„Қазақ музыка фольклоры“ пәні

0

Жеңіл сұрақтар

<guestion>  «Музыкалық этнография » қандай пән?

<variant> қазақ халқының көне дәуірлерден еле жатқан жәдігерлерін жинап, зерттеп, бүгінгі мәдени өмірімізге қай ендірген пән.

<variant> фольклор туралы ұғым-түсініктерді қалыптастыратын пән.

<variant> музыкалық-этнографиялық және фольклорлық мұраны жзерттейтін пән.

<variant> фольклортану саласындағы ғылыми-әдістемелік мәселелерді зерттейтін пән.

<variant> зерттей тәсілдерінің танымдық табиғатын қалыптастыратын пән.

<guestion>  Фольклор дегеніміз не?

<variant> сөз, музыка, би өнері , яғни синкерттік құбылыс.

<variant> фольклорлық – музыкалық жанрлар.

<variant> тарихи-теориялық тақырыптар.

<variant> музыкалық этногрфияның тарихи-этникалық дереккөзі.

<variant> фольклорлық тәжірибе талаптары.

<guestion>  Музыкалық этнография мен фольклор дегеніміз не ?

<variant> қазақ халқының ғасырлар бойы жасалған рухани-мәдени жетістігі.

<variant> ұрпақтан-ұрпаққа беріліп отыратын фольклор туындылары.

<variant> өнер, көркем ойлаудың бір көрінісі.

<variant> халық әндері мен күйлерін тереңірек игеру.

<variant> ауыз әдебиеті мен музыка өнерінің біртұтастығы.

<guestion>  Фольклор туындыларының басты белгілері.

<variant> халықтығы, ұжымдылығы, вариаттылығы, поэтикасы мен этникалық сипаты.

<variant> ладтық-мақамдық жүйесі.

<variant> ырғақтық жүйесі.

<variant> әуен-саз құрылымы.

<variant> ән мен өлеңнің өзара байланысы.

<guestion>  Фольклор шығармаларының құрылымы.

<variant> ладтық-мақамдық жүйесі.

<variant> халықтығы, ұжымдылығы, вариаттылығы, поэтикасы мен этникалық сипаты.

<variant> ырғақтық жүйесі.

<variant> әуен-саз құрылымы.

<variant> ән мен өлеңнің өзара байланысы.

<guestion>  Музыка дегеніміз не?

<variant> өнер, көркем ойлаудың бір көрінісі.

<variant> ұрпақтан-ұрпаққа беріліп отыратын фольклор туындылары.

<variant> қазақ халқының ғасырлар бойы жасалған рухани-мәдени жетістігі.

<variant> халық әндері мен күйлерін тереңірек игеру.

<variant> ауыз әдебиеті мен музыка өнерінің біртұтастығы.

<guestion>  Салтқа байланысты туған фольклор туындылары.

<variant> сыңсу, тойбастар, бесік жыры, жоқтау.

<variant> жыр, терме.

<variant> толғау, желдірме.

<variant> ертегілік, тарихи.

<variant> лирикалық әндер мен күйлер.

<guestion>  Салттан тыс фольклор туындылары.

<variant> жыр, терме, толғау, терме, желдірме.

<variant> сыңсу, тойбастар.

<variant> бесік жыры, жоқтау.

<variant> қоштасу, көңіл айту.

<variant> беташар.

<guestion>  Этнография қай ғылымнан жіктеліп шыққан ғылым.

<variant> георграфиядан.

<variant> филологиядан.

<variant> философиядан.

<variant> тарихтан.

<variant> математикадан

<guestion>  Этнография нені зерттейді?

<variant> этнос тарихы мен мәдениеті

<variant> музыка тарихы мен мәдениеті

<variant> география тарихы мен мәдениеті.

<variant> тарих пен мәдениетті.

<variant> нақты айғақтар мен деректерді.

<guestion>  Этнос дегеніміз не?

<variant> тапсыз қоғамда туған алғашқы этникалық топ.

<variant> таптық қоғам жағдайында қалыптасқан этникалық бірлестік.

<variant> капитиализ дәурінде туған топ.

<variant> таптық қоғам жағдайында қалыптасқан этникалық ұйым.

<variant> тапсыз қоғамда туған алғашқы этникалық бірлестік.

<guestion>  Халық дегеніміз не?

 <variant> таптық қоғам жағдайында қалыптасқан этникалық бірлестік.

<variant> тапсыз қоғамда туған алғашқы этникалық топ.

<variant> капитиализ дәурінде туған топ.

<variant> таптық қоғам жағдайында қалыптасқан этникалық ұйым.

<variant> тапсыз қоғамда туған алғашқы этникалық бірлестік.

<guestion>  Фольклордың халықтығы денегіміз не?

<variant> нақты бір халықтың ортақ рузани-мәдени мұрасы.

<variant> халық өңдеуінен өткен шығармалар.

<variant> ел арасына кең тараған шығармалардың  бірнеше нұсқаларының қатар өмір сүруі.

<variant> жазба мәдениеттен бұрын қалыптасқан мәдени құбылыс.

<variant> фольклор шығармалары бірде прозалық, бірде пэзиялық жанр ретінде қалыптасуы.

<guestion>  Фольклордың авторсыздығы дегеніміз не?

<variant> халық өңдеуінен өткен шығармалар.

<variant> нақты бір халықтың ортақ рузани-мәдени мұрасы.

<variant> ел арасына кең тараған шығармалардың  бірнеше нұсқаларының қатар өмір сүруі.

<variant> жазба мәдениеттен бұрын қалыптасқан мәдени құбылыс.

<variant> фольклор шығармалары бірде прозалық, бірде пэзиялық жанр ретінде қалыптасуы.

<guestion>  Фольклордың көп нұсқалығы дегеніміз не?

<variant> ел арасына кең тараған шығармалардың  бірнеше нұсқаларының қатар өмір сүруі.

<variant> халық өңдеуінен өткен шығармалар.

<variant> нақты бір халықтың ортақ рузани-мәдени мұрасы.

<variant> жазба мәдениеттен бұрын қалыптасқан мәдени құбылыс.

<variant> фольклор шығармалары бірде прозалық, бірде пэзиялық жанр ретінде қалыптасуы.

<guestion>  Фольклордың дәстүрлілігі дегенімз не?

<variant> фольклор шығармаларының өмір сүретін ордасы.

<variant> халық өңдеуінен өткен шығармалар.

<variant> ел арасына кең тараған шығармалардың  бірнеше нұсқаларының қатар өмір сүруі.

<variant> жазба мәдениеттен бұрын қалыптасқан мәдени құбылыс.

<variant> фольклор шығармалары бірде прозалық, бірде пэзиялық жанр ретінде қалыптасуы.

<guestion>  Фольклордың ауызекілігі дегеніміз не?

<variant> жазба мәдениеттен бұрын қалыптасқан мәдени құбылыс.

<variant> халық өңдеуінен өткен шығармалар.

<variant> ел арасына кең тараған шығармалардың  бірнеше нұсқаларының қатар өмір сүруі.

<variant> нақты бір халықтың ортақ рузани-мәдени мұрасы.

