Органикалық химияның теориялық негіздері

0

 

1. Органикалық химияның дамуының негіздері

 1. A) Витализ теориясы ***
 2. B) Радикалдар теориясы ***
 3. C) Типтер теориясы ***
 4. D) Химиялық құрылыс теориясы
 5. E) Электролиттік диссосиялану теориясы
 6. F) Протолиттік теориясы
 7. G) Сольвожүйелер теориясы
 8. H) Қышқылдар мен негіздердің жалпылама теориясы

 1. Радикалдар териясының негізгі қолдаушылар?

A)Я.Берцелиус***

B)Ю.Либих***

C)Ф.Велер***

D)Н.Лемери

E)А.Бутлеров

 1. F) К.Шееле
 2. G) Ж.Дюма
 3. H) А.Кекуле
 4. Көмірсутектердің гибриттелу турлері
 5. A) sp***
 6. B) sp2***
 7. C) sp3***
 8. D) sp2d
 9. E) d2sp
 10. F) spd2
 11. G) sp4
 12. H) dsp2
 13. 4. 1675 жылы Н.Лемеридің органикалық заттарды жіктеуі
 14. A) Өсімдік текті ***
 15. B) Жануар текті ***
 16. C) Минералды заттар ***
 17. D) Бояғыш заттар
 18. E) Тұрмыстық заттар
 19. F) Қышқылдық заттар
 20. G) Сұйық заттар
 21. H) Қатты заттар
 22. Органикалық химияның даму кезеңдері
 23. A) Органикалық заттардың құрылыс теориясына дейінгі кезеңі (ХІХғ 30-40 жылдар аралығы) ***
 24. B) Заттардың химиялық құрылыс теориясы жане стерохимия туралы классикалық теориялық дәуір (ХІХ ғасырдың 40-60 жылдар аралығы) ***
 25. C) Заттар құрылысы туралы электрондық және квант механикалық көзқарастың қалыптасқан кезеңі (ХІХ ғасырдың 60-жылдарынан бастап, бүгінгі күнге дейін) ***
 26. D) ХІХ ғасырдың 40-50 жылдары
 27. E) Стерохимия туралы классикалық теориялық дәуірі (ХІХ 40-50 жылдары)
 28. F) Органикалық заттардың радикалдар теориясы кезеңі (ХІХғ. 40-50жылдар аралығы)
 29. G) Типтер теориясы кезеңі (ХІХғ 40 жылдары)
 30. H) Витализм теориясы (ХІХғ 30-40 жылдар аралығы)
 31. Молекулалардың реакциялық қабілеттілігін анықтайтын факторлар
 32. A) Мезомерлік эффектісі ***
 33. B) Индукциялық эффект ***
 34. C) Таутомерлік эффект ***
  D) Электрондық эффект
 35. E) Гибридтену эффект
 36. F) Оң мезомерлі эффект
 37. G) Теріс индуктивті эффект
 38. H) Координациялық эффект
 39. Органикалық қосылыстардың номенклатурасы
 40. A) Тривиальды номенклатурасы ***
  B) Рационалды номенклатурасы ***
  C) Жүйелік номенклатурасы ***
  D) Функционалды номенклатурасы
  E) Женева номенклатурасы
  F) Тармақталған номенклатурасы
  G) Сызықты номенклатурасы
  H) Теориялық неоменклатурасы
  Жүйелік номенклатура бойынша органикалық қосылысты атауды құрастыру
  A) Префикс ***
 41. B) Түбір ***
 42. C) Суффикс ***
 43. D) Функционалды топ
 44. E) Негізгі құрылым
 45. F) Орынбасарлар
 46. G) Үлкен характрлі топ
 47. H) Радикалды топ
 48. Үлкен характрлі топтарды көрсетіңіз
 49. A) –COOH ***
  B) –CHO ***
  C) –OH ***
 50. D) -F
 51. E) -Cl
 52. F) -Br
 53. G) –N=O
 54. H) –NО2

10.Тек префексте ғана белгіленетін функционалды топ

 1. A) –Br ***
  B) –Cl ***
  C) –N=O ***
  D) -OH
  E) -COOH
  F) -CHO
  G) –NH2
  H) –C=O

11.Қанықпаған ашық тізбекті көмірсутектердің жіктелуі

 1. A) Алкендер ***
  B) Алкадиендер ***
  C) Алкиндер ***
  D) Алкандар
  E) Альдегидтер
  F) Бензол
  G) Спирттер
  H) Кетондар

12.Органикалық реакцияның жіктелуі

 1. A) Көміртек қаңқасы өзгерсіз орын алатын реакциялар ***
 2. B) Көміртек қаңқасы өзгерумен жүретін реакциялар ***
  C) Көміртегінің немесе органикалық затты құрайтын элементтің тотығу дәрежесінің өзгерумен орын алатын тотығу-тотықсыздану жану реакциялар ***
  D) Орынбасу реакциялар
  E) Тізбектің ұзаруымен жүретін реакциялар
  F) Көміртегі тізбегінің ыдырау арқылы жүретін реакциялар
 3. G) Крекинг реакциялары немесе тізбектің қысқаруы арқылы жүретін реакциялар
  H) Изомеризациялану реакциялары
 4. Келесі характрлі топтардың қайсысы тек префикс балады
 5. A) –NH2
 6. B) –NO2 ***
  C) -COOH
 7. D) -CHO
 8. E) –Br ***
 9. F) –ORH3 ***
 10. G) -OH
 11. H) –SO3H

14.Тек  префикс болатын топтарды көрсет

 1. A) -COOH
  B) –NH2
  C) –OC2H5 ***
  D) -CHO
  E) –Cl ***
 2. F) –N=O ***
  G) -OH
  H) –NHR

15.Электрофилдік қасиет көрсететін топтарды анықтаңыз

 1. A) –NO2 ***
 2. B) –SO2 ***
  C) –NO ***
  D) -OH
  E) -NH
  F) -CN
  G) -RCOO
  H) -RMgBr

16.Мезомерлі эффектіні анықтаңыз

 1. A) CH2=CH-NO2 ***
 2. B) CH3-CH=CH-Cl ***
 3. C) CH3-CH=CH-CH2-Br
 4. D) CH3-CH-NO2
 5. E) CH2-CH2-CООН
 6. F) CH2=CH-CООН ***
 7. G) CH3-CH2-CH2-Br
 8. H) CH3-CH2-Cl

