question>Систематикалық номенклатураны құрастыру ережесі?

0

<question>Систематикалық номенклатураны құрастыру ережесі?

<variant>префикс + түбір + суффикс

<variant>суффикс + түбір + префикс

<variant>негізгі С – тізбегінің атауы + суффикс

<variant>префикс + негізгі С – тізбегінің атауы

<variant>метилизопропилизобутилметан

<question>РН – бойынша атаңыз? Систематикалық номенклатураны құрастыру ережесі?

<variant>метилизопропилизобутилметан

<variant>2,3,5 – триметилгексан

<variant>2,4,5 – триметилгексан

<variant>пропилметилбутилметан

<variant>2,4 – диметилгексан

<question>РН – бойынша атаңыз?

<variant>метилэтилизобутилметан

<variant>үшіншілік бутилизопропилметан

<variant>2,4 – диметилгексан

<variant>метилизопропилизобутилметан

<variant>2 – метил – 4 – этилпентан

<question>Диэтилизобутилметанды   – мен атаңыз?

<variant>2 – метил – 4 – этилгексан

<variant>3 – этил – 5 – метилгексан

<variant>3 – метил – 4 – этилгексан

<variant>4 – этил – 3 – этилгексан

<variant>метилизопропилизобутилметан

<question>Тетраметилметанды  – мен атаңыз?

<variant>2,2 – диметилпропан

<variant>2 – метилпропан

<variant>диметилметан

<variant>триметилметан

<variant>метилизопропилизобутилметан

<question>– бойынша атаңыз?

<variant>3 – метил – 4 – этилоктан

<variant>этилбутилизобутилметан

<variant>этилбутил екіншілік бутилметан

<variant>2 – этил – 3 – бутилпентан

<variant>метилизопропилизобутилметан

<question>Тұрақтылығының өсуіне сәйкес қатарға орналастыр?

                                    .                                            .                                    .      

 1. 2.                   3.

 

 .                                                                                              

<variant>3 >4 >1 >2

<variant>2 >3 >4 >1

<variant>1 >2 >3 >4

<variant>4 >2 >3 >1

<variant>2 – метил 2 хлорпропан

<question> – ты анықтаңыз?

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>метилизопропилизобутилметан

<question>Қайсы реагенттермен алкандар әрекеттеседі:

 1. 2.           3.           4.

<variant>2,4

<variant>1,5

<variant>1,2

<variant>3,4

<variant>метилизопропилизобутилметан

<question> – ты анықтаңыз?

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>метилизопропилизобутилметан

<question> – ты анықтаңыз?

<variant>хлор – – метилпропан

<variant>хлор–метилпропан

<variant> хлорбутан

<variant>хлорбутан

<variant>метилизопропилизобутилметан

<question>– ты анықтаңыз?

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>метилизопропилизобутилметан

<question> – ты анықтаңыз

 

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>метилизопропилизобутилметан

<question>– ты анықтаңыз

.

<variant>Пропилен

<variant>Метан

<variant>Этилен

<variant>Ацетилен

<variant>метилизопропилизобутилметан

<question> – ты анықтаңыз

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<question>– ты анықтаңыз?

.

<variant>Гексан

<variant>Пропан

<variant>Бутан

<variant>Этан

<variant>хлорпропан

<question>Вюрц синтезі мен метилэтилекіншілікбутилметанды қайсы қосылыстан алуға болады?

<variant>1 – хлорбутан

<variant>2 – метил 2 хлорпропан

<variant>2 – хлорбутан

<variant>1 хлор 2 метилпропан

<variant>2 – метил 2,2-дихлорпропан

<question>2,3 диметилбутанды Вюрц синтезімен қайсы қосылыстан алуға болады.

<variant>2 – хлорпропан

<variant>2 метил 2 хлорпропан

<variant>2 метил 1-хлорпропан

<variant>1 хлорбутан

<variant>2 – метил 2,2 дихлорпропан

<question> ты анықта?

 

<variant>2 – метил – 2 – хлорпропан

<variant>2 – хлорбутан

<variant>1 – хлорбутан

<variant>1 – хлор – 2 – метилпропан

<variant>2 – метил 2,2-дихлорпропан

<question>

 

<variant>диметилизопропилметан

<variant>диметилпропилметан

<variant>тетраметилметан

<variant>метилэтилметан                                                    

<question> – ты анықта?

<variant>2 – хлорпропан

<variant>диметилметан

<variant>1 – хлорпропан

<variant>пропан

<variant>2 – метил 2 хлорпропан

<question> – ты анықта?

 

<variant>2 – метил – 2 – нитропропан

<variant>1 – нитробутан

<variant>2 – нитропропан

<variant>2 – метил – 1 – нитропропан

<variant>2 – метил 2 хлорпропан

<question> – ты анықта?

<variant>2 – метил – 2 – бромбутан

<variant>1 – бром – 2 – метилбутан

<variant>2 – бром – 3 – метилбутан

<variant>2 – метил – 3 – бромбутан

<variant>2 – метил 2 хлорпропан

<question> изомерлерін анықта?

 

 1. 2.           3.

 

 

 

 1. 5.

 

<variant>1,3,4

<variant>1,2,3

<variant>1,2,5

<variant>3,4,5

<variant>2,3,5

<question>-Соңғы өнім.

 

 

<variant>2 – нитробутан.

<variant>2 – нитропропан

<variant>нитроэтан

<variant>1 – нитробутан

<variant>2 – метил 2 хлорпропан

<question>Соңғы өнім.

 

 

<variant>2,3 – диметилбутан

<variant>тетраметилметан

<variant>пропан

<variant>2 – метилпентан

<variant>2 – метил 2 хлорпропан

 

<question>Соңғы өнім.

<variant>пропан

<variant>2,3 – диметилбутан

<variant>бутан

<variant>гексан

<variant>2 – метил 2 хлорпропан

 

<question>Соңғы өнім.

<variant>2 – нитропропан

<variant>1 – нитрогексан

<variant>1 – нитропропан

<variant>2 – нитрогексан

<variant>2 – метил 2 хлорпропан

<question>Келесі алкандардың қайсысын Вюрц синтезімен алғанда қоспа түзіледі:

 1. 2.            3. изобутан          4. бутан

<variant>1,3

<variant>1,2

<variant>2,4

<variant>3,4

<variant>1,4

<question>Соңғы өнімдер.

 

<variant>этан, пропан, бутан

<variant>пропан, изобутан, бутан

<variant>этан, бутан, пентан

<variant>метан, этан, пропан

<variant>метан, этан, бутан

<question>Вюрц реакциясымен синтездеуге болатын алкан?

<variant>бутан

<variant>пропан

<variant>пентан

<variant>изобутан

<variant>метан

<question>Соңғы өнім.