<variant> фольклор шығармалары бірде прозалық, бірде пэзиялық жанр ретінде қалыптасуы.

<guestion>  Фольклордың көркемділіг дегінімз не?

<variant> фольклор шығармалары бірде прозалық, бірде пэзиялық жанр ретінде қалыптасуы.

<variant> халық өңдеуінен өткен шығармалар.

<variant> ел арасына кең тараған шығармалардың  бірнеше нұсқаларының қатар өмір сүруі.

<variant> жазба мәдениеттен бұрын қалыптасқан мәдени құбылыс.

<variant> нақты бір халықтың ортақ рузани-мәдени мұрасы.

<guestion>   Фольклордың тарихилығы дегеніміз не?

<variant> көркем шығармалардың қалыптасу кезеңдері

<variant> халық өңдеуінен өткен шығармалар.

<variant> ел арасына кең тараған шығармалардың  бірнеше нұсқаларының қатар өмір сүруі.

<variant> жазба мәдениеттен бұрын қалыптасқан мәдени құбылыс.

<variant> фольклор шығармалары бірде прозалық, бірде пэзиялық жанр ретінде қалыптасуы.

<guestion>  Фольклор қандай салаларды қамтиды?

<variant> миф, аңыз, әпсана, эпос, музыка, сурет, сәулет, археология.

<variant> тарих, геогарфия.

<variant> қазақ және щшет тілдерін.

<variant> математика және музыканы.

<variant> медицина және психология.

<guestion>  Фольклортану қандай ғылым?

<variant> халық мұрасын зерттейтін ғылым.

<variant> халық әндерін зерттейтін ғылым.

<variant> халық күйлерін зерттейтін ғылым.

<variant> халық шығармаларын зерттейтін ғылым.

<variant> халық билерін зерттейтін ғылым.

<guestion>  «Музыкальные инструменты народов Азии и Казахстана» атты зертеу еңбегінің авторы.

<variant> Р.А.Пфенниг.

<variant> А.Е.Алекторов.

<variant> А.Э.Бимбоэс.

<variant> А.И.Левшин

<variant> В.В. Радлов

<guestion>  «Музыкальная фольклористика в Узбекистане» атты жинақтың авторы.

<variant> А.Эйхггорн

<variant> А.Е.Алекторов.

<variant> А.Э.Бимбоэс.

<variant> А.И.Левшин

<variant> Р.А.Пфенниг.

<guestion>  «Музыкальная этнография»  еңбігінің авторы.

<variant> А.Э.Бимбоэс.

<variant> А.Е.Алекторов.

<variant> Р.А.Пфенниг.

<variant> А.И.Левшин

<variant> А.Эйхггорн

<guestion>  «Описание киргиз-кайсацих орд и степей» атты еңбектің авторы.

<variant> А.И.Левшин

<variant> А.Е.Алекторов.

<variant> А.Э.Бимбоэс.

<variant> Р.А.Пфенниг.

<variant> А.Эйхггорн

<guestion>  «Қазақ халқының 1000 әні» еңбегінің авторы.

<variant>. А.Затаевич.

<variant> Е.Брусиловский.

<variant> А.Затаевич.

<variant> Л.Хамиди.

<variant> Б.Ерзакович

<guestion>  «Песенная культура казахского народа» еңбегінің авторы.

<variant> Б.Ерзакович.

<variant> Е.Брусиловский.

<variant> А.Затаевич.

<variant> Л.Хамиди.

<variant> А.Затаевич.

<guestion>  Қазақ музыка фольклорын кәсіби негізде зерттеушілер.

<variant> А.Жұбанов, Б.Ерзакович.

<variant> А.Темірбекова, Ә.Мұхамбетова.

<variant> А.Э.Бимбоэс, А.И.Левшин

<variant> Г.М.Гизлер, Р.А.Пфеннинг.

<variant> В.В.Радлов, С.Г.Рыбаков

<guestion>  Қазақтың әншілік және күйшілік дәстүрін бергі жерде зерттеген ғалымдар.

<variant> А.Темірбекова, Ә.Мұхамбетова.

<variant> А.Жұбанов, Б.Ерзакович.

<variant> А.Э.Бимбоэс, А.И.Левшин

<variant> Г.М.Гизлер, Р.А.Пфеннинг.

<variant> В.В.Радлов, С.Г.Рыбаков

<guestion>  Ән дегеніміз не?

<variant> адамның көңіл күйі, тебренісі мен толғанысы, қуанышы мен жұбанышы.

<variant> елдің өмірі, тұрмыс тіршілігі.

<variant> халықтың көркем ой санасы.

<variant> көне дәуірлерден келе жатқан мәдениет саласы.

<variant> өмір айнасы.

<guestion>  Қазақ фольклоры аясында жеткен әндерге тән ладтық құрылым.

<variant> лирикалық

<variant> храматикалық.

<variant> созылмалы.

<variant> пентатоника.

<variant> диатоникалық.

<guestion>  Ертегілік әндер дегеніміз не?

<variant>  халықтың көркем қиялынан туған ауыз әдебиетінің үлгілерін әуен сазбен айту.

<variant> үлкен жиын–тойда үстінде ақындар атынан айтылатын әндер.

<variant> қазақ халқының исламға, мұсылманшылыққа дейінгі көне әндер.

<variant>  эпикалық дәстүрдің мақам сазы.

<variant>  қаһармандық және романдық оқиғалардың желісіне құрылған әуен.

<guestion>Эпос дегеніміз не?

<variant> тарихта болған, бір кезеңдердегі қаһармандық және романдық оқиғалардың желісіне құрылған туындылар.

<variant> халық өңдеуінен өткен шығармалар.

<variant> ел арасына кең тараған шығармалардың  бірнеше нұсқаларының қатар өмір сүруі.

<variant> фольклор үлгілерінің көркемдік-поэтикалық ерекшеліктері.

<variant> фольклор шығармалары бірде прозалық, бірде пэзиялық жанр ретінде қалыптасуы.

<guestion>  Эпикалық дәстүр дегенміз не?

<variant> түркі тайпалары мәдениетінен байқалатын көне құбылыс.

<variant> халық өңдеуінен өткен шығармалар.

<variant> ел арасына кең тараған шығармалардың  бірнеше нұсқаларының қатар өмір сүруі.

<variant> жазба мәдениеттен бұрын қалыптасқан мәдени құбылыс.

<variant> фольклор үлгілерінің көркемдік-поэтикалық ерекшеліктері.

<guestion>  Толғау дегеніміз не?

<variant> өмір, тіршілік туралы терең ой мен толғанысқа құрылған шығарма.

<variant>  өмірдің белгілг бір көріністерін жырлайтын шығарма.

<variant>  бүгінгі күн тақырыбын жырлайтын шығарма.

<variant> екі адамның тартысын құрылған шығарма.

<variant> мифтік сюжеттер мен тарихи оқиғаларды жырлайтын шығарма.

<guestion>  Терме дегеніміз не?

<variant> өмірдің белгілг бір көріністерін жырлайтын шығарма.

<variant>  өмір, тіршілік туралы терең ой мен толғанысқа құрылған шығарма.