17.Соңғы өнімдер –CH3CH2Cl+Na+CH3Cl=X1.X2.X3

 1. A) Бутан ***
 2. B) Этан ***
 3. C) Изобутан
 4. D) Пропан ***
 5. E) Пентан
 6. F) Бутен
 7. G) Метан
 8. H) Изопропан

18.Диен синтезінің авторлары

 1. A) Дж.Натт***
 2. B) Кучеров
  C) К.Циглер***
  D) Д.Альдер
 3. E) В.Морковников
 4. F) С.Лебедев
 5. G) Караш эффектісі
 6. H) А.А.Короттков ***
 7. Көміртек қанқасы өзгермейтін реакцияларды анықтайды
 8. A) Қосылу реакциясы ***
 9. B) Элимирлену реакциясы ***
 10. C) Орынбасу реакциясы ***
 11. D) Крекинг реакциясы
 12. E) Изомеризациялық реакциясы
 13. F) Тізбектің ұзаруымен жүретін реакциясы
 14. G) Ыдырау реакциясы
 15. H) Тотығу-тотықсыздану реакциясы
 16. Аминдердің тотығу реакциялары
 17. A) CH2=CН2+КMnO4+HOH= ***

B)CH2=CH2+KMnO4+H2SO4= ***

C)CH2=CH2+O2 = ***

D)CH2=CH2+HBr =

E)CH2=CH2+HBr(H2O2) =

F)CH2=CH2+H2SO4 =

G)CH2=CH2+Cl2+HOH =

H)CH2=CH2+HOH =

21.Диен көмірсутектерінің жіктелуі

 1. A) Бөлектенген ***

B)Кумурлирленген ***

C)Қосарланған  ***

D)Полимерленген

E)Синтезделген

F)Радикалданған

 1. G) Глицерленген

H)Вулканизацияланған

 1. Ацетиленнің жалпы формуласы және оны кім, қай жылы ашқан
 2. A) CnH2n-2 ***

B)Э.Дэви ***

 1. C) 1836 ***
 2. D) 1932
 3. E) С. Лебедев
 4. F) CnH2n
  G) В.Марковников

H)CnH2n+2

23.Алкадиендердің негізгі түрлерін атаңыз

 1. A) Кумирленген диендер ***
 2. B) Орайласқан диендер***
 3. C) Оқшауланған диендер ***
 4. D) Полимерленген диендер
 5. E) Радикалды диендер
 6. F) Глицерленген диендер
 7. G) Синтезделген диендер
 8. H) Вулканизацияланған диендер
 9. Ж. И. Иоцыч реакциясын анықтаңыз

A)НC≡CH+ NaNH→ HC≡C-Na + R-Br → HC≡C-R ***

 1. B) CH≡CH + C2H5 MgBr → HC≡C-MgBr + R-Br → HC≡C-R***
 2. C) HCCH-R + CH3 MgI → IMg-C≡C-R + R-I → R-CC-R***
 3. D) HCCH + H2O (MgSO4) → CH3-CНО
 4. E) HCCH + HCl → H2C=CHCl +НСІ → H3C-CHCl2

F)СН3-С≡СН +Н2О (НgSО4)→ СН3-СО-СН3

 1. G) НС≡СН +2Br2 → НСBr2-СНBr2
 2. H) 3НС≡СН +С (ТоС)→ С6Н6

25.Кумулирленген диенді анықтаңыз

A)CH2=C=CH2***

B)CH2=CH-CH2-CH=CH2

C)CH2=CH-CH=CH2

D)CH2=C=CH-CH3***

E)CH2=CH-CH2-CH=CH-CH3

F)CH3-HC=C=CH-CH3***

G)CH3-CH=CH-CH=CH2

H)H2C=CH-CH2-CH=CH2

 1. I ретті (тектегі) орынбасарларды көрсет
 2. A) -OC2H5***
 3. B) -CH3***
 4. C) -COOH
 5. D) -OH***
 6. E) -SO3H
 7. F) -NO2
 8. G) -COCH3
 9. H) -OCOC2H5
 10. II ретті (текті) орынбасарларды көрсетіңз.

A)-SO3H***

B)-NO2***

C)-COOH***

D)-OH

E)-CH3

F)-OC2H2

G)-NH2

H)-NH-CO-CH2

 1. Гидратация- сулануы реакцясын анықтаңыз.

