосымша материалды зерттеу, оқушылар үшін тапсырмаларды іріктеу, әдістемелік әдебиеттерді зерттеу

<variant> сабақ тақырыбына байланысты картотека жасау

<variant>сабақтың тақырыбына байланысты әдістемелік нұсқауларды оқып үйрену

<variant>сабақтың тақырыбына байланысты тақырыптық жоспарды құру

<variant> сабақтың тақырыбына байланысты әдебиеттерді оқу және талдау

<question> Педагогика ғылымдары

<variant>Жалпы педагогика, жасөспірімдер педагогикасы, арнайы педагогика,жеке пәндерді оқыту әдісі, педагогика тарихы, салыстырмалы педагогика.

<variant> Дидактика, психология, тарих, мектептану, тәрбие теориясы мектеп гигиенасы.

<variant>Жасөспірімдер физиологиясы,мектепке дейінгі педагогика, мектепті басқару, мектеп тарихы

<variant>Жалпы педагогика,  этика, эстетика.

<variant>Мектепке дейінгі педагогика  валеология, әлеуметтік педагогика, дидактика, тәрбие теориясы

<question> Жеке тұлғаның даму процесі дегеніміз 

<variant>сыртқы және ішкі факторлардың әсерлерінен болатын сандық және

     сапалық өзгерістердің болуы

<variant> әлеуметтік жүйеде қалыптасуы

<variant>ұзақ, қарама‑қайшы процесс

<variant>жаңа қарым‑қатынастың қалыптасуы

<variant> өзін‑өзі бақылау

<question> Тәрбие процесі дегеніміз

<variant>педагогтар мен тәрбиешілер арасындағы байланысты саналы түрде ұйымдастыру

<variant> баланы бір жағдайынан екіншісіне ауыстыру

<variant> біртұтас педагогикалық процестің бір бөлігі

<variant>тәрбиеленушінің белсенді іс-әрекетін ынталандыру

<variant> мақсатқа жетудің нысандарын және тәсілдерін таңдауға мүмкіндік береді

<question> Тәрбие процесінің ерешіліктері

<variant>мақсат көздеген, көпфакторлы, кешенді, нұсқаулы, екі жақты, созылмалы

<variant> тәрбиеленушіге түсінікті әрі жақын мақсат тәрбие мақсатына айналады

<variant> үздіксіз жүйелі өзара әрекет

<variant>екі бағытта жүргізіледі: тәрбиешіден тәрбиеленушіге

<variant> ұлғаның үздіксіз дамуындағы өзгергіштігі мен тұрақсыздығы.

<question> Тәрбие принципі дегеніміз

<variant>тәрбие процесінің мазмұнына, ұйымдастыру әдістеріне қойылатын

     негізгі талаптар

<variant> тәрбие процесінің спецификасын көрсетеді

<variant> педагогтардың тәрбие міндеттерін шешудегі басшылығы

<variant>тәрбиеші көздеген мақсат

<variant> жеке дара бейімділіктері мен қызығушықтарды анықтау.

<question> Еңбек тәрбиесі дегеніміз

<variant>еңбек әрекеттерін, өндірістік қарым-қатынастарды қалыптастырады

<variant> тұлғаның дамуының жетекші факторы

<variant> дүниені творчестволық тұрғыдан танып-білу, еңбек ету қабілетін меңгеру

<variant>дене және эстетикалық тәрбиенің ажырамас бөлігі

<variant> негізгі қозғалу жүйелерін дамыту (ептілік және төзімділік)

<question> Тәрбие әдістерінің жіктелуі

<variant>белгілі қасиеті бойынша құрастырылған әдістер жүйесі

<variant> қатынастар, себептер мен тұжырымдар жасайтын әсерлер

<variant> қандай да болмасын мінез-құлықты анықтайтын дағдыларды

     қалыптастыратын әсерлер

<variant>тұлғаның санасын қалыптастыру тәсілдері, қоғамдық мінез-құлық  тәжірибесін қалыптастыру және ұйымдастыру, мінез-құлық пен қызметті ынталандыру әдістері

<variant>  тәрбиеленушілердің жас және жеке ерекшеліктері бойынша.