<variant>  бүгінгі күн тақырыбын жырлайтын шығарма.

<variant> екі адамның тартысын құрылған шығарма.

<variant> мифтік сюжеттер мен тарихи оқиғаларды жырлайтын шығарма.

<guestion>  Желдірме дегеніміз не?

<variant> бүгінгі күн тақырыбын жырлайтын шығарма.

<variant>  өмірдің белгілг бір көріністерін жырлайтын шығарма.

<variant>  өмір, тіршілік туралы терең ой мен толғанысқа құрылған шығарма.

<variant> екі адамның тартысын құрылған шығарма.

<variant> мифтік сюжеттер мен тарихи оқиғаларды жырлайтын шығарма.

<guestion>  Айтыс дегеніміз не?

<variant> екі адамның тартысын құрылған шығарма.

<variant>  өмірдің белгілг бір көріністерін жырлайтын шығарма.

<variant>  бүгінгі күн тақырыбын жырлайтын шығарма.

<variant> өмір, тіршілік туралы терең ой мен толғанысқа құрылған шығарма.

<variant> мифтік сюжеттер мен тарихи оқиғаларды жырлайтын шығарма.

<guestion>  Эпос жанрын орындаушыларды ата.

<variant> ұзан, жырау, жыршы, термеші.

<variant>  әнші.

<variant> ақын

<variant>  биші.

<variant>  ағартушы.

<guestion>  Бақсының құралын ата.

<variant> асатаяқ, кепшік, даңғыра, қобыз

<variant> домбыра, прима.

<variant> дауылпаз, дабыл

<variant> үскірік, шаңқобыз.

<variant> сазсырнай, сыбызғы.

<guestion>  Музыкалық эпос дегеніміз не?

<variant> ежелгі тайпалардың көркем ойлау жүйесінің белгілі бір сатысында орындалатын күрделі музыкалық-поэтикалық шығарма.

<variant>  өмірдің белгілг бір көріністерін жырлайтын шығарма.

<variant>  бүгінгі күн тақырыбын жырлайтын шығарма.

<variant> екі адамның тартысын құрылған шығарма.

<variant> мифтік сюжеттер мен тарихи оқиғаларды жырлайтын шығарма.

<guestion>  Музыкалық аспаптану саласын зерттеушілер.

<variant> К.Вертков, Б.Сарыбаев.

<variant> А.Темірбекова, Ә.Мұхамбетова.

<variant> А.Э.Бимбоэс, А.И.Левшин

<variant> А.Жұбанов, Б.Ерзакович.

<variant> В.В.Радлов, С.Г.Рыбаков

<guestion>  Үрлеп орындалатын аспаптарды ата.

<variant> сазсырнай, сыбызғы.

<variant> домбыра, шертер.

<variant> асатаяқ, тайтұяқ.

<variant> даңғыра, кепшік.

<variant> дауылпаз.

<guestion>  Шертіп ойналатын аспаптарда ата.

<variant> домбыра, шертер.

<variant> сазсырнай, сыбызғы.

<variant> асатаяқ, тайтұяқ.

<variant> даңғыра, кепшік.

<variant> дауылпаз.

<guestion>  Ұрмалы аспаптарды ата.

<variant> асатаяқ, тайтұяқ.

<variant> домбыра, шертер.

<variant> сазсырнай, сыбызғы.

<variant> жел қобыз.

<variant> месқобыз.

<guestion>  Үрлеп орындалатын аспаптар тобын не деп атайды?

<variant>  аэрофондар.

<variant> хордофондар.

<variant> идиофондар.

<variant> фольклорлық.

<variant> архаикалық

<guestion>  Шертіп орындалатын аспаптар тобын не деп аталады?

<variant>  хордофондар.

<variant> аэрофондар.

<variant> идиофондар.

<variant> фольклорлық.

<variant> архаикалық

<guestion>  Ұрмалы аспаптар тобы не деп аталады?

<variant>  идиофондар.

<variant> хордофондар.

<variant> аэрофондар.

<variant> фольклорлық.

<variant> архаикалық

<guestion>  Қазақ халқының фольклорындағы тақпақ сазды музыка не деп аталады?

<variant> речитатвті музыка.

<variant>  лирикалық әндер

<variant> аспатық музыка.

<variant> ән жанры

<variant> төкпе және шертпе күйлер

<guestion>  Қазақ халқының фольклорындағы кең тынысты музыка не деп аталады?

<variant> лирикалық әндер

<variant>  речитатвті музыка.

<variant> аспатық музыка.

<variant> ән жанры

<variant> төкпе және шертпе күйлер

<guestion>  Фольклор дегеніміз не?

<variant> қазақ халқының ежелден келе жатқан рухани мәдени мұраларының бірі.

<variant>  өнер, көркем ойлаудың бір көрінісі.

<variant> түрлі ру, тайпа, халықтардың рухани-мәдени және материалдық мәдениетін зерттейтін пән.

<variant> қатынас, байланыс құралы.

<variant> халық мұрасын зерттейтін пән.

<guestion>  Өнер”дегеніміз не?

<variant>         өмір шындығын көркем образдар арқылы бейнелейтін адамдың іс-әрекеті;

<variant>         өнерпаздарды өнер мекемелерінде тәрбиелеу;

<variant>         музыка сауатын үйрену;

<variant>         ән айтып үйрену;

<variant>         халық мәдениетінің жеткен биік дәрежесі.

<guestion>  Музыка жанры бойынша ән және романс дамыған жылдарды атаңыз.

<variant>         1957-1967;

<variant>         1840-1921;

<variant>         1906-1936;

<variant>         1906-1983;

<variant>         1943-1953.

 <guestion>  “Музыка” сөзі қай тілден шыққан?

<variant>         грек;

<variant>         француз;

<variant>         қазақ;

<variant>         латын;

<variant>         испан.

<guestion>  Этнография дегеніміз не?

<variant> түрлі ру, тайпа, халықтардың рухани-мәдени және материалдық мәдениетін зерттейтін пән.

<variant>  өнер, көркем ойлаудың бір көрінісі.

<variant> қазақ халқының ежелден келе жатқан рухани мәдени мұраларының бірі.

<variant> қатынас, байланыс құралы.

<variant> халық мұрасын зерттейтін пән.

<guestion>  Музыкалық дыбыс дегеніміз не?

<variant>         мелодияның ең бір кішкене бөлігі;

<variant>         музыка құрылып , құрастырылатын материал;

<variant>         белгілі бір дыбыс шығаратын құрал;

<variant>         адамның дыбыс диіктігін музыкалық дыбыстың кең көлемінде қадылдау қабілеті ;

<variant>         саз дыбыстарының өзара бірлестігі.

<guestion>  Музыкалық фольклор дегеніміз не?

<variant> қазақ халқының ежелден келе жатқан рухани мәдени мұраларының бірі.

<variant>  өнер, көркем ойлаудың бір көрінісі.

<variant> түрлі ру, тайпа, халықтардың рухани-мәдени және материалдық мәдениетін зерттейтін пән.

<variant> қатынас, байланыс құралы.

<variant> халық мұрасын зерттейтін пән.