А) HCCH +  H2O (НgSO4) → CH3-CНО***

 1. B) СН3-С≡СН + Н2О (НgSО4)→ СН3-СО-СН3***
 2. C) CH3-CC-CH3 + Н2О (НgSО4)→ CH3-CО-CH2-CH3***
 3. D) HCCH + Н2О (НgSО4)→ CH3-CH2-OH
 4. E) HCC-CH3 + Н2О→ CH3-CH(ОН)-CH3
 5. F) HCCH +2H2→ CH3-CH3
 6. G) HCC-СH3 + 2H2 (Ni)→CH3-СН2-CH3
 7. H) HCC-CH3+H2 (Ni)→ CH2=CH-CH3
 8. Алкандарды нитрлеу реакцясын кім және қай жылы, реакция механизімі.
 9. A) Коновалов***
 10. B) Кольбе
 11. C) Зайцев
 12. D) 1888ж***
 13. E) 1857ж
 14. F) 1875ж
 15. G) R-H + HNO3 (15%) R-NO2  +H2O***
 16. H) R-OH +HNO3 (конц) R-NO2 + H2O2
 17. Ароматтылық шарт
 18. A) Химиялық шарт***
 19. B) Құрылыс шарт***
 20. C) Квантмеханикалық шарт, Хюккель ережесі***
 21. D) Теориялық шарт
 22. E) Гибридтену шарт
 23. F) Изомерлену шарт
 24. G) Белсендіру шарт
 25. H) Нитрлеу шарт
 26. Алмаспайтын амин қышқылы
 27. A) Мезин***
 28. B) Триптофан***
 29. C) Валин***
 30. D) Цистин
 31. E) Глицин
 32. F) Глутамин
 33. G) Гистидин
 34. H) Глутамин қышқылы
 35. Фридель-Крафтс катализаторы
 36. A) AlCl3***
 37. B) FeBr3**
 38. C) BF3***
 39. D) Ni,150c
 40. E) KMnO4
 41. F) Н2SO4
 42. G) LiAlH4
 43. H) NH3
 44. Біріншілік галогендердің орынбасу реакциясына әсер ететін протонды еріткіштер
 45. A) Су***
 46. B) Спирт***
 47. C) Қышқыл***
 48. D) Эфир
 49. E) Ацетон
 50. F) ДМСА
 51. G) ДМСО
 52. H) Диаксон
 53. CH3OH спирттің атауы
 54. A) Метил спирті***
 55. B) Карбинол***
 56. C) Метанол***
 57. D) Метилкарбинол
 58. E) Пропанол

F)Этил спирті

 1. G) Метокси
 2. H) Метан
 3. CH3-CH2-CH(СН3)-CH2OH спиртінің атауы
  A) Оптикалық активті амин спирті***
 4. B) Екіншілік бутил карбинол ***
 5. C) 2метил бутанол-1***
 6. D) Метилпропил карбинол

E)Екіншілік амил спирті

 1. F) Біріншілік амил спирті
 2. G) Пентанол-1
 3. H) Метилэтил карбинол
 4. CH3-C(СН3)ОН-CH3 спиртінің атауы

A)Үшіншілік бутил спирті***

B)Триметил карбинол***

 1. C) 2метил пропанол-2***
 2. D) Бутанол-2
 3. E) 2-метил прапонол-1

F)Диметилкарбинол

G)2-метил карбинол-1

H)Тетраметил карбинол

 1. Этерификация реакциясын көрсет

A)C2H5OH+C2H5COOH = C2 H5-CООСН3 +H2O  ***

B)CH3OH+CH3COOH=CH3CООСН3  +H2O  ***

C)CH3COOH+CH3OH=C3H7-CООСН3    +H2O   ***

 1. D) CH3CООН +CH3COOH=CH3-CООСОСН3 + H2O
 2. E) 2CH3OH + H2SO4 = CH3OCH3+HOH
 3. F) CH3-CООН +PCl5=CH3-CОСІ +POCl3+HCl
 4. G) CH3-CООН +NH3=CH3-CОNH2 + H2O
 5. H) CH3-CООН +NaOH =CH3-CООNa+H2O
 6. Алкендерге қандай рекциялар тән
 7. A) қосылу***
 8. B) тотығу***
 9. C) полимерлену***
 10. D) орынбасу
 11. E) нитрлеу
 12. F) дегидротациялау
 13. G) элимерлену
 14. H) идентификациялану
 15. Оң индуктивтік эффект (+ J) көрсететін орынбасуы

A)-CH3***

B)-CH2-CH3***

C)-CH2-СН2-СН3***

D)-COOH

E)-NH2

F)-SO3H

G)-CHO

H)-OH

 1. Қанықпаған көмірсутекті анықтаңыз

A)C2H4***

B)C3H6***

C)C5H8***

D)C3H8

E)CH3OH

F)C2H4O

G)C2H5CHO

H)C3H7OH

 1. Алкандарды радикалды орынбасу реакцясының механизімі
 2. A) Тізбектің басталуы***
 3. B) Тізбектің өсуі***
 4. C) Тізбектің үзілуі***
 5. D) Радикалдың қосылуы
 6. E) Радикалдың үзілуі
 7. F) Радикалдың жіктелуі
 8. G) Өнімнің түзілуі
 9. H) Негатың қосылуы
 10. Алкиндердің физикалық қасиеттері
 11. A) Түссіз***
 12. B) Иіссіз газ***
 13. C) Суда нашар ериді***
 14. D) Қатты
 15. E) Суда ерімейді
 16. F) Жеңіл
 17. G) Иісі бар
 18. H) Судан жеңіл
 19. Зат мөлшері 5моль метаннан қанша көлем грамм және моль ацетилен алуға болатынын табыңыз
 20. A) 56мл***
 21. B) 65л***
 22. C) 25моль***
 23. D) 55л
 24. E) 66г
 25. F) 2моль
 26. G) 3моль

H)53л

44.Массасы 32г метонда термиясының шығында зат шығымы 75% болған жағдайда түзілетін нүктенің массасын, көлемін, зат мөлшерін есептеу.