 

<variant>2 – нитро – 2 – метилпропан

<variant>1 – нитро – 2 – метилпропан

<variant>2 – нитробутан

<variant>1 – нитробутан

<variant>пропан

<question>Соңғы өнім.

<variant>

<variant>

<variant

<variant>

<variant>

<question>Соңғы өнім.

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<question>Соңғы өнім.

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<question> – реакцияның

соңғы сатысын анықтаңыз? 

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<question>механизмінің  сатыларын ретімен орналастырыңыз

1          

5.

<variant>3,4,2.

<variant>3,4,5

<variant>1,2,5

<variant>1,3,5

<variant>1.2.3

<question>Сульфохлорлау реакциясының механизмін ретімен орналастыр?

 1.                        

<variant>3,5,2,4

<variant>2,3,4,5

<variant>5,4,1,2

<variant>1,2,3,4

<variant>1,2,3,5

<question>пропан             2,3 – диметилбутан   өзгерісін жүргізу үшін қажетті ретімен  реагенттерді орналастыр?

 1. 2.      3.      4. Кольбе синтезі

<variant>1,3

<variant>2,4

<variant>2,3

<variant>1,2

<variant>2,2

<question>

Өзгерісті жүргізуге қажетті реагенттерді ретімен орналастыр?

 1. 2. Электролиз         3.      4.

<variant>1,2

<variant>2,4

<variant>3,4

<variant>4,5

<variant>2,2

question>метан               2 – нитроэтан.

Өзгерісті жүргізуге қажетті реагенттерді ретімен орналастыр?

 1. 2.         3.      4. Вюрц синтезі
 2. Кольбе синтезі

<variant>3,4,2

<variant>1,2,3

<variant>3,4,5

<variant>2,3,4

<variant>4,4,1

<question>М.И. Коновалов реакциясын анықтаңыз?

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<question>Вюрц синтезін анықтаңыз?

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<question> бір монохлоралмасқан қосылыс түзіледі. (одно монохлор-занещеннон соединение) құрылысын анықтаңыз?

<variant>тетраметилметан

<variant>2 – метилбутан

<variant>пентан

<variant>диэтилметан

<variant>2,2диметилпентан

<question>

   құрылысын анықтаңыз?

<variant>2,2,5,5 – тетраметилгексан

<variant>2,5 – диметилоктан

<variant>2,5 – диметилгексан

<variant>октан

<variant>2,2диметилпентан

<question> – құрылысын анықтаңыз?

 

<variant>1 – иод – 2 – метилпропан

<variant>2 – иодбутан

<variant>1 – иодбутан

<variant>2 – иод – 2 – метилпропан

<variant>2,2диметилпентан

<question> – дың құрылысын анықтаңыз?

 

<variant>2 – хлорпропан

<variant>2 – хлорбутан

<variant>1 – хлорбутан

<variant>1 – хлорпропан

<variant>2,2диметилпентан

<question>  құрылысын анықтаңыз?

 

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>2,2диметилпентан

<question> – құрылысын анықта?

 

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>2,2диметилпентан

<question>  қанша структуралық изомерлері бар.

<variant>5

<variant>4

<variant>6

<variant>7

<variant>2

<question>  қанша структуралық изомерлері бар.

<variant>3

<variant>2

<variant>жоқ

<variant>4

<variant>5

<question>– дің ең жақын гомологтары.

<variant>гептан, нонан

<variant>пентан, нонан

<variant>декан, гексан

<variant>гексан, гептан

<variant>пентан, октан

<question>   – анықта?

<variant>2 – метилбутанол – 2

<variant>пентанол – 1

<variant>3 – метилбутанол – 2

<variant>пентанол – 2

<variant>2,2диметилпентан

<question>     – анықта?

<variant>пропандиол – 1,2

<variant>пропандиол – 1,3

<variant>пропанол – 1

<variant>пропаналь

<variant>2,2диметилпентан

<question>Геометриялық изомерия түзе алмайтын алкен?

<variant>пентен – 1

<variant>бутен – 2

<variant>метилэтилэтилен

<variant>пентен – 2

<variant>2,2диметилпентан

<question>Цис – транс бойынша атауға болмайтын алкен?

<variant>3 – метилгептен – 3

<variant>гексен – 2

<variant>3 – метилпентен – 2

<variant>пентен – 2

<variant>2,2диметилпентан

<question>

<variant>бутен – 2

<variant>бутин-2

<variant>бутен – 1

<variant>бутин – 1

<question> – анықтаңыз?

<variant>2,3 – дибром – 2 – метилбутан

<variant>1,3 – дибромпентан

<variant>2 – бромпентан

<variant>1 – бромпентан

<variant>2,2диметилпентан

<question>

–  анықтаңыз?

<variant>2 – метилбутен – 2

<variant>2 – метилбутан

<variant>бутен – 2

<variant>бутен – 1

<variant>2,2диметилпентан

<question> – анықтаңыз?               <variant>бутен – 2

<variant>бутен – 1

<variant>метилэтилен

<variant>метилпропилэтилен

<question>  –  анықтаңыз?

<variant>2 – метилбутен – 2

<variant>2 – метилбутен – 1

<variant>пентен – 2

<variant>диметилэтилен

<variant>2,2диметилпентан

<question>– анықтаңыз?

<variant>1 – бромбутан

<variant>1 – бром – 2 – метилпропан

<variant>2 – бромбутан

<variant>2 – бром – 2 – метилпропан

<variant>2,2диметилпентан

<question> – анықтаңыз?

<variant>этан қышқылы + 2 – метилпропан қышқылы

<variant>3 – метилбутандиол – 2,3

<variant>этаналь + 2 – метилпропаналь

<variant>этанол + 2 – метилпропанол – 2

<variant>2,2диметилпентан

<question>    – анықтаңыз?

<variant>1 – иод – 2 – хлорбутан

<variant>1 – хлор – 2 – иодбутан

<variant>2 – хлор – 2 – иодбутан

<variant>1 – хлор – 1 – иодбутан

<variant>2,2диметилпентан

<question>Қайсы қосылыстан бутен – 1   алынады?

<variant>бутанол – 1

<variant>бутанол – 2

<variant>2,3 – дибромбутан

<variant>2 – бромбутан

<variant>2,2диметилпентан

<question>Қайсы алкеннен этандиол 1,2 (этиленгликоль) түзіледі?

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>2,2диметилпентан

<question>Соңғы өнім

<variant>пропанол – 2

<variant>пропанол – 1

<variant>бутанол – 2

<variant>бутанол – 1

<variant>2,2диметилпентан

<question>     – анықтаңыз?