<guestion>  .“Хор музыкасы” деп нені айтамыз?

<variant>         хор ұжымына арналған шығарма;

<variant>         оратория сияқты  хор музыкасының  бір жанры;

<variant>         музыкалық шығарманың шарықтау шегі;

<variant>         хорға лайықталған шығарма;

<variant>         әуендік хорға және басқа орындауға лайықтап өңдеу;

<guestion>  Қазақтың ең тұңғыш операсы “Қыз Жібек операсын кім жазды?

 <variant>        Е.Брусиловский;

<variant>         С.Мұхамеджанов;

<variant>         А.Жұбанов;

<variant>         М.Төлебаев;

<variant>         Е.Рахмадиев.

<guestion>  Фольклортану дегеніміз не?

<variant> халық мұрасын зерттейтін пән.-

<variant>  өнер, көркем ойлаудың бір көрінісі.

<variant> түрлі ру, тайпа, халықтардың рухани-мәдени және материалдық мәдениетін зерттейтін пән.

<variant> қатынас, байланыс құралы.

<variant> қазақ халқының ежелден келе жатқан рухани мәдени мұраларының бірі.

 <guestion>  Ағартушы ақын және композитор Абай Құнанбаевтың өмір сүрген жылдары.

<variant>         1845-1904 ж;

<variant>         1906-1968 ж;

<variant>         1869-1936 ж;

<variant>         1906-1983 ж;

<variant>         1904-1990 ж.

<guestion>  Қазақ халқының революциялық әнін атаңыз.

<variant>         Жас Қазақ;

<variant>         Интернационал;

<variant>         Кестелі орамал;

<variant>         Тос мені, тос;

<variant>         Бозайғыр.

<guestion>  “Интернационал” әнінің авторы кім?

<variant>         Д.Маццулин,Г.Любимов;

<variant>         Пьер Ришар;

<variant>         К.Дергожин;

<variant>         К.Лекоров;

<variant>         Джен Поте.

<guestion>  “Қыз Жібек” операсындағы “Қыз Жібек” ролін ең алғаш кім сомдады?

<variant>         К.Байсейітова;

<variant>         Ш.Жиенқұлова;

<variant>         Р.Бағланова;

<variant>         Р.,Рымбаева;

<variant>         М.Жүнісова.

<guestion>  “Қамар сұлу” операсын кім жазды?

<variant>         Е.Рахмадиев;

<variant>         А.Жұбанов;

<variant>         Ғ.Жұбанова;

<variant>         М.Төлебаев;

<variant>         Е.Брусиловский.

<guestion>  “Терме” дегеніміз не?

<variant>         ақылы мен нақылы бар тақпақ сазды әуен;

<variant>         халық өмірінен алынған ән;

<variant>         тез жауап қайтаратын сөз жарыс;

<variant>         бірнеше адамның бірігіп ән салуы;

<variant>         екі адамның өлең жолдары арқылы сөз тартысы;

<guestion>  Базар жырау кім?

<variant>         жыршы;

<variant>         әнші;

<variant>         күйші;

<variant>         термеші;

<variant>         биші.

<guestion>  Махамбет ақын кім?

<variant>         ақын;

<variant>         термеші;

<variant>         жыршы;

<variant>         әнші;

<variant>         күйші.

<guestion>  Көркем әдебиет өнері дегеніміз не?

<variant>         жан жақтағы болып жатқан құбылыстарды көркем сөздермен жазу арқылы жеткізу;

<variant>         тұтас бейнеленетін монументтік мүсін;

<variant>     шығарма орындалу барысында көз алдына елестейтін бейне;

<variant>         өнерпаздарды өнер мекемелерінде тәрбиелеу;

<variant>         шығармаларды талдау;

<guestion>  “Би өнері”дегеніміз не?

<variant>         іс-қимылдармен көркем образды бейнелейтін өнер түрі.

<variant>         музыка тыңдау, сауатын ашу;

<variant>         өнерпаздарды өнер мекемелерінде тәрбиелеу;

<variant>         аспаптың сүйемелдеуімен ән айту;

<variant>         ән айтып үйрену;

<guestion>  Салтқа байланысты туған фольклор үлгілерін ата.

<variant>         “Той бастар”, “Бесід жыры”, “Сыңсу”, “Жоқтау”.

<variant>         жыр, терме, толғау, желдірме.

<variant>         демос, етнос, халық,ұлт.

<variant>         миф, аңыз, әпсана, музыка, би, сәулет.

<variant>         іс-қимылдармен көркем образды бейнелейтін өнер түрі.

<guestion>  “Қырғыздар мен сарттардың халық әндері” еңбегінің авторы.

<variant> Р.А.Пфенниг.

<variant> А.Е.Алекторов.

<variant> А.Э.Бимбоэс.

<variant> А.И.Левшин

<variant> А.Эйхггорн

<guestion>  Салттан тыс туған фольклор үлгілерін ата.

<variant>         жыр, терме, толғау, желдірме.

<variant>         “Той бастар”, “Бесід жыры”, “Сыңсу”, “Жоқтау”.

<variant>         демос, етнос, халық,ұлт.

<variant>         миф, аңыз, әпсана, музыка, би, сәулет.

<variant>         іс-қимылдармен көркем образды бейнелейтін өнер түрі.

<guestion>  “Музыкальная этнография” еңбегінің авторы.

<variant> А.Э.Бимбоэс.

<variant> А.Е.Алекторов.

<variant> Р.А.Пфенниг.

<variant> А.И.Левшин

<variant> А.Эйхггорн

<guestion>  Этнография ғылымында халықтардың төрт түрлі стадиялық кезеңі қалай аталады?

<variant>         демос, етнос, халық,ұлт.

<variant>         “Той бастар”, “Бесід жыры”, “Сыңсу”, “Жоқтау”.

<variant>         жыр, терме, толғау, желдірме.

<variant>         миф, аңыз, әпсана, музыка, би, сәулет.

<variant>         іс-қимылдармен көркем образды бейнелейтін өнер түрі.

<guestion>  “Қазақ халқының 1000 әні” еңбегінің авторы.

<variant> А.В.Затаевич.

<variant> А.Е.Алекторов.

<variant> А.Э.Бимбоэс.

<variant>  Р.А.Пфенниг.

<variant> А.Эйхггорн

<guestion>  Фольклор қамтитын салаларды ата.

<variant>         миф, аңыз, әпсана, музыка, би, сәулет.

<variant>         жыр, терме, толғау, желдірме.

<variant>         демос, етнос, халық,ұлт.

<variant>         “Той бастар”, “Бесік жыры”, “Сыңсу”, “Жоқтау”.

<variant>         іс-қимылдармен көркем образды бейнелейтін өнер түрі.

<guestion>  “Песенная культура казахського народа” атты еңбектің авторы.

<variant> Б.Ерзакович.

<variant> А.Е.Алекторов.

<variant> А.Э.Бимбоэс.

<variant> А.И.Левшин

<variant>  Р.А.Пфенниг.

<guestion>  Қазан революциясына дейін қазақ музыкасының мәдениетін зерттеген шетел оринталистері.