А) 18г***

В) 33,6г***

С)1,5моль***

D)28м

 1. E) 22,4г

F)2,5моль

 1. G) 19г

H)11,2л

 1. Құрамында гидрокецил тобы бар органикалық қосылыстар

А) Спирттер***

В) Фенолдар***

С)Қанықпаған спирттер***

D)Альдегитер

 1. E) Кетондар

F)Карбон қышқылдар

 1. G) Эфирлер
 2. H) Күрделі эфирлер
 3. Алкин көмірсутектерін анықтаңыз

А) C2H2 ***

В) C7H12 ***

C)C4H10

D)C5H12

E)C3H8

F)C7H14

G)C6H12

 1. H) C6H10 ***

47.Алкиндерге тән реакция

А) AdE ***

В) AdR ***

С)AE ***

 1. D) SR

E)SE

F)AdN

 1. G) SN1

H)SN2

 1. Галогендерге тән реакция механизмі

А) SN1 ***

В) SN2 ***

С)E ***

D)AdE

E)AdR

 1. F) SR

G)AdN

H)SE

 1. CH2=CН-CH2-CH2-C≡CH C-тің арасындағы гибридтенуін анықтаңыз

А) sp2 ***

В) sp3 ***

С)sp ***

 1. D) spd2

E)d2sp

 1. F) sp4
 2. G) sp3d
 3. H) spd
 4. Келесі қосылыстар тобы π-негіздеріне жатады

А) Этилен ***

В) Ацетелин ***

С)Бензол ***

 1. D) Этан

E)Метан

 1. F) Тұйықпропан
 2. G) Пропан

H)Тұйықбутан

 1. II-текті бағыттауыштар

А) –SO3H ***

В) –NO2 ***

С)-COOR ***

 1. D) –NH2

E)-OH

 1. F) –CH3
 2. G) -Cl

H)–N(CH3)2

 1. Алкендерге KMnO4 сулы ерітіндісімен әсер еткенде түзілетін өнім

А) Диендер

В) Диолдар ***

C)Бір атомды спирттер

 1. D) Екі атомды спирттер ***
 2. E) Этиленгликольдар***
 3. F) Үш атомды спирттер
 4. G) Араматты фенолдар
 5. H) Глицерин
 6. Алкиндерге тән реакция механизмі

А) AdE ***

В) AdN***

С) AN***

 1. D) SR
 2. E) SE
 3. F) SN1
 4. G) SN2
 5. H) E

54.Спирттердің гидроксил тобының санына сәйкес  жіктелуі

А) бір атомды спирттер***

В) екі атомды спиртер***

С) үш атомды спиртер***

 1. D) ароматты
 2. E) алициклді спирттер
 3. F) күрделі эфирлер
 4. G) жай эфирлер
 5. H) Фенолдар
 6. Органикалық қосылыстарды молекулаларға көміртегі қаңқасының конфигурациясына қалай жіктелуі

А) Алифатты***

В) Карбоциклді***

С)Гетероциклді***

D)Ароматты

 1. E) Парафиндер

F)Альдегидтер

 1. G) Алициклді
 2. H) Диаза-азо қосылыстар
 3. Біріншілік галоген алкандардың жалпы формуласына сәйкестігін көрсетіңіз

А) CH3-Cl***

В) СІ-CH2-CH2-CH3***

 1. C) CH3-CH2-CH2-Cl***
 2. D) CH2СІ-CHСІ-CH3

E)CH3-CHСІ-CH3

F)CH2СІ-CHСІ-CH3

G)НОCH2-CH2СІ-CH3

 1. H) C2H2Cl4
 2. 57. Алкандарға тән реакцялар

А)Орынбасу***

В)Ыдырау***

C)Тотығу***

D)Қосылу

E)Полимерлену

F)Озонолиз

G)Гидратациялау

H)Элимерлену

 1. Құрамына амин топтары кіретін қосылыстар

А) R-NH2 ***

В) Ar-NH2***

 1. C) R-NH-Ar***
 2. D) R-COOH
 3. E) Ar-OH
 4. F) R-NO2
 5. G) R-OH
 6. H) R-NO

59.Құрамы C4H9 алкил тобының изомерлерін көрсетіңіз

А) CH3CH2CH2СН2-***

                    ׀

В) CH3CH2CH-CH3 ***

             ׀

С)CH3-C(CH3)-CH3***

 1. D) CH3CH2-CH2
 2. E) CH3CH2CH2CH3
 3. F) –CH2-CH2-CH(CH3)-CH3
 4. G) CH3-CH2-CH3
 5. H) CH3-C(СН3)2-CH3

 1. 59. Пентанның изомері көрсетіңіз

А ) H3C-CH2-CH2-CH2-CH3 ***

В) H3C-CH2-CH(СН3)-CH3 ***

С)H3C-C(СН3)2-CH3 ***

 1. D) H3C-CH2-C(СН3)2-CH3

E)H3C-CH2-CH2-C≡СН

F)CH3-CH=CH-CH2-CH3

 1. G) CH3-C=CH-CH3
 2. H) CH3-CH2-CH2-CH=СН2
 3. Құрамында тек sp3-гибридтелген көміртек атомы бар қосылысты көрсет

А) Бутан ***

В) Этан ***

 1. C) Метан***
 2. D) Бутен-1
 3. E) Бутин-1
 4. F) Этен
 5. G) Бутадиен-2,3
 6. H) Бутен-2
 7. Құрамында тек sp2-гибридтелген атомы бар қосылысты көрсет

А) Бутен-1 ***

В) Бутен-2 ***

С) Бутадиен-2,3 ***

 1. D) Бутан
 2. E) Бутин-1
 3. F) Бутин-2
 4. G) Изобутан
 5. H) Бутин-3
 6. Изомерлі қосылыстарды көрсет

А) CH3-CH2-CH=CH2 ***

В) H3C-CH=CH-CH3 ***

С)H3C-C(СН3)=CH2 ***

 1. D) H3C-CH2-CCH

E)H3C-CH2-CH2-CH3

F)H2C=CH-CH3

 1. G) H2C=CH-CH=CH2
 2. H) H3C-CH2-CH(СН3)-CH3
 3. Мұнай құрамына кіретін көмірсутектер

А) Алкан ***

В) Циклоалкан ***

С) Арендер ***

 1. D) Алкен
 2. E) Алкин
 3. F) Алкадиендер
 4. G) Альдегидтер
 5. H) Фенолдар

65.Моносахаридті көрсетіңіз

А) Глюкоза ***

В) Галактоза ***

С) Фруктоза ***

 1. D) Сахароза
 2. E) Целлюоза

F)Лактоза

 1. G) Крахмал
 2. H) Мальтоза
 3. Дисахаридті көрсет

А) Сахароза ***

В) Лактоза***

С) Мальтоза ***

 1. D) Глюкоза
 2. E) Целлюлоза
 3. F) Фруктоза
 4. G) Крахмал
 5. H) Галактоза
 6. Полисахаридті көрсетіңіз

А) Целлюоза ***

В) Крахмал***

С) Амилоза ***

 1. D) Глюкоза
 2. E) Сахароза
 3. F) Лактоза
 4. G) Фруктоза
 5. H) Галактоза
 6. Жай айдау әдісінде қолданылатын ыдыстарды көрсет