<question> Жеке тұлға санасын қалыптастыру әдісі топтарына жататын әдістер

<variant>сөзбен және эмоциямен әсер ету: әңгіме, түсіндіру, этикалық әңгіме,  пікір-талас, және нақты әсер етудің көрнекі тәсілі

<variant> көзқарастарды, ұғымдар мен сенімдерді қалыптастыру

<variant> тұлға санасын қалыптастыру әдісі

<variant>сезімді қалыптастыру, эмоционалдық ойлау

<variant> қатынастар, себептер мен тұжырымдар жасайтын тәсілдер.

<question> Этикалық әңгіменің мәні

<variant>адамгершілік мазмұны бар нақты айғақтарды келістіре баяндау

<variant> әңгімені тыңдаушылар жан-дүниесімен қабылдауы тиіс

<variant> адамгершілік тәжірибені басқалардың жеке тәжірибесімен байыту

<variant>Кәсіби орындалғанда ғана басқаларға жақсы әсер ете алады

<variant>  сөзбен және эмоциямен әсер ету

<question> Оң тәрбиелеу принциптеріне арқа сүйеудің мәні

 <variant>педагогтар адамның жақсы қасиеттерін анықтауы тиіс, жеткілікті

     қалыптаспаған қасиеттерді дамыту

<variant> теріс бағытталған қасиеттерді дамыту

<variant> тәрбиеленушілердің оң қызығушылығына арқа сүйеу (танымдық,

     эстетикалық және т.б.)

<variant>адам мәдениетінің қарама-қайшылықтарына ықпал ету

<variant> тәрбиеленушілерді еңбекке баулу

<question>Тәрбие ісінің құрылымы

<variant>мақсат қою, жоспарлау, ұйымдастыру, қол жеткізілген нәтижелерді талдау

<variant> қол жеткізілген нәтижелерді талдау

<variant> жекеленген жүйелік құрылымдар тәрізді

<variant>мақсатты тікелей жүзеге асыру

<variant>  ұйымдастыру, мақсатты тікелей жүзеге асыру

<question> Дене тәрбиесіне бағытталған тәрбие істерінің мақсаты

<variant>денсаулықты нығайту, дұрыс дене бітімінің дамуына көмектесу

<variant>адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру (бойын ұстауды, мәдениеттілікті)

<variant> ептілік әдеттерін қалыптастыру

<variant>қозғалыс икемділіктер мен дағдыларын қалыптастыру

<variant> көркемөнер туындыларын терең түсіну

<question> Сынып жетекшісінің басты педагогикалық функциясы 

<variant> тәрбиелеу, дамыту және қалыптастыру

<variant>   оқыту процесін жүргізу, тәрбиелеу, даму және қалыптасу

<variant>  «менеджерң (тәрбиелеу, оқыту, әлуеттің өсуін дамыту)

<variant>оқушылардың өз бетінше дамуына, бастамашылдығына, еркіндігіне

     жетекшілік ету

<variant>  педагогикалық теорияны білетін маман.

<question> Оқыту бағдарламасы дегеніміз

<variant>әр пәннің білім мазмұнын, көлемін, курстық жеке

    тақырыптарын, оқытудың сағат санын анықтайды

<variant> оқылатын пәндер ретін анықтайды

<variant> класс жетекшінің жұмыс жоспары берілген құжат

<variant>жеке пәндерді оқытудың сағат саны белгіленген құжат

<variant>оқу орнының сертификаты

 

Орташа сұрақтар

 

<question> Дидактиканың негізгі категориялары

<variant>оқыту, білім беру, білім мазмұны, оқыту әдісі, оқыту

    принциптері, оқытуды ұйымдастыру түрлері

<variant> кластық-сабақ жүйесі

<variant> ғылымилық, жүйелілік, түсініктілік, беріктік

<variant>тәрбие, дамыту, қалыптастыру

<variant>педпроцесс

<question> Проблемалық тәрбиелеуші жағдай дегеніміз

<variant>өздігінен немесе әдейі жасалған жағдай

<variant> дұрыс қойылған тәрбие процесі

<variant> тәрбиеші алдын ала қарастырмаған зиянды жағдай

<variant>проблемалы тәрбиелеуші жағдайларды құру

<variant>  кедергі жасаушы жағдай.