<variant> А. Эйхгорн, Г.Потанин.

<variant>  А.Затаевич, А.Жұбанов.

<variant> Б.Ерзакович, П.Аравин.

<variant> Г.Бисенова, А.Темірбекова.

<variant> С,Елеманова, А.Мұхамбетова.

<guestion>  “Қазақ халқының аспаптық музыкасы” еңбегінің авторлары.

<variant> Б.Ерзакович. З.Қоспақов.

<variant> А.Затаевич. А.Жұбанов.

<variant> А.Эйхгорн, А.Темірбекова.

<variant> П.Аравин, С.Елеманова.

<variant> С.Рыбаков, А.Құнанбаева.

<guestion>  Қорқыттың музыкалық мұрасын, дәстүрін ғылыми арнада зерттеген академик.

<variant> Әлкей Марғұлан.

<variant> А.В.Затаевич.

<variant> Ахмет Жұбанов.

<variant> Е.Г.Брусиловский.

<variant> Құдайберген Жұбанов.

<guestion>  “Мың бір маржан” еңбегінің авторы.

<variant> А.Сейдімбеков.

<variant> А.Жұбанов.

<variant> Ә.Қоңыратбаев.

<variant> Т.Қоңыратбаев.

<variant> Қ.Жұбанов.

<guestion>  Бақсылық дәстүр дегеніміз не?

<variant> Ислам діні алдындағы көшпелі тайпаларға тән түрлі нанамдар тізбегінің бірі.

<variant>  Анимизм, потемизим және космологиялық наным-сенімдерден құралған діни ұғым

<variant>  Поэзия мен музыканың сарқылмас дариясы.

<variant> Ұсақ салт-дәстүр жырлары.

<variant>  Ежелгі шамандық наным-сенімдер.

<guestion>  Шамандардың басты атрибуты.

<variant> Кепшік.

<variant> Даңғыра.

<variant> Қобыз.

<variant> Асатаяқ

<variant> Дауылпаз.

<guestion>  Синкретизм дегеніміз не?

<variant>  Күй мен бидің қосқанаттаса дамуы.

<variant>  Ән мен жырдың қосқанаттаса дамуы.

<variant> Өлең мен сөздің қосқанаттаса дамуы.

<variant> Ән мен бидің қосқанаттаса дамуы.

<variant>  Терме мен жырдың қосқанаттаса дамуы.

<guestion>  Қазан революциясына дейін қазақ музыкасының мәдениетін зерттеген шетел оринталистері.

<variant> А. Эйхгорн, Г.Потанин.

<variant>  А.Затаевич, А.Жұбанов.

<variant> Б.Ерзакович, П.Аравин.

<variant> Г.Бисенова, А.Темірбекова.

<variant> С,Елеманова, А.Мұхамбетова.

<guestion>  Кеңес дәуіріндегі қазақ музыкасының мәдениетін зерттеген шетел оринталитері.

<variant> И.Андреев, А.Алекторов..

<variant> А.Темірбекова, С.Елеманова

<variant> С.Рыбаков, Г.Потанин.

<variant> А.Бимбоэс, А.Кастанье.

<variant> А.Затаевич. Б.Ерзакович.

<guestion>  “Қазақ халқының аспаптық музыкасы” еңбегінің авторлары.

<variant> Б.Ерзакович. З.Қоспақов.

<variant> А.Затаевич. А.Жұбанов.

<variant> А.Эйхгорн, А.Темірбекова.

<variant> П.Аравин, С.Елеманова.

<variant> С.Рыбаков, А.Құнанбаева.

<guestion>  Қарапайым басқсылар қандай ұрмалы аспапты қолданған?

<variant> асатаяқ.

<variant> кепшік.

<variant> даңғыра.

<variant> дабыл.

<variant> қобыз.

<guestion>  Алтай, бурят, моңғол шамандары қандай ұрмалы аспаптарды қолданған?

<variant> даңғыра, дабыл..

<variant> асатаяқ, тастауық,

<variant> қобыз, қылқобыз.

<variant> кепшік, дауылпаз

<variant> сыбызғы, сазсырнай.

<guestion>  Қазақ фольклорының негізгі жанрлары.

<variant> ертегі, аңыз, эпос.

<variant> салт жырлары.

<variant> лирикалық жырлар.

<variant> әдебиет пен тарих.

<variant> музыка мен өнер.

<guestion>  Лирикалық жырларды ата.

<variant> беташар, жар-жар, сыңсу, қоштасу, тойбастар

<variant> халық музыкасы және күй

<variant> жыр, терме, толғау.

<variant> бәдік, жарапазан,жаназалау.

<variant> батырлар жыры.

<guestion>  Діни әдет-ғұрыптарға байланыс жырларды ата.

<variant> бәдік, жарапазан, жаназалау.

<variant> беташар, тойбастар.

<variant> сыңсу, қоштасу.

<variant> терме, толғау.

<variant> жыр, желдірме.

<guestion>  Салт жырларында қандай жанр басым.

<variant> ән мен өлең.

<variant> күй мен поэзия.

<variant> күй мен сарын.

<variant> марш пен би.

<variant> ән мен күй.

<guestion>  Бақсылық дәстүрде қандай жанр басым.

<variant> күй мен сарын,

<variant>  ән мен өлең

<variant> би мен ән.

<variant> өлең мен поэзия.

<variant> күй мен поэзия.

<guestion>  Жыраулық пэзияда қандай жанр басым.

<variant> күй мен поэзия.

<variant> ән мен өлең.

<variant> күй мен сарын.

<variant> марш пен би.

<variant> ән мен күй.

<guestion>  Бақсы сарындары қандай мақамға құрылған?

<variant> эпикалық.

<variant> поэтикалық.

<variant> музыкалық.

<variant> тарихи

<variant> батырлық.

<guestion>  Бақсы сарындары қандай аспаппен орындалған?

<variant>  қобыз.

<variant> домбыра.

<variant> қылқобыз.

<variant> сырнай.

<variant> үскірік.

<guestion>  Қорқыт қай ғасырда өмір сүрген?

<variant>  IX

<variant> VIII

<variant> VII

<variant>  V

<variant> VI

<guestion>  Қорқыттың туған жері.

<variant> Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы.

<variant> Қызылорда облысы, Арал ауданы.

<variant> Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы.

<variant> Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы

<variant> Қызылорда облысы, Шиелі ауданы.

<guestion>  Қорқыттың күйін ата.

<variant> Ұшардың ұлуы.

<variant>  Жезкиік.

<variant>  Кертолғау.

<variant> Аққу күйі

<variant> Ерден күйі.

<guestion>  Музыкалық эпос дегеніміз не?

<variant> Ежелгі тайпалардың музыкалық-поэтикалық шығармасы.

<variant> Музыкалық-эпикалық дәстүрдің бір арнасы.

<variant> Қазақ халқының ерте кездерде туып, біздің заманымызға дейін жеткен асыл қазынасы.

<variant> Түркі тайпалараның мәдениетінен байқалатын көне дәстүр.

<variant> Тарихта болған, бір кезеңдердегі қаһармандық немесе романдық оқиғалардың желісіне құрылған көлемді туынды.