А) Вюрц колбасы ***

В) Либих мұздатқыш ***

С) Термометр ***

 1. D) Қайтарымды мұздатқыш
 2. E) Эрлеимейер колбасы
 3. F) Электроплитка
 4. G) Фарфор тостағанша
 5. H) Шыны воронка
 6. Қатты майдың құрамын түзетін қышқылдар

А)  Май қышқылы ***

В) Стеарин қышқылы***

С) Польмитин қышқылы***

 1. D) Олеин қышқылы
 2. E) Линол қышқылы
 3. F) Линолен қышқылы
 4. G) Пропан қышқылы
 5. H) Формальдегид

70.Сұйық майдың құрамын түзетін қышқылдар

А) Олеин қышқылы ***

В) Линол қышқылы ***

С) Линолен қышқылы ***

 1. D) май қышқылы
 2. E) Стеарлен қышқылы
 3. F) Пальмитан қышқылы
 4. G) Формальдегид
 5. H) Бутан қышқылы

71.Электрофилдерді көрсетіңіз

А) H+ ***

В) Cl+ ***

С) Br+ ***

 1. D) Br
 2. E) H
 3. F) Cl
 4. G) H2O
 5. H) -CH3
 6. Нуклеофилдерді көрсет

А) CN ***

В) Br ***

С)CH3 ***

 1. D) H2O

E)Cl+

F)CH3+

 1. G) Br+

H)NH3

 1. Көрсетілгендердің ішінде қайсылары орынбасардың бірінші тобына (донорларға) жатады

А) –NH2 ***

В) –CH3***

С)–NHCH3 ***

 1. D) –SO3H

E)–NO2

F)-COOH

 1. G) -CHO
 2. H) –SO2H
 3. Алкендердің құрылысын сипаттаңыз:
 4. Алкен құрылысы орналасқан
 5. Көміртек атомдарының гибридтік күйі
 6. Орбитальдарының бағытталу бұрышы

А) Кеңестікте ***

В) sp2 ***
C)<-120C ***

 1. D) Жазықтықта

E)sp3

F)<-180C

 1. G) sp
 2. H) <-109C 28/

75.Алкандардың құрылысын сипаттаңыз:

 1. Молекула құрылысының пішіні
 2. Орбитальдарының бағытталу бұрышы
 3. Көміртек атомдарының гибридтік түрі

А)Тетраэдрлік ***

В) <-109C 28/ ***

С) sp3 ***

 1. D) Тригональдық
 2. E) Сызықтық

F)sp2

 1. G) sp
 2. H) <-120C

76.Алкиндердің құрылысын сипаттыңыз;

 1. Орбитальдардың бағытталу бұрышы
 2. Молекула құрылысының пішіні
 3. Көміртек атомдарының гибридтік түрі

А) <-180C ***

В) Сызықтық ***
С) sp ***

 1. D) <-120C

E)Тригональдық

F)sp2

 1. G) тетраэдрлі
 2. H) sp3

77.Алкиндерді гидрлеу реакциясына қатысатын катализаторлар

А) Ni ***

В) Pt ***
С)Pd ***

 1. D) HCl

E)FeCl3

 1. F) Na
 2. G) CuCl2,80C
 3. H)15000С
 4. Диен көмірсутектерін анықтаңыз

А) C5H8 ***

В) C4H6 ***
С)C3H4 ***

 1. D) C4H8

E)C4H10

F)C5H10

 1. G) C2H4
 2. H) C2H2
 3. Көмірсутек радикалының табиғатына байланысты карбон қышқылдарының жіктелуі

А) Қаныққан ***

В) Қанықпаған ***

С) Араматты ***

 1. D) Бірнегізді
 2. E) Көпнегізді
 3. F) Ашық тізбекті
 4. G) Тұйық тізбекті
 5. H) циклді
 6. Бір негізді карбон қышқылдарын көрсет

А) Құмырсқа қышқылы ***

В) Май қышқылы***

С)Капрон қышқылы ***

 1. D) Қымыздық қышқылы

E)Малон қышқылы

F)Янтарь қышқылы

 1. G) Изофтал қышқылы
 2. H) Терефтал қышқылы

81.Бір негізді карбон қышқылдарды көрсет

А) Маргарин қышқылы ***

В) Стеарин қышқылы ***

С) Олеин қышқылы***

 1. D) Қымыздық қышқыл
 2. E) Янтерь қышқылы
 3. F) Малон қышқылы
 4. G) Метандикарбон қышқылы
 5. H) Фталь қышқылы
 6. Қаныққан бірнегізді спирттерді көрсетіңіз

А) CH4O ***

В) C2H6O ***

С)C4H10O ***

 1. D) C2H4O

E)C3H6O

F)C2H4O2

 1. G) CH2О
 2. H) C4H8O2
 3. 83. Пентиннің изомері

А) Пентин-1***

В) 3 Метилбутин-1 ***

С) Пентадиен-1,3 ***

 1. D) Пентен-2
 2. E) 2 Метилбутан
 3. F) Екіншілік пентил

G)Винил ацетелин

 1. H) Бутен-2
 2. Вюрц реакциясын анықтаңыз

А) 2CH3I +2Na = CH3-CH3+2NaI ***

В) 2C2H5I+2Na= C2H5-C2H5+2NaI ***

С)CH3I+2Na+C2H5I= CH3-C2H5+2NaI ***

 1. D) CH2=CH2+Br2=BrH2C-CH2Br

E)CH4+Cl2= CH3Cl+HCl

 1. F) CH3Cl+Cl2=CH2Cl+HCl

G)CH2Cl2+Cl2= CHCl3+HCl

 1. H) CH2=CH2+Cl2=ClCH2-ClCH2

85.Қанықпаған карбон қышқылдарын көрсетіңіз

А) Олеин қышқылы ***

В) Линол қышқылы ***

С)Линолен қышқылы ***

 1. D) Стеорин қышқылы

E)Пальмитин қышқылы

 1. F) Маргарин қышқылы
 2. G) Құмырсқа қышқылы
  H) Май қышқылы
 3. Галогеналкандар қайсы реагенттермен SN реакциясына түседі