 

<variant>пропанон + этаналь

<variant>пропаналь + этаналь

<variant>пропанол – 2 + этанол

<variant>2 – метилбутандиол – 2,3

<variant>2,2диметилпентан

<question>Құрылысын анықтаңы

<variant>2 – метилпентен – 2

<variant>2 – метилпентен – 3

<variant>2 – метилпентен – 1

<variant>симметриялы диэтилэтилен

<variant>2,2диметилпентан

<question>Құрылысын анықтаңыз?

<variant>2 – метилбутен – 1

<variant>изопропилэтилен

<variant>метилэтилэтилен

<variant>3 – метилбутен – 1

<variant>2,2диметилпентан

<question>Құрылысын анықтаңыз?

<variant>2 – метилпентен – 2

<variant>тетраметилэтилен

<variant>2 – метилпентен – 1

<variant>метилпропилэтилен

<variant>2,2диметилпентан

<question>

<variant>2,3 – дибромбутан

<variant>2 – бромбутан

<variant>1,4 – дибромбутан

<variant>1,3 – дибромбутан

<variant>2,2диметилпентан

<question>

 

<variant>2 – метилпентен – 3

<variant>метилбутилэтилен

<variant>3 – метилбутен – 2

<variant>метилпропилэтилен

<variant>2,2диметилпентан

<question> – мен атаңыз?

 

               

 

<variant>2 – этил – 3 – метилпентен – 1

<variant>2 – екіншілік бутилбутен – 1

<variant>симметриялы емес этил екіншілікбутил этилен

<variant>симметриялы этил екіншілікбутил этилен

<variant>2,2диметилпентан

<question> – мен атаңыз?

 

 

 

<variant>3 – этил гексен – 3

<variant>триэтилэтилен

<variant>4 – этил гексен – 3

<variant>2 – этил пентен – 3

<variant>2,2диметилпентан

<question>    –   анықтаңыз?

<variant>2 – метилпентен – 2

<variant>тетраметилэтилен

<variant>метилизопропилэтилен

<variant>диметилэтилэтилен

<variant>2,2диметилпентан

<question>     – анықтаңыз?

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>2,2диметилпентан

<question>–  анықтаңыз?

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>2,2диметилпентан

 

<question>   

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<question> – анықтаңыз?

 

 

 

<variant>2 – моль бутанон

<variant>2 – моль бутаналь

<variant>2 – моль бутанол – 2

<variant>2 моль пропан қышқылы

<variant>2,2диметилпентан

<question> – анықтаңыз?

 

<variant>2 – бром – 2 – метилбутан

<variant>3 – бром – 3 – метилбутан

<variant>1 – бром – 2 – метилбутан

<variant>2 – бром – 3 – метилбутан

<variant>2,2диметилпентан\

<question> – ты анықтаңыз?

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>2,2диметилпентан

<question> реакциясының механизмін ретімен орналастыр?

1)

 

2)

              

                

3)

<variant>2, 1

<variant>2, 3

<variant>1, 3

<variant>1, 2

<variant>2,2

<question>   – анықтаңыз?

<variant>бутандиол – 1,2

<variant>бутанол – 2

<variant>бутанол – 1

<variant>бутандиол – 1,3

<variant>2,2диметилпентан

<question>Сәйкестігін анықтаңыз?

 1. а) пропандиол – 1,2

б) пропанол – 2

 1. пропилен + озонолиз в)

д)

<variant>1а; 2в

<variant>2в; 1д

<variant>1б; 2в

<variant>2д; 1в

<variant>1а;2а

<question>Сәйкестігін анықтаңыз?

 

 1.                                     а)

б)

 1.                                   в)

 

<variant>1б; 2а

<variant>1в; 2б

<variant>1в; 2а

<variant>1а; 2в

<variant>1а;2а

<question>Сәйкестігін анықта?

 1. а)

б)

 1. в)

 

<variant>1б; 2а

<variant>1б; 2с

<variant>1а; 2в

<variant>1в; 2а

<variant>1а;2а

<question>Сәйкестігін анықта?

 

 1.                а) бутен – 1

б) бутен – 2

                                                  в) пропен

<variant>1в; 2б

<variant>1а; 2в

<variant>1б; 2а

<variant>1б; 2в

<variant>1а;2а

<question>Қайсы реагенттің көмегімен бутанды бутеннен ажыратуға болады?

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>2,2диметилпентан

<question>Ең тұрақты карбкатионды анықтаңыз?                         

<variant>

 

<variant>

<variant>

 

<variant>

 

 

<variant>2,2диметилпентан

<question>Келесі өзгерісті жүргізуге қажетті реагенттерді ретімен орналастыр?

 

1)

2)

3)

4)

<variant>4, 1

<variant>2, 1

<variant>1, 3

<variant>4, 3

<variant>2,2

<question>Пропиленнен, пропанол – 1 синтездеуге қажетті реагенттерді көрсетіңіз?

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<question> – мен атаңыз.

<variant>3 – метил – 2 – этилпентен – 1

<variant>этилүшіншілікбутилэтилен

<variant>гексен – 1

<variant>этилизобутилэтилен

<variant>2,2диметилпентан

<question>Сәйкестігін анықта

 1. дивинил          а)
 2. изопрен б)

в)

<variant>1в; 2а

<variant>1с; 2а

<variant>1а; 2в

<variant>1с; 2в

<variant>1а;2а

<question>– ның қанша структуралық изомерлері бар?

<variant>4

<variant>2

<variant>5

<variant>3

<variant>1

<question>Табиғи каучук………………….

<variant>цис – полиизоп       рен

<variant>транс – полибутадиен

<variant>транс – полиизопрен

<variant>цис – полибутадиен

<variant>2,2диметилпентан

<question>Диен синтезінің авторлары?

<variant>Альдер

<variant>Кучеров

<variant>Циглер

<variant>Натт

<variant>Менделеев

<question>Дивинилді С. Лебедев әдісімен синтездеуді ретімен жазыңыз?

1)

2)

3)

4)

5)

<variant>1 , 4 , 5 , 2 , 3

<variant>3 , 2 , 5 , 4 , 1

<variant>4 , 5 , 1 , 2 , 3

<variant>2 , 1 , 4 , 3 , 5

<variant>1 , 2 , 3 , 4 , 5

<question>

синтездеу үшін қажетті диен мен

диенофилді анықтаңыз?

<variant>дивинил + этилен

<variant>изопрен + этилен

<variant>1,2 – пентадиен + этилен

<variant>1,3 – пентадиен + этилен

<variant>2,2диметилпентан

<question>  – ты анықтаңыз.

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>2,2диметилпентан

<question>

<variant>

<variant>                              

<variant>

<variant>

<variant>2,2диметилпентан

<question>1,2 және 1,4 өнім түзетін диенді анықтаңыз?