<guestion>  Эпикалық дәстүр дегеніміз не?

<variant> Түркі тайпалараның мәдениетінен байқалатын көне дәстүр.

<variant> Ежелгі тайпалардың музыкалық-поэтикалық шығармасы.

<variant> Қазақ халқының ерте кездерде туып, біздің заманымызға дейін жеткен асыл қазынасы.

<variant> Тарихта болған, бір кезеңдердегі қаһармандық немесе романдық оқиғалардың желісіне құрылған көлемді туынды.

<variant> Музыкалық-эпикалық дәстүрдің бір арнасы.

<guestion>  Айтыс дегеніміз не?

<variant> Түркі тайпалараның мәдениетінен байқалатын көне дәстүр.

<variant> Музыкалық-эпикалық дәстүрдің бір арнасы.

<variant> Қазақ халқының ерте кездерде туып, біздің заманымызға дейін жеткен асыл қазынасы

<variant> Тарихта болған, бір кезеңдердегі қаһармандық немесе романдық оқиғалардың желісіне құрылған көлемді туынды.

<variant> Ежелгі тайпалардың музыкалық-поэтикалық шығармасы.

<guestion>  Жырау дегеніміз кім?

<variant> Белгілі бір сюжетті жырға қосатын, суырып салма тұлға.

<variant> Жырды орындаушы, жпикалық дәстүрді жалғастырушы.

<variant> Тайпа тәуелсездігі мен ел бүтіндігін сақтаушы.

<variant> Ірі музыкалық жанрды орындаушы.

<variant> Суырып салма тұлға.

<guestion>  Ықылас Дүкенұлы қай жылы қай жерде дүниеге келген?

<variant> 1843 жылы. Жезқазған облысы, Жаңаарқа ауданында.

<variant>  1845 жылы Жамбыл облысы, Сарысу ауданында.

<variant> 1844 жылы Орал облысы, Жаңақала ауданында.

<variant> 1843 жылы Батыс Қазастанда.

<variant>1842 жылы Оңтүстік Қазақстанда.

<guestion>  Құрманғазының күйлерін ата.

<variant> “Айда бұбұл Айжан-ай”, “Алқа”.

<variant> “Айдау”, “Түңілдім”.

<variant> “Аққу”, “Бестөре”.

<variant> “Былқыдақ”, “Көкейкесті”

<variant> “Қосбасар”, “Телқоңыр”.

<guestion>  Дәулеткерей қай жылы туылды?

<variant> 1821 жылы.

<variant> 1843 жылы.

<variant> 1884 жылы

<variant> 1882 жылы.

<variant>1823 жылы.

<guestion>  Тәттімбет Қазанғапұлының “Былқылдақ” күйі нені суреттейді?

<variant> Саздауытты жайлауды.

<variant> Кербез қызды.

<variant> Дала тынысын.

<variant> Кедейдің тұрмыс тіршілігін.

<variant> Қыстақты.

<guestion>  Динаның алғаш Құрманғазыдан естіген күйі.

<variant> “Ақсақ киік”.

<variant> “Адай”.

<variant> “Қайран шешем”

<variant> “Аман бол шешем, аман бол”.

<variant> “Сарыарқа”.

Орташа сұрақтар

 

<guestion>  Сүгір Әлиұлы қай жерде дүниеге келген?

<variant> Шымкент облысы, Созақ ауданында.

<variant> Шымкент облысы, Ордабасы ауданында

<variant> Шымкент облысы, Отырар ауданында

<variant> Шымкент облысы,Арыс ауданында

<variant> Шымкент облысы,  Сарыағаш  ауданында.

<guestion>  Домбыра қандай аспап?

<variant> Қазақ халқының арасына кең тараған екі ішекті музыкалық аспап.

<variant> Қазақтың ысқышты, шекті аспабы.

<variant> Қазақтың үрмелі аспабы.

<variant>  Қазақтың ұрмалы аспабы.

<variant>  Қазақ халқының арасына кең тараған үш ішекті музыкалық аспап.

<guestion>  Күй қай ғасырда жеке музыкалық жанр болып қалыптасты?

<variant> XVI ғасырда.

<variant> XV ғасырда

<variant> XIV ғасырда

<variant> XIII ғасырда.

<variant> X ғасырда.

<guestion>  Аспаптық музыка дегеніміз не?

<variant> Аспаптар сазының үндесуінен туатын музыка.

<variant> Жеке адамдардың келбетін суреттейтін музыка.

<variant> Ұлы музыкант-күйшілер тудырған музыка.

<variant> Халықтың басынан өткізген қызықты, қиын кезеңдерді мазмұндайтын музыка.

<variant> Адам сезіміне, қоғам толғанысына, халық тағдырына сергек үн қосатын рухани үрдіс.

<guestion>   Қазақ халқының көне аспаптарын зерттеген профессор.

<variant> Б.Сарыбаев.

<variant> П.Аравин.

<variant> А.Райымбергенов.

<variant>  Н.Тілендиев.

<variant> А.Жұбанов.

<guestion>  Музыка өнері дегеніміз не?

<variant> Адам сезіміне, қоғам толғанысына, халық тағдырына сергек үн қосатын рухани үрдіс.

<variant> Қоғамдық ортаға, адамның ой-санасына, талғам-танымына зор ықпал ететін құбылыстардың бірі.

<variant> Қазақ халқының ғасырлар бойы жасалған мәдениеті

<variant> Халық басынан өткерген қызықты, қиын кезеңдерді суреттейтін өнер.

<variant> Қазақ халқының рухани жан дүниесі ән өнері арқылы бейнелейтін жанр.

<guestion>  Біржанның әндерін ата.

<variant> “Адасқақ”, “Айтбай”.

<variant> “Толқыма”, “Құлагер”

<variant> “Көкек”, “Темір тас”.

<variant> “Маңмаңгер”, “Балхадиша”.

  <variant> “Майра”, “Гауһар тас”.

<guestion>  “Музыкальные инструменты народов Средней Азии и Казахстана” атты еңбегінің авторы.

<variant> Р.А.Пфенинг.

<variant> А.Е. Алекторов.

<variant> А.И.Левшин.

<variant> А.Ф.Эйхгорн.

<variant> В.В.Радлов.

<guestion>  “Ән музыкасы” дегеніміз не?

<variant>         дауысқа арналып жазылған бір сөзі бар мелодиялық музыкалық шығарма;

         <variant>     Аспаптар сазының үндесуінен туатын музыка;

<variant>         музыкалық шығармалардың ойындалу жылдамдығы;

<variant>         дыбыстардың рет-ретімен орындалуы;

<variant>         дыбыстардың ара қашықтықтары.

<guestion>   “Күй” дегеніміз не?

<variant>         аспапта орындалатын музыка.

<variant>         аспаптар сазының үндесуінен туатын музыка;

<variant>         музыкалық шығарманың ойналу жылдамдығы;

<variant>         екі дыбыстың ара қашықтығы;

<variant>         музыкалық шығармалардың түрлері;

<guestion>  Құрманғазы оркестрі қай жылдары құрылды?