<question> Лекция – бұл

<variant>оқытушының салыстырмалы мерзімдік уақыт барысында танымдық іс-әрекетті арттыру үшін қолданылатын оқыту әдісі

<variant> материалды аз уақыттың ішінде қысқаша баяндау әдісі

<variant> берілген сұрақтар бойынша ауызша баяндау әдісі

<variant>материалды талдау негізінде баяндау

<variant>дидактикалық тапсырмалардың бір уақытта орындалуын қамтамасыз ету

<question> Оқыту принциптері дегеніміз

<variant>бұл оқу жұмыстарының формасы мен әдістерін оқыту мен

    тәрбиелеу мақсатына сәйкес ұйымдастырудың мазмұнын

    анықтайтын бастапқы ереже

<variant> бұл оқушылардың танымдық іс-әрекетін ұйымдастырудың

     заңдылықтары мен ережелері

<variant> бұл оқытушылық жұмыстың жалпы заңдылықтары мен әдістері

<variant>бұл жеке пәндердің оқыту әдістемесінің жалпы заңдылықтары

<variant>оқу материалының мазмұнына қойылатын талаптар

<question> Жеке дара оқыту формасы – бұл егер

<variant>әрбір оқушы мұғалімнің тапсырмасы бойынша өзінің

     ықыласымен сұрақтарға жауап даярлайды, жаттығулар,

    мысалдар, есептерді, шығармашылық тапсырмаларды орындайды,

    өзін-өзі тексеруді іске

     оқу тапсырмаларын талдауы және нәтижелерін хабарлауы

<variant> мұғалімнің басшылығымен тапсырмаларды бір мезгілде

    орындауға оқушыларды қамтамасыз ету

<variant> асырадыбір топ оқушылардың танымдық тапсырмаларды алуы, олардың

<variant>жақсы оқитын оқушының үлгерімі нашар оқушыға көмегін

    ұйымдастыру

<variant>әрбір оқушы өз бетімен тапсырманы орындайды

<question> Дидактика дегеніміз

<variant>оқыту және білім беру теориясын қарастыратын педагогиканың

     саласы

<variant> баланы жеке тұлға ретінде қалыптасуы

<variant> жеке тұлғаның даму заңдылықтары туралы ғылым

<variant>оқытуды тәрбиелік функциясын зерттейді

<variant>тәрбие әдістері туралы ғылым

<question> Жиі қолданылатын сабақтың классификациясы

<variant>негізгі дидактикалық мақсаттарға қарай

<variant> оқушылардың танымдық іс-әрекетінің сипатына қарай

<variant> оқыту әдістеріне қарай

<variant>жұмсалынған уақыттың көлеміне қарай

<variant>міндеттері мен құрылымына қарай бойынша.

<question> Өзін-өзі тәрбиелеу – бұл

<variant>адамның өзінің жеке тұлғасы, алдына қойған мақсаттарға, идеал  сенімдерге сәйкес өзгертуге бағытталған саналы іс-әрекеті

<variant> ұрпақтар тәжірибесін меңгерудегі өзін-өзі ұйымдастырудың

   жүйесі

<variant> ескірген іс-әрекеттің жойылуы, жаңаның пайда болуы

<variant>іс-әрекет тәсілдерін меңгеру

<variant>  жоғары сыныптарда адамгершілік және әлеуметтік қасиеттері тез

      қарқында қалыптастыру.

<question> Оқытудың методологиялық негізі – бұл

<variant>ғылыми таным теориясы

<variant> танымдық процестер

<variant> ой еңбегінің мәдениеті

<variant>оқытудың ережелері мен әдістері

<variant>ғылыми білімдер

<question> Мұғалім кәсіби біліктілігін жетілдіру үшін не істеу керек?