А) Сумен ***

В) Спиртпен ***

С)Аммиакпен ***

 1. D) Галогендермен
 2. E) Күрделі эфирлер
 3. F) Жай эфирлер
 4. G) Фосфор галогенидтермен
 5. H) Күкірт қышқылымен

87.Алкандардың тотығу реакциялары

А) Спиттерге ***

В) Альдегидтерге ***

С) Карбон қышқылдарына ***

 1. D) Галогендерге
 2. E) Эфирлерге
 3. F) Алкендерге
 4. G) Алкиндерге
 5. H) Бензолға

88.Қайсы реагенттермен алкандар әрекеттеседі

А) Cl2(жарық) ***

В) HNO3 (15%) ***

С) SO2+Cl(hv) ***

 1. D) NaOH
 2. E) Br2( H2O)
 3. F) KMnO4+HOH
 4. G) Cl(H2O)
 5. H) KNO3(конц)
 6. Метан → 2-нитроэтан. Өзгерісті жүргізуге қажетті реагенттерді табыңыз

А)Cl2(hv) ***

В) Вюрц синтезі***

С) HNO3  (15%) ***

 1. D) HNO3(конц)
 2. E) Кольбе синтезі
 3. F) NaOH
 4. G) Электролиз
 5. H) H2SO4(T0C)
 6. Х-ты анықтаңыз, кім және қайда өндірген

CH3CH2C≡CH + CH3MgI→ Х

А) CH3CH2C≡ C-MgI ****

В) Иоцыч комплексі ***

С) Лабараторияда ***

 1. D) CH3CH2C≡CН
 2. E) А.Е. Фаворский синтезі
 3. F) CH3CH2-C≡C-CH3
 4. G) Реппе әдісі
 5. H) Өндірісте
 6. Х-ты анықтаңыз, кім және қайда өндірген

HC≡CH+CH2O→

А) HO-CH2-C≡C-CH2OH ***

В) Реппе әдісі ***

 1. C) Өндірісте***
 2. D) Лабараторияда
 3. E) CH3-C(ОН)(CH3)-C≡CH
 4. F) А.Е. Фаворский синтезі
 5. G) Иоцыч комплексі
 6. H) HO-CH2-C≡C-OH
 7. Металорганикалық қосылыстарды көрсетіңіз

А) CH3MgBr ***

В) Al(C2H5) ***

С)CH3CH2Li ***

 1. D) CH3ONa

E)CH3COONa

 1. F) CH3-CH3-C=O-H
 2. G) C2H5-OH

H )CH3Br

93.Хюккель ережесі n=1, бойынша қосылысты анықтаңыз

А) Бензол ***

В) Пиридин ***

С) Циклопентадиенил анионы ***

 1. D) Нафталин
 2. E) Циклопентадиен
 3. F) Антрацен
 4. G) Циклопрапен
 5. H) Бромбензол
 6. Күрделі эфирді анықтаңыз

       А) CH3COOCH3 ***

       В) C2H5COOCH3 ***

       С)CH3COOC2H5 ***

 1. D) CH2CHO

       E)CHOCH3

      F)CH3COOH

 1. G) CH3CH2OH

       H)CH3CH2CHO

 1. Қайсы қосылыс оптикалық изомер түзе алады?

А) Сүт қышқылы***

В) Шарап қышқылы ***

С) Глицерин альдегиді ***

 1. D) Сірке қышқылы
 2. E) Сірке альдегиді
 3. F) Этанол
 4. G) Метанол
 5. H) Пентан

96.Соңғы өнім,  механизмі

      Пропилен+HBr(H2O2)→

А) 1- бромпрапан ***

В) AdR ***

С) Караш эффектісі ***

 1. D) 2-бромпрапан
 2. E) AdE
 3. F) Марковников ержесі
 4. G) AdN
 5. H) Зайц ережесі

97.Сонғы өнім механизмі

     Пропилен+HCl

А) 2-хлорпрапан ***

В) AdE ***

С) Марковников ережесі ***

 1. D) 1-хлорпрапан
 2. E) Караш эффектісі
 3. F) AdR
 4. G) AdN
 5. H) Зайц ережесі
 6. Қайсы қосылыстар Дильс-Альдер реакциясына түсе алады.

А) Дивинил ***

В) Бутадиен-1,3 ***

С) Диенофил ***

 1. D) Бутен-2
 2. E) Бутан
 3. F) Бутин-2
 4. G) Изопрапан
 5. H) 2 метилбутадиен-1,3
 6. Реакция өнімін және механизмін анықтыңыз
 7. Метан +Вr2 (hv) →
 8. Пропилен +HBr →
 9. Пропилен+HBr (H2O2) →

А) бромметан, SR ***

В) 2-бром пропан AdE  ***

C)1-бром пропан AdR ***

 1. D) бром пропан SN
 2. E) 2-бром пропан AdR
 3. F) 1-бром пропан AdN
 4. G) 2-бром пропан AdN1

 H)1-бром пропан AdN2

 1. Х + HBr (H2O2) →1-бромбутан. Белгісіз затты Х, реакция механизмін анықтаңыз.