<variant>         1934;

<variant>         1945;

<variant>         1956;

<variant>         1938;

<variant>     1902 ж;

<guestion>  Эпикалық музыкада қай жанрлар  кеңінен орын алды?

<variant>         толғау, терме, желдірме;

<variant>         хор, диалог, би, фантомимо;

<variant>         ән, романс, би,марш;

<variant>         миф, болмыш, әңгіме, ертегі, аңыз;

<variant>         рондо,баллада;

<guestion>  “Абай” операсын қандай композитор жазған?

<variant>         А.Жұбанов, Л.Хамиди;

<variant>         Е.Брусиловский;

<variant>         М.Төлебаев;

<variant>         Е.Рахмадиев;

<variant>         Ғ.Жұбанова.

         <guestion>  Эпикалық музыка дегенміз не?

<variant>         белгілі тарихи дәуірдің типтік оқиғалараны баяндайтын шығарма;

<variant>         бір әуенді бірнеше дауыстардың қайталау ережесі;

<variant>         музыкалық шығарманың шарықтау шегі;

<variant>         автордың дүние көзқарасын, сезімін суреттейтін шығарма;

<variant>         өмір болмысын кейіпкер арқылы бейнелейтін шығарма.

<guestion>  Лирикалық музыка дегенді қалай түсінесіз?

<variant>         автордың дүние көзқарасын, сезімін суреттейтін шығарма;

<variant>         бір әуенді бірнеше дауыстардың қайталау ережесі;

<variant>         музыкалық шығарманың шарықтау шегі;

<variant>         белгілі тарихи дәуірдің типтік оқиғаларын баяндайтын шығарма;

<variant>         өмір болмысын кейіпкер арқылы бейнелейтін шығарма.

<guestion>  “Саржайлау” күйін кім жазған?

<variant>         Тоқа;

<variant>         Тәттімбет;

<variant>         Қазанғап;

<variant>         Дәулеткерей;

<variant>         Сейтек.

<guestion>  Терме” дегеніміз не?

<variant>         ақылы мен нақылы бар тақпақ сазды әуен;

<variant>         халық өмірінен алынған ән;

<variant>         тез жауап қайтаратын сөз жарыс;

<variant>         бірнеше адамның бірігіп ән салуы;

<variant>         екі адамның өлең жолдары арқылы сөз тартысы;

<guestion>  Музыка жанрының бір түрі “аспаптық музыка” дегеніміз не?

<variant>         аспаптар сазының үндемуінен тұратын музыка;

<variant>         музыкалық шығармалардың түрлері;

<variant>         музыкалық шығармалардың ойналу жылдамдығы;

<variant>         екі дыбыстың ара қашықтығы;

<variant>         екі бірдей дыбыстың ара қашықтығы;

<guestion>  Жыр дегеніміз не?

<variant>         халық өмірінен алынған терме түрінде баяндалатын ұзақ әңгіме;

<variant>         екі адамның өлең жолдары арқылы сөз тартысы;

<variant>         қазақ поэзиясының көркемсөз түрі;

<variant>         вокалды ән музыкасы;

<variant>         ақылы мен нақылы бар тақпақ сазды әуен;

<guestion>  “Айтыс” дегеніміз не?

<variant>         екі адамның өлең жолдары арқылы сөз тартысы;

<variant>         халық өмірінен алынған терме түрінде баяндалатын ұзақ әңгіме;

<variant>         қазақ поэзиясының көркемсөз түрі;

<variant>         вокалды ән музыкасы;

<variant>         ақылы мен нақылы бар тақпақ сазды әуен;

<guestion>  .Қазақстандағы музыка тану ғылымының өкілдерінің бірін ата.

<variant>         А.Жұбанов;

<variant>         Н.Тілендиев;

<variant>         Б.Байқадамов;

<variant>         Л.Хамиди;

<variant>         Ғ.Жұбанова;

<guestion>  “Сазсырнай” қай аспап түріне жатады?

<variant>         үрмелі аспап;

<variant>         ұрмалы аспап;

<variant>         ішекті;

<variant>         шертпе;

<variant>         ысқышты;

<guestion>  “Замана бұлбұлдары” монографиялық еңбектің авторы кім?

<variant>         А.Жұбанов;

<variant>         М.Маңғытаев;

<variant>         М.Әуезов;

<variant>         Т.Молдағалиев;

<variant>         Ә.Қашаубаев.

<guestion>  Ә.Қашаубаев кім болған?

<variant>         әнші-орындаушы;

<variant>         күйші-шебер;

<variant>         биші;

<variant>         ақын-композитор;

<variant>         ұлы ағартушы;

<guestion>  “Біржан – Сара” операсының композиторы кім?

<variant>         М.Төлебаев;

<variant>         А.Құнанбаев;

<variant>         А.Жұбанов;

<variant>         М.Абдуллин;

<variant>         Ш.Қажығалиев;

Күрделі сұрақтар

 

<guestion>  «Музыкальные инструменты народов Азии и Казахстана» атты зертеу еңбегінің авторы.

<variant> Р.А.Пфенниг.

<variant> А.Е.Алекторов.

<variant> А.Э.Бимбоэс.

<variant> А.И.Левшин

<variant> В.В. Радлов

<guestion>  . «Музыкальная фольклористика в Узбекистане» атты жинақтың авторы.

<variant> А.Эйхггорн

<variant> А.Е.Алекторов.

<variant> А.Э.Бимбоэс.

<variant> А.И.Левшин

<variant> Р.А.Пфенниг.

<guestion>  «Песенная культура казахского народа» еңбегінің авторы.

<variant> Б.Ерзакович.

<variant> Е.Брусиловский.

<variant> А.Затаевич.

<variant> Л.Хамиди.

<variant> А.Затаевич.

<guestion>  Қазақ музыка фольклорын кәсіби негізде зерттеушілер.

<variant> А.Жұбанов, Б.Ерзакович.

<variant> А.Темірбекова, Ә.Мұхамбетова.

<variant> А.Э.Бимбоэс, А.И.Левшин

<variant> Г.М.Гизлер, Р.А.Пфеннинг.

<variant> В.В.Радлов, С.Г.Рыбаков

<guestion>  Қазақтың әншілік және күйшілік дәстүрін бергі жерде зерттеген ғалымдар.

<variant> А.Темірбекова, Ә.Мұхамбетова.

<variant> А.Жұбанов, Б.Ерзакович.

<variant> А.Э.Бимбоэс, А.И.Левшин

<variant> Г.М.Гизлер, Р.А.Пфеннинг.

<variant> В.В.Радлов, С.Г.Рыбаков

<guestion>  Ән дегеніміз не?

<variant> адамның көңіл күйі, тебренісі мен толғанысы, қуанышы мен жұбанышы.

<variant> елдің өмірі, тұрмыс тіршілігі.

<variant> халықтың көркем ой санасы.

<variant> көне дәуірлерден келе жатқан мәдениет саласы.

<variant> өмір айнасы.

<guestion>  Эпос дегеніміз не?

<variant> фольклор үлгілерінің көркемдік-поэтикалық ерекшеліктері.

<variant> халық өңдеуінен өткен шығармалар.