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>2,2диметилпентан

<question>Соңғы өнімді анықтаңыз?

 

<variant>дивинил

<variant>изопрен

<variant>1,2 – бутадиен

<variant>1,4 – пентадиен

<variant>1,1 – пентадиен

<question>-анықтаңыз.

 

<variant>изопрен

<variant>дивинил

<variant>1,2 – бутадиен

<variant>1,3 – бутадиен

<variant>1,1 – пентадиен

<question> – ты анықтаңыз?

<variant>1 – бромпропен – 2

<variant>1 – бромпропан

<variant>2 – бромпропан

<variant>1 – бромпропен – 1

<variant>1,1 – пентадиен

<question>    – ты анықтаңыз?

<variant>2 моль

<variant>2моль

<variant>2 моль

<variant>2 моль

<variant>1,1 – пентадиен

<question>   – анықтаңыз.

 

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>1,1 – пентадиен

<question>    – анықтаңыз.

 

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>1,1 – пентадиен

<question>   – анықтаңыз.

 

<variant>1,5 – гексадиен

<variant>1,3 – гексадиен

<variant>1,4 – гексадиен

<variant>изопрен

<variant>1,1 – пентадиен

<question>Стереогулярлы полимерлер алуда қолданылатын катализаторларды ашқан.

<variant>Циглер – Натт

<variant>Дильс – Альдер

<variant>Лебедев

<variant>Зайцев

<variant>Караш

<question>Каучуктің құрылысын озондау арқылы дәлелдеген….

<variant>Гарриес

<variant>Натт

<variant>Дильс

<variant>Альдер

<variant>Караш

<question>Гуттаперча ….

<variant>транс – полиизопрен

<variant>цис – полипропилен

<variant>цис – полиизопрен

<variant>цис – полибутадиен

<variant>Цис-бутан

<question>Соңғы өнімді анықта?

 

<variant>изопропилацетилен

<variant>2 – метил – 1,3 – бутадиен

<variant>2 – пентин

<variant>пропилацетилен

<variant>1,1 – пентадиен

<question>

<variant>ацетилен

<variant>этилен

<variant>пропин

<variant>этан

<variant>1,1 – пентадиен

<question>

<variant>метилацетилен

<variant>метилэтилен

<variant>пропадиен

<variant>бутадиен – 1,3

<variant>1,1 – пентадиен

<question>

<variant>диметилацетилен

<variant>бутадиен – 1,3

<variant>бутен – 1

<variant>этилацетилен

<variant>1,1 – пентадиен

<question>

<variant>ацетилен

<variant>этан

<variant>метилацетилен

<variant>этилен

<variant>1,1 – пентадиен

<question>

 

<variant>этилацетилен

<variant>изопрен

<variant>пропин

<variant>диметилацетилен

<variant>1,1 – пентадиен

<question>

<variant>этилпропилацетилен

<variant>2 – метилгексин – 4

<variant>этилизопропилацетилен

<variant>диэтилацетилен

<variant>1,1 – пентадиен

<question>

 

<variant>бутин – 1

<variant>бутен – 2

<variant>бутен – 1

<variant>бутин – 2

<variant>1,1 – пентадиен

<question>

<variant>изопропил пропилацетилен

<variant>октин – 2

<variant>диизопропилацетилен

<variant>гексин – 2

<variant>1,1 – пентадиен

<question>

<variant>1,1 – дибромбутан

<variant>2,2 – дибромбутан

<variant>1,2 – дибромбутан

<variant>бутан

<variant>1,1 – пентадиен

<question>

<variant>3 – метилбутан қышқылы + метан қышқылы

<variant>2 моль пропан қышқылы

<variant>4 – метил пентандиол – 1,2

<variant>3 – метилбутаналь + метаналь

<variant>1,2 – дибромбутан

<question>

<variant>

 

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>4 – метил пентандиол – 1,2

<question>

<variant>                            

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>4 – метил пентандиол – 1,2

<question>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>4 – метил пентандиол – 1,2

<question>

<variant>гексин – 3

<variant>изобутилацетилен

<variant>пропилацетилен

<variant>бутилацтилен

<variant>4 – метил пентандиол – 1,2

<question>

<variant>винилацетилен

<variant>дивинил

<variant>бутен – 1

<variant>бутин – 1

<variant>4 – метил пентандиол – 1,2

<question>

<variant>бензол

<variant>              

<variant>гексан

<variant>

<variant>4 – метил пентандиол – 1,2

<question>

<variant>циклооктатетраен

<variant>

<variant>

<variant>бензол

<variant>4 – метил пентандиол – 1,2

<question>А.Е. Фаворский синтезін анықтаңыз.

<variant>

<variant>                                                     

<variant>

<variant>

<variant>4 – метил пентандиол – 1,2

<question>    – анықтап, авторын айтыңыз.

 

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>4 – метил пентандиол – 1,2

<question>       анықтаңыз.

<variant>метилизопропил ацетилен

<variant>диэтилацетилен

<variant>2- метил – 3-пентин

<variant>метилпропил ацетилен

<variant>4 – метил пентандиол – 1,2

<question>   анықтаңыз.

 

<variant>бутин – 1

<variant>бутен – 1

<variant>бутен – 2

<variant>бутан

<variant>4 – метил пентандиол – 1,2

<question>    анықтаңыз.

 

<variant>2- метил пентанон – 3

<variant>2 – метил пентанон – 2

<variant>метилизобутилкетон

<variant>3 – метилпентанон – 2

<variant>4 – метил пентандиол – 1,2

<question>Сәйкестігін анықта.

 1. а) пропанол – 2

б) этаналь

 1. в) пропанон

д) пропанол – 1

<variant>1б; 2в

<variant>1д; 2б

<variant>1а; 2б

<variant>1в; 2д

<variant>1a;2a

<question>бутин – 1 мен бутин – 2 – нің қоспасын қайсы реагентпен ажыратуға болады?

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<question>Этилен мен ацетиленді қайсы реагенттермен анықтауға болады. сәйкестігін анықтаңыз.

 1. этилен а)

б)

 1. ацетилен                      в)

д)

<variant>1б; 2а

<variant>1в; 2б

<variant>1а; 2д

<variant>1д; 2в

<variant>1a;2a

<question>  анықтаңыз.