А) Бутен-1 ***

В) AdR ***

 1. C) Караш эффектісі ***
 2. D) Бутен-2
 3. E) AdE
 4. F) Марковников ержесі
 5. G) Изобутилен
 6. H) AdN
  Этиленнің гамологтарын анықтаңыз

А) C3H6 ***

В) C5H10 ***

С)C6H12 ***

 1. D) C3H8

E)C6H6

 1. F) C3H4
 2. G) C4H10
 3. H) C6H14
  Псевдо қышқылдары көрсетіңіз
 4. A) CH3-COO ***
 5. B) CH3-CO-CH3 ***
 6. C) CH3CHO ***
 7. D) C2H5
 8. E) CH2CH2Cl-
 9. F) CH3-CH2-OH
 10. G) C3H7
 11. H) CH3-Br
  Біріншілік алкилдерді табыңыз.
 12. A) CH3-CH2-CH2– ***
 13. B) CH3-CH(СН3)-CH2– ***
 14. C) H2C-C(СН3)2-CH2 – ***
 15. D) CH3-CH2-CH3
 16. E) CH3-CH2-CH(СН3)-
 17. F) H3C-C(СН3)2

G)H3C-HC(СН3)-

 1. H) H3C-CH2-CH2-СН3
 2. Екіншілік алкилдерді табыңыз.
 3. A) CH3-CH(СН3)- ***
 4. B) CH3-CH(СН3)-CH(СН3)- ***
 5. C) CH3-CH2-CH(СН3)- ***
 6. D) CH3CH2CH2-
 7. E) CH3-C(СН3)2
 8. F) CH3
 9. G) CH3-CH(СН3)-CH3
 10. H) CH3-CH(СН3)-CH2-
 11. Стероизомерияның жіктелуі
 12. A) Геометриялық ***
 13. B) Оптикалық ***
 14. C) Еркін айналу ***
 15. D) Кеңістік
 16. E) Құрылымдық
 17. F) Структуралық
 18. G) Прохиралдық
 19. H) Поляриметр
 20. Қайсы көмірсутектер полимерлену реакциясына түседі?
 21. A) Пропилен***
 22. B) Бутадиен ***
 23. C) Этилен ***
 24. D) Изобутан
 25. E) Метан
 26. F) Октан
 27. G) Изопрапан
 28. H) Екіншілікбутан
 29. Екіншілік галогеналкандерді көрсетіңіз
 30. A) CH3-CHСІ-CH3 ***
 31. B) CH3-CHСІ- C2H5 ***
 32. C) CH3-CH2-CНСІ-CH3 ***
 33. D) CH3-CH2-Br
 34. E) CH3CH2CH2-Cl
 35. F) CH3-C(СН3)2-Br
 36. G) CH3Cl
  H) H2C=CH-Cl
 37. Диендерді анықтаңыз
 38. A) Изопрен ***
 39. B) Дивинил ***
 40. C) Бутадиен ***
 41. D) Изобутилен
 42. E) Неопентан
 43. F) Метилацетелин
 44. G) Пропилэтилен
 45. H) Изобутан
 46. Лебедев әдісімен қайсы қосылыстан дивинил алынған
 47. A) Этанол
 48. B) Метилкарбинол ***
 49. C) Шарап спирті ***
 50. D) Этилкарбинол
 51. E) Метанол
 52. F) Амил спирті
 53. G) Карбинол
 54. H) Пропанол
 55. Дұрыс аталмаған қосылыс

А)  4- метилбутаналь***

 1. B) Пропанол-3***

С) Бутен -3***

 1. D) 2- метилбутаналь
 2. E) Этаналь
 3. F) Пропанол-2
 4. G) Бутен-1
 5. H) Этанол
 6. Полимерлену реакциясына түсетін қосылыстар
 7. A) Пропилен***
 8. B) Этилен***
 9. C) Дивинил***
 10. D) Пропанол
 11. E) Изобутан
 12. F) Изопропан
 13. G) Этан
 14. H) Бутан
 15. С3Н8О-ның изомерлері
 16. A) СН3СН2СН2ОН***

B)СН3СН(ОН)СН3***

 1. C) СН3ОСН2СН3***
 2. D) СН3СОСН3
 3. E) СН3СН2СООН
 4. F) СН2=CH-CH2OH
 5. G) СН≡C-CH2OH
 6. H) CH3CH2CHO
 7. Сірке қышқылының гамологтарын көрсетіңіз
 8. A) C3H6O2***
 9. B) C4H8O2***
 10. C) C5H10O2***
 11. D) C3H6O
 12. E) C3H8O
 13. F) C5H10O
 14. G) C2H6O
 15. H) C5H11O2
 16. Екі негізді карбон қышқылдарын анықтаңыз.
 17. A) Қымыздық қышқылы***
 18. B) Малон қышқылы***
 19. C) Янтарь қышқылы***
 20. D) Сірке қышқылы
 21. E) Құмырсқа қышқылы
 22. F) Пропион қышқылы
 23. G) Фенилсірке қышқылы
 24. H) Дифтор сірке қышқылы
 25. Алифаттық амин қышқылдарының түрлерін көрсетіңіз.
 26. A) Глицин***
 27. B) Аланин***
 28. C) Валин***
 29. D) Серин
 30. E) Треонин
 31. F) Глутамин
 32. G) Гистидин
 33. H) Пролин
 34. Гетероциклді амин қышқылдарының түрлерін көрсетіңіз.
 35. A) Триптофан***
 36. B) Гистидин***
 37. C) Пролин***
 38. D) Лизин
 39. E) Аспарагин
 40. F) Серин
 41. G) Глицин
 42. H) Валин
 43. Амин тобының реакциялары
 44. A) Алкилдеу***
 45. B) Ацилдеу***
 46. C) Карбиноламиндер***
 47. D) Этерификация
 48. E) Декорбоксилдеу
 49. F) Амидтердің түзілуі
 50. G) Ангидридтердің түзілуі
 51. H) α-аминоацил хлоридтердің түзілуі
 52. Карбоксил тобының реакциялары
 53. A) Этерификация***
 54. B) Декарбоксилдеу***
 55. C) α-аминоацил хлоридтердің түзілуі***
 56. D) Алкилдеу
 57. E) Ацилдеу
 58. F) Тотығыу
 59. G) Нитрлеу
 60. H) Элимерлену
 61. α-аминқышқылдарына тән қасиет
 62. A) Қышқылдармен әрекеттеседі***
 63. B) Негіздермен әрекеттеседі***
 64. C) Амфотерлі қасиет көрсетеді***
 65. D) Сілтілермен әрекеттеспейді
 66. E) Қышқылдармен әрекеттеспейді
 67. F) Сумен әрекеттеседі
 68. G) Галогендермен әрекетеседі
 69. H) Тұздармен әрекеттеседі
 70. Органикалық қосылыстардың классификациясы
 71. A) Ациклді***
 72. B) Карбоциклді***
 73. C) Гетероциклді***
 74. D) Алициклді
 75. E) Ароматты
 76. F) Эфрлер
 77. G) Диазоқосылыстар
 78. H) Аминдер

121.Оптикалық изомерия түрлері.