<variant>өздігінен ізденіп,теориялық және практикалық біліктілігін шығармашылықпен арттыру, тезникалық құралдарды қолдана білу

<variant>жаңа бағдарламалар мен оқулықтарды білу

<variant>қосымша ғылыми әдебиеттерді оқу

<variant>техникалық құралдарды игеру, өздігінен жұмыс жасай білу

<variant>оқушылармен тіл табыса білу

 

Күрделі сұрақтар

 

<question> Педагогика жатады:

<variant>әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдарға

<variant> жаратылыстану ғылымдарына

<variant>техникалық ғылымдарға

<variant>арнайы ғылымдарға

<variant> экономикалық ғылымдарға

 <question> Педагогика ғылымдары:

<variant>дидактика, психология, тарих, мектептану,тәрбие теориясы, мектеп гигиенасы,салыстырмалы педагогика

<variant> жалпы педагогика,жасөспірімдер педагогикасы, арнайы педагогика, жеке пәндерді оқыту әдісі, арнайы педагогика, педагогика тарихы

<variant>мектепке дейінгі педагогика, мектепті басқару, мектеп тарихы, жастық физилолгия

<variant>жалпы педагогика этика, эстетика

<variant> мектепке дейінгі педагогика, валеология, әлеуметтік педагогика, дидактика, тәрбие теориясы

<question> Педагогика ғылымының объектісі:

<variant>  педагогикалық іс -әрекет өтетін  шындықтың объективті жақтары

<variant>оқушы

<variant>мұғалім

<variant>ұжым

<variant> жеке тұлға

<question> Педагогика пәніне жататындар:

<variant>тұтас педагогикалық процесс

<variant>оқушылар ұжымы

<variant>жанұя

<variant> бала

<variant> мұғалімдер ұжымы

<question> Ғылымның әдіснамасы-бұл:

<variant>ғылыми-зерттеу іс-әректінң формалары мен тәсілдері, принциптердің құрылымы туралы ілім

<variant>зерттеу әдістері туралы ілім

<variant>зерттеу негізінде жататын технологиялық теориялар қағидаларының жиынтығы

<variant>оқыту әдістері

<variant>  тәрбие әдістері жайлы ілім

<question> Акселерация:

<variant>жас өспірімдер мен бастауыш сынып оқушыларының жедел дамуы

<variant>мақсатқа орнықты жетуге талпынуы

<variant>жеке тұлғаның қалыптасуы

 <variant>тұлғаның өздігінен дамуы

<variant> ойлау қабілетінің дамуы

<question> Педагогикалық процестің негізгі компоненттеріне жатпайды:

<variant>мұғалімдерді даярлау

<variant>білім беру мақсаты

<variant>тәрбиенің міндеттері

<variant>оқытудың түрлері

<variant> білім беру мазмұны

<question> Тұтас педагогикалық процестің тәрбиелік механизіміне жататындар:

<variant>оқушы  мен мұғалімнің өзара қарым-қатынастары

<variant> педагогикалық технологиялар

<variant>оқытудың құралдары,түрлері,әдіс-тісілдері

<variant>оқытудың технологиялық құралдары

<variant> тәрбиенің мақсаты, міндеті, мазмұны

<question> Педагогикалық процессті педагогикамен психологияның жаңа жетістіктері негізінде ұйымдастыруды ұсыну принципі: 

<variant>ғылымилық

<variant>көрнекілік

<variant>біріктілік

<variant> жүйелілік

<variant> жеткіліктілік

<question> Тұтас педагогикалық процесстің қозғаушы механизмдері:

<variant> Т.П.П. құралдары, формалары мен әдістері

<variant>Т.П.П. субъектілері арасындағы қатынастары

<variant>Т.П.П.заңдылықтары

<variant>Т.П.П.-ң принциптері

<variant> Т.П.П. мазмұны мен құралдары

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here