<variant>бутанон

<variant>бутанол – 2

<variant>бутанол – 1

<variant>бутаналь

<variant>4 – метил пентандиол – 1,2

<question>

<variant>бутанон

<variant>пентанон – 2

<variant>пентанон – 3

<variant>пентанол – 2

<variant>4 – метил пентандиол – 1,2

<question>

<variant>дивинил

<variant>1,2 – бутадиен

<variant>изопрен

<variant>бутин – 1

<variant>4 – метил пентандиол – 1,2

<question>

<variant>этилизопропилкетон

<variant>диметилкетон

<variant>диэтилкетон

<variant>пентаналь

<variant>4 – метил пентандиол – 1,2

<question>Құрылысын анықтаңыз.

<variant>изопропилацетилен

<variant>метилпропилацетилен

<variant>дипропилацетилен

<variant>диэтилацетилен

<variant>4 – метил пентандиол – 1,2

<question>Алкандардың жалпы формуласы

<variant>                        

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<question>2-метилпропанда қанша екіншілік көміртек атомдары бар

<variant>0

<variant>2

<variant>4

<variant>1

<variant>3

<question>Қай алкан дұрыс аталмаған

<variant>4- метилпентан

<variant>3-метилгексан

<variant>2,3,4-триметилгептан

<variant>2,3-диметилгексан

<variant>4 – метил пентандиол – 1,

<question>Алкандардың молекулалық формулаларын көрсет

 1. 2.       3.      4.          5.

<variant>2,4

<variant>1,2

<variant>2,3

<variant>3,4

<variant>1,4

<question>Көрсетілген реагенттердің қайсысымен алкандар әрекеттеседі

 1. 2. 3.      4.                5.

<variant>1,2

<variant>3,4

<variant>3,5

<variant>4,5

<variant>4,4

<question>Вюрц реакциясы бойынша қай қосылыстан бутан алынады

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<question>Кольбе реакциясы бойынша қай қосылыстан диметилизопропилметан алынады

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<question>Соңғы өнімді көрсет

<variant>Этан

<variant>Гексан

<variant>Пропан

<variant>Бутан

<variant>Метан

<question>Соңғы өнімді көрсет

<variant>Гексан

<variant>Пентан

<variant>2,3-диметилбутан

<variant>Диметилизопропилметан

<variant>4 – метил пентандиол – 1,2

<question>Соңғы өнімді көрсет

<variant>Пропан

<variant>Этилен

<variant>Бутен-1

<variant>Бутан

<variant>4 – метил пентандиол – 1,2

<question>Гомологтық қатарда изомері бар алғашқы алканды көрсет

<variant>Бутан

<variant>Этан

<variant>Гексан

<variant>Метан

<variant>4 – метил пентандиол – 1,2

<question>Соңғы өнімді көрсет

<variant>Нитроэтан

<variant>Этанол

<variant>Уксусная кислота

<variant>Ацетон

<variant>Хлорэтан

<question>Қай алкан дұрыс аталмаған

<variant>Диметилдиэтилизопропилметан

<variant>Триметилэтилметан

<variant>Диэтилдиизопропилметан

<variant>Тетраметилметан

<variant>Пентан

<question>Алкандар қандай реакцияларға түседі

<variant>Орын басу

<variant>Қосылу

<variant>Бөліну

<variant>Поликонденсациялану

<variant>Айырылылу

<question>Изомерлерге қай сипаттама тән емес.

<variant>Бірдей қасиет

<variant>Әр түрлі химиялық құрылыс

<variant>Бірдей сапалық құрам

<variant>Әр түрлі қасиет

<variant>Барлығы дұрыс

<question>Метанды галогендеу реакциясының механизмі

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<question>Алкандарды нитрлеу реакциясының авторы

<variant>М.И.Коновалов

<variant>М.Хараш

<variant>А.М.Бутлеров

<variant>В.В.Марковников

<variant>Менделеев

<question>Алкандар қандай реагенттермен әрекеттескенде синтетикалық жуғыш заттар  түзіледі

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<question>Мұнай құрамына қандай көмірсутектер кіреді.

1.алкандар. 2. алкендер. 3. циклоалкандар. 4. ароматты көмірсутектер

<variant>1, 3, 4

<variant>2, 3, 5

<variant>1, 2, 5

<variant>1, 2, 3

<variant>1, 3, 5

<question>Октан саны 100-ге тең алкан

<variant>2, 2, 4-триметилпентан

<variant>Гептан

<variant>Пентан

<variant>Гексан

<variant>Этан

<question>Бастапқы  реагентті  көрсет

<variant>Изобутан

<variant>Бутан

<variant>Пентан

<variant>Пропан

<variant>Изопропан

<question>Қай алкенге  геометриялық  изомерия тән

<variant>Бутен-2

<variant>Пентен-1

<variant>Изобутилен

<variant>Бутен-1

<variant>Изопропан

<question>Бастапқы реагентті  көрсет

<variant>Бутен-1

<variant>Изобутилен

<variant>Изобутан

<variant>Бутан

<variant>Изопропан

<question>Соңғы өнімді көрсет.

<variant>Этиленгликоль

<variant>Этаналь

<variant>Этанол

<variant>Этан қышқылы

<variant>Изопропан

<question>Қай спирттен  дегидратация жолымен диметилэтилен алуға болады

<variant>Бутанол-2

<variant>Этанол

<variant>2-метилпропанол-2

<variant>Метанол

<variant>Изопропан

<question>Соңғы өнім.

<variant>Пропаналь

<variant>Пропанол-1

<variant>Пропанон

<variant>Пропанол-2

<question>Бастапқы реагент: Х

 

<variant>Сірке альдегиді

<variant>Ацетилен

<variant>Этилен

<variant>Ацетон

<variant>Изопропан

<question>Бастапқы реагентті көрсет

<variant>Этаналь

<variant>Этилен

<variant>Этанол

<variant>Ацэтилен

<variant>Изопропан

<question>Қай реагент көмегімен сірке альдегидін ацетоннан ажыратуға болады.

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>Изопропан

<question>Бастапқы реагент:                         

 

<variant>Сірке альдегиді

<variant>Пропаноль

<variant>Бутаноль-2

<variant>Ацетон

<variant>Изопропан

<question>Бастапқы реагент

<variant>2,2-диметилпропаналь

<variant>Ацетон

<variant>2-метилпропаналь

<variant>Бутанон

<variant>Изопропан

<question>Көрсетілген альдегидтердің қайсысы Канниццарро реакциясына түседі

<variant>Үшметилсірке альдегиді

<variant>Метилсірке   альдегиді

<variant>Пропаналь

<variant>Сірке альдегиді

<variant>Изопропан

<question>Қай қосылыс альдол кротонды конденсацияға ұшырайды?

