Турбо Паскаль жайлы жалпы мағлұматтар

Турбо Паскаль тілінің идентификаторлары (ТП). ТП Идентификаторлары дегеніміз өндірісте пайдаланылатын терілген символдардың жиынтығын айтамыз. Идентификаторларға қойылатын негізгі шарттар (талаптар):

 • Идентификатор латын әліпбиінен және сандарынан тұрады.
 • Идентификатор әріптен а1 деп басталуы тиіс {“а1”, а бірақ керісінше емес “1а”}.
 • Идентификатор өте үлкен көлемдегі кез келген логикалық символдардан тұруы мүмкін, бірақ оның тек алғашқы 63 ғана танылады.
 • Қызметтік сөздерді идентификатор ретінде пайдалануға болмайды.
 • Идентификаторларды жазғанда бос орындарды жазуға болмайды.

Турбо Паскаль тілінде программалаудың ережелері мен жалпы түсініктері:

 • Программа Турбо Паскаль операторларынан құралады, олар “;” символымен ажыратылады.
 • Топ операторларын ерекшелеу үшін операторлық жақшаларды пайдаланамыз: begin…..end.
 • Бірнеше операторлар жақшасындағы операторларды құрамдық операторлар деп атаймыз.
 • Программа мәтінінде фигуралық жақшаларда комментарияларды жазамыз, олар программа орындалуына кедергі келтірмейді.

Турбо Паскаль тіліндегі программалық структурасы: программаның негізгі бөліктерін қарастыралық. Uses – программада қол жетерлік операторлар жиынын пайдалану кеңейтілулері үшін ішкі кітапханаларды қосу. Мысалы:

 • UsesDOS, Crt, Graph, Printer; {Төрт стандартты модульдердің қосылуы:
 • DOS – операциялық жүйе командаларының программада пайдаланылуы.
 • Crt – енгізу-шығару мүмкіндіктерінің кеңейтілулері, дыбыстық генераторды пайдалану.
 • Graph – графикалық процедуралар мен функциялардың қосылуы.
 • Printer – баспаға шығаруға оңай қол жеткізу.}

Мысалы. Келесі программа баспаға шығарудың оңай жолын жүзеге асыруды орындайды.

 • UsesPrinter; {модульдің қосылуы}
 • begin
 • Write(‘привет’); {“привет” сөзі экранға шығарылады}
 • Write(lst,‘привет’); {“привет” сөзі принтерге шығарылады}

Const (константалар). Бұл сипаттау бөлімінде идентификатормен программа орындалуы кезінде өзгермейтін мәндері беріледі. Мысалы:

 • Const
 • a=4; {сандық константа}
 • b=’A’; {символдық константа }
 • s=’ABBA’; {жолдық константа }
 • b1=false; {логикалық константа }
 • M:array[1..4] of integer=(1,5,6,7); { константалар массиві}.

Type (деректер типі). Суретте Турбо Паскаль тілінің негізгі деректер типі көрсетілген.

Сhar – символдық айнымалысы. Символдық тип мәні көптеген дербес компьютерлердің символдары. Әрбір символға 0…255 диапазоны аралығындағы бүтін сандар жазылады.

Boolean – логикалық айнымалысы. Логикалық тип мәні жарияланған тұрақтылардық бірі болуы мүмкін (False – жалған, True – шындық).

Массив – array – массив деректер типі бір идентификаторға бірнеше мән тағайындауға мүмкіндік береді, олар бір-бірінен реттін номері бойынша ерекшеленеді. Массив элементінің номері идентификатордан кейін квадраттық жақшаға алынып жазылады {M[5] – М массивінің бесінші элементі}. Массивті сипаттағанда массивтің элементтер номерінің диапазоны көрсетіледі және әрбір элементіне қатысты типі. Массивтер бір өлшемді, екі өлшемді және өте көп өлшемді болуылары мүмкін. Мысалы:

 • Var {массивтердің сиаптталуы}
 • M: array [1..5] of integer; {М бір өлшемді массиві элемент номерлері 1-5 дейін, бүтін сандардан құралған}
 • M1: array [2..3,11..15] of char; { М1 екі өлшемді массиві жол номерлері 2-3 дейін, бағана номері 11-15 дейін, символдардан құралған}
 • Begin {массивті толтыру}
 • М[2]:=100; {М сандық массивінің екніші элементіне 100 мәні тағанындалады}
 • М1[2,3]:=’d’; {М1 символдық екі өлшемді массиві элементтері екінші жол мен үшінші бағана үшін ’d’ мәні тағайындалады}

 String – жолдық айнымалы. Жолдық типтегі айнымалылар бірнеше символдардан тұрады. Мысалы:

 • Var s:string; {s идентификаторының жолдық айнымалы ретінде сипатталуы}
 • Begin
 • s:=’Привет’; {жолдық айнымалы мәнін беру}
 • Writeln(s); {“Привет” сөзін экранға шығару}

Var – программада пайдаланылатын барлық иденитификаторлар сипатталуы керек. Иденитификаторды сипаттап, деректер типін көрсету. Мысалы:

 • Var
 • x,y:real; { x,y идентификаторлары – реальді тип айнымалылары}
 • i,j,k:integer; {i,j,k идентификаторлары – бүтін тип айнымалылары}
 • M:array [1..4] of char; {M – бір өлшемді массив 4 элементтер тұрады}
 • M1:array [1..3,1..4] of byte; {M1 екі өлшемді массив бүтін типті 12 элементтен тұрады}
 • Type
 • re=real; {жаңа типті сипаттау: re идентификаторы – реальды тип}
 • Var
 • z:re; { z идентификаторы –re типінің айнымалысы, яғни реальді тип}

Негізгі программа – ережеге сүйенсек 3 бөлімнен тұрады:

 1. Шығыстық деректерді енгізу.
 2. Есептеу.
 3. Қорытынды есептеу қорытындысын шығару.

Негізгі математикалық сәйкестіктер және Турбо Паскаль операциялары:

 • + {қосу}
 • – {алу}
 • * {көбейту}
 • / {бөлу}
 • = {теңдік (типтер мен тұрақтыларды сипаттағанда пайдаланылады және т.б.)}
 • := {меншіктеу}
 • > {үлкен}
 • < {кіші}
 • >= {үлкен немесе тең}
 • <= {кіші немесе тең}
 • <> {тең емес}.

Турбо Паскальда амалдардың жазылуы төмендегідей:

Амалдар Амал аты Математикалық жазылуы ТР-да жазылуы
+ Қосу 10+21 10+21
Азайту А-В А-В
* Көбейту 32 Х 5 32 * 5
/ Бөлу 50 : 5 50 / 5
Div Бүтіндей бөлу   18 div 9
Mod Қалдықты бөлу   22 mod 7