Пиктограммалық батырмалар

Пиктограммалық батырмалар арқылы негізгі меню жүйесінің маңызды опцияларына тез арада қол жеткізуге болады. Атқаратын жұмыстарына байланысты пиктограммалық батырмалар 6 топқа бөлінген. Әр топ бөлек тақташада орналасады және олардың атқаратын жұмысы төменде келтірілген.

Батырма Атқаратын жұмысы

Standard тобы

Объектілер ашу. File/New эквиваленті

Бұрыннан құрылған файлды ашу. File/Open file эквиваленті

Файлды табақшада сақтау. File/Save as… эквиваленті(Ctrl+S)

Табақшадағы барлық файлдарды сақтау. File/Save all эквиваленті

Бұрыннан құрылған бағдарламаның жобасын ашу. File/Open Project эквиваленті (Ctrl+F11)

Жобаға жаңа файлды қосу. Project/Add to Project эквиваленті (Shift+F11)

Жобадан файлды жою. Project/Remove from Project эквиваленті

View (қарап шығу) тобы

Екпінді жобаның құрамындағы модульдер тізімінен қажетті модульді таңдау. View/Units опциясының эквиваленті (Shift+F12)

Екпінді жобаның құрамындағы формалардың тізімінен керекті форманы таңдау. View/Form опциясының эквиваленті (Ctrl+F12)

Форманың терезесінен бағдарлама кодының терезесіне және одан кері өту. View/Toggle from Unit опциясының эквиваленті (F12)

Жаңа форманы құру. View/New Form опциясының эквиваленті

Debug (түзету) тобы

 Бағдарламаны компиляциялау және орындау

Түзетіп жатқан бағдарламаның жұмысын уақытша тоқтату. Run/Program Pause опциясының эквиваленті

Қадамдық тексеру ішкі бағдарламалардың жұмысын бақылайтын тәртіпте орындалады (F8)

Қадамдық тексеру ішкі бағдарламалардың жұмысын бақыламайтын тәртіпте орындалады (F7)

Custome (баптау) тобы

Delphi ортасының құрамындағы жәрдемдік жүйені іске қосу. Help/Contents опциясының эквиваленті

Desktops (икемдеу) тобы

Delphi ортасының икемдеуге болатын басқа терезелерінің  таңдамалық тізімі

Delphi ортасының екпінді күйін сақтау

 Түзету тәртібіне сәйкестелген терезелерді орнату