<variant>.Пропаналь

<variant>2,2-диметилпропаналь

<variant>Пропанол- 2

<variant>Пропанол- 1

<variant>Изопропан

<question>Қай қосылыстар сірке альдегидімен нуклеофильді қосылу реакциясына түседі.
<variant>1,3

<variant>2,3

<variant>1,2

<variant>3,4

<variant>2,2

<question>Ацетонның изомерін көрсет

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>Изопропан

<question>Пропанды рационалды номенклатура бойынша ата

<variant>Этилметан

<variant>Диэтилметан

<variant>Метилпропилметан

<variant>Триметилметан

<variant>Глицерин

<question>Диизопропилметанды жүйелік номенклатура бойынша атаңдар

<variant>2,4-диметилпентан

<variant>2,3-диметилпентан

<variant>3,3-диметилпентан

<variant>2,2-диметилпентан

<variant>Пропан

<question>Соңғы өнімді көрсет

<variant>Диметилметан

<variant>Изопропилметан

<variant>Этан

<variant>Метилэтилметан

<variant>Пропан

<question>Қай қосылыс полимерлену реакциясына түседі

<variant>Пропилен

<variant>Этанол

<variant>Метан

<variant>Бутан

<variant>Пропан

<question>Гомологтарды көрсет

 1.        этилен
 2.       этан
 3. пропилен
 4. бутен-1
 5. бутин-1

<variant>1,3,4

<variant>2,4,5

<variant>3,4,5

<variant>1,4,5

<variant>2,3,1

<question>Изомерлерді көрсет

 1. этан
 2. метилэтилметан
 3. триметилметан
 4. пропан

<variant>2,3

<variant>1,2

<variant>3,4

<variant>1,4

<variant>1,1

<question>Қай қосылыс мен әрекеттеседі

<variant>изобутилен

<variant>этаналь

<variant>пропаналь

<variant>изобутан

<variant>Пропан

<question>Ацетилен сумен каталитикалық әрекеттескенде не түзіледі

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>Пропан

<question>Қай қосылыстан Кучеров реакциясы бойынша ацетон алуға болады

<variant>пропин

<variant>пропилен

<variant>этан

<variant>этилен

<variant>Пропан

<question>Ацетиленді көмірсутектердің жалпы формуласы

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<question>Бастапқы реагентті көрсет

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>Пропан

<question3>Қышқылдық қасиет көрсете алатын көмірсутекті анықта.

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<question3>Соңғы өнімді анықта.

 

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<question3>А. Фаворский синтезін аяқтаңыз.

 

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<question3>Күміс айна реакциясын анықтаңыз.

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<question> Соңғы өнім.

<variant> 2 – бромбутан

<variant> 1 – бромбутан

<variant> 3 – бромбутан

<variant> 4 – бромбутан

<variant> бромциклопропан

<question> Соңғы өнім.

 

<variant> бромциклопропан

<variant> 2 – бромциклопропен

<variant> циклопропан

<variant> пропан

<variant> 1,2 – дибромциклопропан

<question>Соңғы өнім.

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<question> Соңғы өнім.

<variant> циклогексен

<variant> гексен

<variant> циклогексан

<variant> циклогексадиен

<variant> бензол

<question>    – дің структуралық изомерлері.

<variant> 5

<variant> 6

<variant> 2

<variant> 3

<variant> 4

<question>     –   циклопентанның структуралық изомерлері.

<variant> 4

<variant> 6

<variant> 5

<variant> 7

<variant> 3

<question> Циклопропанның ерекше қасиеттері қандай байланыспен анықталады.

<variant> «банандық» байланыс

<variant> донорлы – акцепторлық байланыс

<variant> сутектік байланыс

<variant> сигма (σ) – байланыс

<variant> пи (π) – байланыс

<question> Циклоалкандардың құрылысын анықтаған химик.

<variant> А. Байер

<variant> Марковников

<variant> А. Кекуле

<variant> Хюккель

<variant> Бутлеров

<question> Бензолдың құрылыс формуласын алғаш анықтаған ғалым.

<variant> А. Кекуле

<variant> Вюрц

<variant> Вагнер

<variant> Перкин

<variant> А. Байер

<question> Диазоттау реакциясын ашқан химик.

<variant> П. Грисс

<variant> Гриньяр

<variant> Вюрц

<variant> Байер

<variant> Перкин

<question> Ароматты қосылыстарды ацилдеу, алкилдеу реакциясын зерттеген химиктер.

<variant> Фридель – Крафтс

<variant> Байер

<variant> Вюрц

<variant> Перкин

<variant> Канницаро

<question> Толуолдағы-   тобымен әрекеттесетін реагенттер:

 1. 2.3. 4.

<variant> 2,3

<variant> 3,4

<variant> 1,3

<variant> 2,4

<variant> 1,2

<question> Соңғы өнімді анықта:

X

<variant> толуол

<variant> кумол

<variant> п-ксилол

<variant> бензол

<variant> м-ксилол

<question> Соңғы өнім мен реакция механизмін анықта

Толуол

<variant> м- нитротолуол

<variant> о- нитротолуол

<variant> о,п-нитротолуол

<variant> фенилнитротолуол 

<variant> н- нитротолуол

<question> Соңғы өнім мен реакция  механизмін анықта

<variant> фенилнитрометан

<variant> п- нитротолуол

<variant> м- нитротолуол

<variant> о- нитротолуол

<variant> фенилнитрометан

<question> Ароматты қосылысты анықта

<variant> нафталин

<variant> циклобутадиен

<variant> циклогексан

<variant> циклопентен

<variant> циклооктатетраен

<question> Ароматты қосылысты анықта

 1. Кумол. 2. Циклогексен. 3. Тиофен. 4. Бутадиен.

<variant> 1,3

<variant> 2,3

<variant> 1,2

<variant> 2,4

<variant> 3,4

<question> Ароматты қосылысты анықта

<variant> Пиридин

<variant> Циклогексен

<variant> Циклогексадиен

<variant> Циклогексан

<variant> Гексан

<question> Ароматты қосылысты анықта

 1. Пиррол. 2. Толуол. 3. Циклобутадиен. 4. Циклопентан.

<variant> 1,4

<variant> 1,3

<variant> 1,7

<variant> 3,4

<variant> 1,2

<question>  реакцияларындағы мета орынбасарлар

<variant>  

<variant>  

<variant>

<variant>

<variant>

<question> Мета – ориентанттарды анықта.

<variant>  

<variant>

<variant>

<variant>  

<variant>  

<question>  реакцияларындағы орто, пара – орынбасарларды көрсет

<variant>  

<variant>  

<variant>   

<variant>

<variant>   

<question>  реакцияларындағы орто, пара – орынбасарларды көрсет

<variant>

<variant>  

<variant>

<variant>

<variant>

<question>  реакцияларындағы мета орынбасарларды көрсет

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant> –

<question> Льюис катализаторларын анықта. 1.  2.   3.  4.