<variant> ел арасына кең тараған шығармалардың  бірнеше нұсқаларының қатар өмір сүруі.

<variant> тарихта болған, бір кезеңдердегі қаһармандық және романдық оқиғалардың желісіне құрылған туындылар.

<variant> фольклор шығармалары бірде прозалық, бірде пэзиялық жанр ретінде қалыптасуы.

<guestion>  Эпикалық дәстүр дегенміз не?

<variant> түркі тайпалары мәдениетінен байқалатын көне құбылыс.

<variant> халық өңдеуінен өткен шығармалар.

<variant> ел арасына кең тараған шығармалардың  бірнеше нұсқаларының қатар өмір сүруі.

<variant> жазба мәдениеттен бұрын қалыптасқан мәдени құбылыс.

<variant> фольклор үлгілерінің көркемдік-поэтикалық ерекшеліктері.

<guestion>  Толғау дегеніміз не?

<variant> өмір, тіршілік туралы терең ой мен толғанысқа құрылған шығарма.

<variant>  өмірдің белгілг бір көріністерін жырлайтын шығарма.

<variant>  бүгінгі күн тақырыбын жырлайтын шығарма.

<variant> екі адамның тартысын құрылған шығарма.

<variant> мифтік сюжеттер мен тарихи оқиғаларды жырлайтын шығарма.

<guestion>  Терме дегеніміз не?

<variant> өмірдің белгілг бір көріністерін жырлайтын шығарма

<variant>  өмір, тіршілік туралы терең ой мен толғанысқа құрылған шығарма.

<variant>  бүгінгі күн тақырыбын жырлайтын шығарма.

<variant> екі адамның тартысын құрылған шығарма.

<variant> мифтік сюжеттер мен тарихи оқиғаларды жырлайтын шығарма.

<guestion>  Желдірме дегеніміз не?

<variant> бүгінгі күн тақырыбын жырлайтын шығарма.

<variant>  өмірдің белгілг бір көріністерін жырлайтын шығарма.

<variant>  өмір, тіршілік туралы терең ой мен толғанысқа құрылған шығарма.

<variant> екі адамның тартысын құрылған шығарма.

<variant> мифтік сюжеттер мен тарихи оқиғаларды жырлайтын шығарма.

 <guestion>  Музыкалық аспаптану саласын зерттеушілер.

<variant> К.Вертков, Б.Сарыбаев.

<variant> А.Темірбекова, Ә.Мұхамбетова.

<variant> А.Э.Бимбоэс, А.И.Левшин

<variant> А.Жұбанов, Б.Ерзакович.

<variant> В.В.Радлов, С.Г.Рыбаков

<guestion>  Үрлеп орындалатын аспаптарды ата.

<variant> сазсырнай, сыбызғы.

<variant> домбыра, шертер.

<variant> асатаяқ, тайтұяқ.

<variant> даңғыра, кепшік.

<variant> дауылпаз.

<guestion>  Шертіп ойналатын аспаптарда ата.

<variant> домбыра, шертер.

<variant> сазсырнай, сыбызғы.

<variant> асатаяқ, тайтұяқ.

<variant> даңғыра, кепшік.

<variant> дауылпаз.

<guestion>  Ұрмалы аспаптарды ата.

<variant> асатаяқ, тайтұяқ.

<variant> домбыра, шертер.

<variant> сазсырнай, сыбызғы.

<variant> жел қобыз.

<variant> месқобыз.

<guestion>  Үрлеп орындалатын аспаптар тобын не деп атайды?

<variant>  аэрофондар.

<variant> хордофондар.

<variant> идиофондар.

<variant> фольклорлық.

<variant> архаикалық

<guestion>  Шертіп орындалатын аспаптар тобын не деп аталады?

<variant>  хордофондар.

<variant> аэрофондар.

<variant> идиофондар.

<variant> фольклорлық.

<variant> архаикалық

<guestion>  Ұрмалы аспаптар тобы не деп аталады?

<variant>  идиофондар.

<variant> хордофондар.

<variant> аэрофондар.

<variant> фольклорлық.

<variant> архаикалық

<guestion>  .Музыкалық эпос дегеніміз не?

<variant> Ежелгі тайпалардың музыкалық-поэтикалық шығармасы.

<variant> Музыкалық-эпикалық дәстүрдің бір арнасы.

<variant> Қазақ халқының ерте кездерде туып, біздің заманымызға дейін жеткен асыл қазынасы.

<variant> Түркі тайпалараның мәдениетінен байқалатын көне дәстүр.

<variant> Тарихта болған, бір кезеңдердегі қаһармандық немесе романдық оқиғалардың желісіне құрылған көлемді туынды.

<guestion>  Эпикалық дәстүр дегеніміз не?

<variant> Түркі тайпалараның мәдениетінен байқалатын көне дәстүр.

<variant> Ежелгі тайпалардың музыкалық-поэтикалық шығармасы.

<variant> Қазақ халқының ерте кездерде туып, біздің заманымызға дейін жеткен асыл қазынасы.

<variant> Тарихта болған, бір кезеңдердегі қаһармандық немесе романдық оқиғалардың желісіне құрылған көлемді туынды.

<variant> Музыкалық-эпикалық дәстүрдің бір арнасы.

<guestion>  Айтыс дегеніміз не?

<variant> Түркі тайпалараның мәдениетінен байқалатын көне дәстүр.

<variant> Музыкалық-эпикалық дәстүрдің бір арнасы.

<variant> Қазақ халқының ерте кездерде туып, біздің заманымызға дейін жеткен асыл қазынасы

<variant> Тарихта болған, бір кезеңдердегі қаһармандық немесе романдық оқиғалардың желісіне құрылған көлемді туынды.

<variant> Ежелгі тайпалардың музыкалық-поэтикалық шығармасы.

<guestion>  Жырау дегеніміз кім?

<variant> Суырып салма тұлға.

<variant> Жырды орындаушы, жпикалық дәстүрді жалғастырушы.

<variant> Тайпа тәуелсездігі мен ел бүтіндігін сақтаушы.

<variant> Ірі музыкалық жанрды орындаушы.

<variant> Белгілі бір сюжетті жырға қосатын, суырып салма тұлға.

<guestion>  Құрманғазының күйлерін ата.

<variant> “Айда бұбұл Айжан-ай”, “Алқа”.

<variant> “Айдау”, “Түңілдім”.

<variant> “Аққу”, “Бестөре”.

<variant> “Былқыдақ”, “Көкейкесті”

<variant> “Қосбасар”, “Телқоңыр”.

<guestion>  Дәулеткерей қай жылы туылды?

<variant> 1821 жылы.

<variant> 1843 жылы.

<variant> 1884 жылы

<variant> 1882 жылы.

<variant>1823 жылы.

<guestion>  Домбыра қандай аспап?

<variant> Қазақ халқының арасына кең тараған екі ішекті музыкалық аспап.

<variant> Қазақтың ысқышты, шекті аспабы.

<variant> Қазақтың үрмелі аспабы.

<variant>  Қазақтың ұрмалы аспабы.

<variant>  Қазақ халқының арасына кең тараған үш ішекті музыкалық аспап.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here