<variant> 1,4

<variant> 3,4

<variant> 1,2

<variant> 2,3

<variant> 2,4

<question> Ароматтық қасиеті бар қосылысты анықта

1.Анилин     2.Циклопронен    3.Кумол     4.Циклооктатетраен

<variant> 1,3

<variant>  3,4

<variant>  2,3

<variant>  1,4

<variant>  2,4.

<question> Хюккель заңы бойынша n=2-ге тең болатын қосылыс

<variant>  нафталин

<variant>  пиррол

<variant>  антрацен

<variant>  бензол

<variant>  анилин

<question> Хюккель заңы бойынша n=3-ге тең болатын қосылыс

<variant>  антрацен

<variant>  бензол

<variant>  нафталин

<variant>  толуол

<variant>  фенол

<question> Соңғы өнімді анықта

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<question> Электрон донорлы орынбасарларды анықта.

<variant>

<variant>  

<variant>  

<variant>  

<variant>

<question> Электрон акцепторлы орынбасарларды анықта.

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>  

<question> Электрон донорлы орынбасарларды анықта.

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<question>  реакцияларындағы белсенділігі өсу қатарымен орналастыр

 1. 2.   3. 4.

<variant>  2>1>4>3

<variant>  1>4>3>2

<variant>  2>3>4>1

<variant>  3>4>2>1

<variant>  1>2>3>4

<question> SE реакцияларындағы белсенділігі өсу қатарымен орналастыр

 1. 2.   3.   4.

<variant> 1>3>2>4

<variant> 3>1>2>4

<variant> 2>3>4>1

<variant> 4>3>2>1

<variant> 2>4>3>1

<question>  реакцияларындағы белсенділігін өсу қатарымен орналастыр

 1. 2.    3.  4.

<variant>  3>2>4>1

<variant>  4>3>2>1

<variant>  1>2>4>3

<variant>  1>2>3>4

<variant>  2>3>1>4

 

<question>  реакцияларындағы орто, пара орынбасарларды көрсет

<variant>  

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<question>  реакцияларындағы орто, пара  орынбасарларды көрсет

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<question>  –  реакцияларындағы мета орынбасарларды көрсет

<variant>

<variant>

<variant>  

<variant>

<variant>

<question>  –  реакцияларындағы мета орынбасарларды көрсет

<variant>

<variant>

<variant>  

<variant>   

<variant>

<question>   ғана болатын орынбасарлар

<variant>  

<variant>  

<variant>   

<variant>

<variant> 

<question>  ғана болатын орынбасарлар

<variant> 

<variant> 

<variant>

<variant> 

<variant>

<question>  болатын орынбасарлар

<variant>

<variant>  

<variant>

<variant>   

<variant>   

<question>   болатын орынбасарларды анықта

<variant>  

<variant>  

<variant>

<variant>   

<variant>

<question> Соңғы өнім, механизмі.

<variant> хлорлыбензил

<variant> м – хлортолуол

<variant>  

<variant> п – хлортолуол

<variant> о – хлортолуол

<question> Соңғы өнім, механизмі.

<variant>

<variant>

<variant>

<variant> п – бромтолуол

<variant> о – бромтолуол

<question> Соңғы өнім.

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<variant>

<question> Соңғы өнімді анықта.

 

 

 

<variant> п – нитробензилспирті

<variant> о – хлор, м – нитротолуол

<variant> м – нитробензилспирті

<variant> о – метил – мета – нитрофенол

<variant> о – нитробензилспирті

<question> Соңғы өнімді анықта.

<variant> фенилсірке қышқылы

<variant> о – хлортолуол

<variant> бензой қышқылы

<variant> п – хлортолуол

<variant> м – хлортолуол

<question> Соңғы өнімді анықта.

<variant> п – этиланилин

<variant> нитробензол

<variant> о – этилнитробензол

<variant> м – этиланилин

<variant> п – нитротолуол

<question> Соңғы өнімді анықта.

<variant> м – аминобензой қышқылы

<variant> п – аминобензой қышқылы

<variant> анилин

<variant> о – аминобензой қышқылы

<variant> бензой қышқылы

<question> Бензолды стиролға айналдыру үшін келесі реакцияларды қандай тәртіппен орындау қажет.

 1. 2.            3.

<variant> 1 , 3 , 2

<variant> 2 , 3, 1

<variant> 1 , 2 , 3

<variant> 2 , 1 , 3

<variant> 3 , 1 , 2

<question>  – рын активсіздендіріп, келесі орынбасарды орто, пара – орындарға бағыттайтын бағыттауышты анықтаңыз.

<variant> –

<variant> –

<variant> –

<variant> –

<variant> –

<question> Соңғы өнімді анықтаңыз.

<variant> бензой қышқылы

<variant> бензальдегид

<variant> ацетофенон

<variant> фенол

<variant> бензил спирті

<question> Соңғы өнімді анықтаңыз.

<variant> бензой қышқылы

<variant> бензальдегид

<variant> бензил спирті

<variant> ацетофенон

<variant> фенол

<question>  Ароматты қасиет көрсететін қосылыстарды анықтаңыз.

 1. пиридин, 2. циклобутан, 3. нафталин,          4. циклопропен
 2. хлорбензол

<variant> 1 , 3 , 5

<variant> 1 , 4 , 5

<variant> 3 , 4 , 5

<variant> 2 , 3 , 4

<variant> 1 , 2 , 3

<question>  Хюккель ережесі бойынша п = 1, 2 ароматты қосылыстарды анықтаңыз.

 1. анилин, 2. циклооктатетраен, 3. нафталин,            4. циклобутан,

<variant> 1, 3

<variant> 2, 3

<variant> 3, 4

<variant> 1, 2

<variant> 2, 4

<question>  Хюккель ережесі бойынша п = 0 және 1,5 қосылыстарды анықтаңыз.

 1. тиофен, 2. циклопропан,         3. бензол,          4. циклооктатетраен

<variant> 2, 4

<variant> 1, 2

<variant> 3, 4

<variant> 2, 3

<variant> 1, 4

<question>  Ароматтылық қасиет көрсететін гетероциклді қосылыстарды анықтаңыз.

 1. пиррол, 2. тиофен, 3. анилин,          4. фенол,             5. антрацен

<variant> 1, 2

<variant> 2, 3

<variant> 4, 5

<variant> 3, 4

<variant> 2, 5

<question>  Келесі қайсы қосылыстарда құрылыс шарты орындалмайды.

 1. циклопропен, 2. циклобутадиен, 3. циклопентадиен,
 2. фенол, 5. тиофен.

<variant> 1, 3

<variant> 2, 4

<variant> 4, 5

<variant> 3, 5

<variant> 1, 4

<question> Мета – бағыттауыштарды анықтаңыз.

<variant> 1,3

<variant> 1,2

<variant> 1,4

<variant> 2,3

<variant> 2,4

<question> Тек  статикалық фактор бойынша мета орынға  бағыттайтын орынбасарды анықтаңыз.

<variant> – I

<variant> – OH

<variant> – OCH3

<variant> – CH3

<variant> – COOH

<question> Электрондонорлы орынбасарларды анықтаңыз.

<variant> 1,2

<variant> 2,3

<variant> 3,4

<variant> 1,4

<variant> 2,4

<question> Электронакцепторлы бағыттауыштарды анықтаңыз.

<variant> 1,2

<variant> 1,3

<variant> 1,4

<variant> 2,3

<variant> 3,4

<question> Тек  – I эффектлері бар бағыттауыштарды анықтаңыз.

<variant> – CH2CH3

<variant> – OH

<variant> – OCH3

<variant> – NO2

<variant> – N+H3

<question> + M > – I  бағыттауыштарды анықта.

<variant> 2,3

<variant> 1,2

<variant> 1,4

<variant> 3,4

<variant> 2,4

<question> Пиридинді нитрлеуге (SE) қолданылатын реагент.

<variant> HNO3(3000C)

<variant> HNO3/H2SO4

<variant> HNO3(разб)

<variant> HNO3(900С)

<variant> HNO3+HOH

<question> Ароматтылық қасиеттеріне сәйкес пиридин келесі қосылыстардың қайсысына ұқсас.

<variant> нитробензол

<variant> фенол

<variant> толуол

<variant> анилин

<variant> кумол

<question> Ароматтылық қасиеттеріне сәйкес пиррол келесі қосылыстардың қайсысына ұқсас.

<variant> фенол

<variant> нитробензол

<variant> пиридин

<variant> бензальдегид

<variant> толуол

<question> Келесі реагенттердің қайсысымен пиридин  SN реакциясына түседі.

 

<variant> NaNH2

<variant> HNO3(3000C)

<variant> Bч2(4000C)

<variant> H2SO4(2300C)

<variant> CH3Cl

<question> SE реакциясына түсу қабілетінің өсуіне сәйкес қатарға орналастыр.

 1. пиридин 2. пиррол      3. бензол         4. нитробензол

<variant> 2 >3 > 4 > 1

<variant> 1 > 2 > 3 >4

<variant> 4 > 1 > 2 > 3

<variant> 3 > 2 > 1 > 4

<variant> 2 > 1 > 3 >4

<question> SN  реакциясына түсу қабілетінің өсуіне сәйкес қатарға орналастыр.

 1. бензол 2. нитробензол 3. пиридин.

<variant> 3 > 2 > 1

<variant> 1 > 2 > 3

<variant> 2 > 1 >3

<variant> 3 > 1 > 2

<variant> 2 > 3 > 1

<question> Соңғы өнім

<variant> 3 – бромпиридин

<variant> 2 – бромпиридин

<variant> 4 – бромпиридин

<variant> 6 – бромпиридин

<variant> бромпиридин

<question> Соңғы өнім

<variant> 3 – нитропиридин

<variant> 2 – нитропиридин

<variant> 4 – нитропиридин

<variant> 6 – нитропиридин

<variant> бромпиридин

<question>  Соңғы өнім

<variant> 2 – аминопиридин

<variant> 3 – аминопиридин

<variant> пиррол

<variant> пирролиден

<variant> тиофан

<question>  Реакцияның механизмі.

<variant> SN

<variant> SE

<variant> SR

<variant> AdN

<variant> AdE

<question>  Соңғы өнім

 

<variant> декалин

<variant> нафтол

<variant> антрацен

<variant> кумол

<variant> фенол

<question> Х – ты анықтаңыз.

<variant> NaOH

<variant> NaBч

<variant> Bч2

<variant> HBч

<variant> PCl

<question> Х   – ты анықтаңыз

<variant> СH3ONa

<variant> CH3Cl

<variant> CH3COCl

<variant> PCl5

<variant> HCl

<question>Х – ты анықтаңыз.

<variant> КМПО4 + H2SO4

<variant> Fe + HCl

<variant> NaOH

<variant> HOH

<variant> H2SO4

<question>    X         – ты анықтаңыз.

 

<variant> KOH(спирт) Т0С

<variant> HOH

<variant> HBч

<variant> КМПО4

<variant> HNO3

 <question>  Х      – ты анықтаңыз.

<variant> (CH3CO)2O

<variant> CH3OH

<variant> CH3

<variant> CH3CHO

<variant> CH4

<question>  SE реакциясына түсу қабілетінің өсуіне сәйкес қатарға орналастыр.

<variant> 4 > 1 > 3 > 2

<variant> 1 > 2 > 3 > 4

<variant> 2 > 1 > 3 > 4

<variant> 3 > 1 > 2 > 4

<variant> 2 > 4 > 1 > 3

<question>  Бензолдан 2 хлор 5 – нитробензолсульфо қышқылын синтездеу үшін келесі реакцияларды қандай ретпен жүргізу керек.

<variant> 1, 3, 2

<variant> 3, 2, 1

<variant> 1, 2, 3

<variant> 2, 1, 3

<variant> 3, 1, 2

<question>  + M > – I бағыттауыштарды анықтаңыз.

<variant> – OH;

<variant> – CH3

<variant> – CCl3

<variant> – Cl

<variant> – NO2

<question>  – I > + M бағыттауыштарды анықтаңыз.

<variant> – Bч

<variant> – CH3

<variant> – OCH3

<variant> – COCH3

<variant> – NO2

<question>  Тек  – I және  + I эффектлері бар бағыттауыштарды анықтаңыз.

<variant> 1,3

<variant> 1,2

<variant> 2,3

<variant> 1,4

<variant> 3,4

<question>  – I, – M болатын бағыттауыштарды анықтаңыз.

<variant> 1,4

<variant> 2,3

<variant> 1,2

<variant> 3,4

<variant> 2,4

question>  Соңғы өнім

<variant> 3-бромпиридин

<variant> 2-бромпиридин

<variant> 6-бромпиридин

<variant> 4-бромпиридин

<variant> 0-бромпиридин

<question>  Соңғы өнім

<variant> 3-нитропиридин

<variant> 0-нитропиридин

<variant> п-нитропиридин

<variant> 2-нитропиридин

<variant> 4-нитропиридин

<question>  Соңғы өнім механизмі

<variant> 2-оксипиридин SN

<variant> 2-оксипиридин SE

<variant> 3-оксипиридин SN

<variant> 4-оксипиридин SE

<variant> o- оксипиридин SR

 

 

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here