 1. A) Энантиомерлер***
 2. B) Рацематтар***
 3. C) Диастереомерлер***
 4. D) Геометриялық
 5. E) Структуралық
 6. F) Конфигрурациялық
 7. G) Конформациялық
 8. H) Көміртек қанқасының құрылыс изомериасы
 9. π­-негіздеріне жататын қосылыстарды анықтаңыз
 10. A) Этилен***
 11. B) Ацетилен***
 12. C) Бензол***
 13. D) Этан

Е) Метан

 1. F) Пентан

G)Тұйықпропан

 1. H) Бутан
 2. Метан ──> 2-нитроэтан

Өзгрісті   жүргізуге қажетті реагенттерді реттімен олрналастырыңыз

A)CI(hѵ) ***

 1. B) Вюрц синтезі***
 2. C) HNO3(15%)***
 3. D) HNO3(конц)
 4. E) CI2 (AICI3)
 5. F) Кольбе синтезі
 6. G) Электролиз
 7. H) NaOH (Т0С)

124.Өнімдерді анықтаңыз. Х1, Х2,  Х3                                                   

СН3СН(СН3)-COONa+NaOH ─>Х1+ СІ2(hv) →X2+  2Na (t0c)→X3

А) Пропан***

 1. B) 2-хлорпропан***
 2. C) 2,3-диметилбутан***
 3. D) тетраметилметан
 4. E) 2-метилпентан
 5. F) 1-хлорпропан
 6. G) 2-метилпропан
 7. H) бутан
 8. Өнімдерді анықтаңыз: Х1, Х2, Х3.

CH3CH=CH2 + Н2X1+ СІ2(hv) →X+  2Na (t0c)→ X3

 1. A) пропан***
 2. B) 2-холрпропан***
 3. C) диметилизопропилметан***
 4. D) тетраметилметан
 5. E) диэтилметан
 6. F) 2-метилпропан
 7. G) 2-метилпентан
 8. H) бутан
 9. Өнімдерді анықтаңыз: Х1, Х2, Х3.

Этилен +HBr→ X1+ Вюрц синтезі →X+  НNО3 (конц)→ X3

 1. A) 2-бромэтан***
 2. B) бутан***
 3. C) бутан қышқылы***
 4. D) 2-бромэтилен
 5. E) пропан
 6. F) 2-метилпропан
 7. G) 2-метилпентан
 8. H) пентан қышқылы
 9. Өнімдерді анықтаңыз: Х1, Х2, Х3.

 1-бром-3-метилбутан + КОН (спирт) → X1+ НОН(Н24) →X+  АІ2О30С)→ X3

А) 3 метил бутен-1***

 1. B) 2-гидрокси 3метилбутан***
 2. C) 2метилбутен-2***
 3. D) 2 метилбутен-1
 4. E) диметилэтилен
 5. F) пентен – 2
 6. G) 2 – бромбутан
 7. H) бутанол-2
 8. Алкандердің молекулалық форммулаларын көрсетіңіз
 9. A) C4H10***

B)C10H22***

 1. C) C8H18***
 2. D) C7H14
 3. E) C5H8
 4. F) C6H6
 5. G) C6H12
 6. H) C5H10
 7. Қанықпаған көмірсутектерді көрсетіңіз.
 8. A) C5H8***
 9. B) C4H8***
 10. C) C7H12***
 11. D) C3H8
 12. E) C5H12
 13. F) C4H10
 14. G) C5H12
 15. H) C6H14
 16. Өнімдерді анықтаңыз: Х1, Х2, Х3.

Ацетилен+ HOH(Hg+2)→ Х1+ CH3CH2MgBr → Х2 + НОН→ Х3

А) СН3СНО***

 1. B) CH3-CH-(OMgBr)-CH2-CH3***
 2. C) CH3CH(OH)CH2CH3***
 3. D) CH3COOH
 4. E) CH3-CH2-OH
 5. F) CH3CH2MgBr-C≡CH
 6. G) CH3CH2CHO
 7. H) CH3CH(OH)-CH3
 8. Өнімдерді анықтаңыз: Х1, Х2, Х3.

                      

CH3CH2COONa + Кольбе реак → X1 + 2Br2 (hv) → X2 Mg (Т0С)→ X3

                                                              

 1. A) Бутан***
 2. B) 2,3 дибромбутан***
 3. C) бутен-2***
 4. D) этан
 5. E) бутен-1
 6. F) дибромэтан
 7. G) пропан
 8. H) пропен-1
 9. Өнімдерді анықтаңыз: Х2, Х3, Х4.

Пропан+Cl2(hv)→Х1+ KOH(спирт)→ Х2 + Br2 (hv, 500оС) → Х3 + Вюрц синтезі →Х4

 1. A) пропилен***
 2. B) 3 бромпропен-1***
 3. C) гексадиен-1,5***
 4. D) гексадиен-1,3
 5. E) изопрен
 6. F) гексадиен-1,4
 7. G) пропин
 8. H) пропадиен
 9. Өнімдерді анықтаңыз: Х1, Х2, Х3.

Ацетилен + НCHO→Х1+2H2Х2 + АІ2О3→Х3

 1. A) бутиндиол-1,4***
 2. B) бутандиол-1,4***
 3. C) дивинил***
 4. D) бутин-1

E)1,2-бутадиен

 1. F) изопрен

G)диэтилкетон

H)диэтилауетилен

 1. Корсетілген комірсутектердің қайсысы Ag(NH3)2OН пен әрекетескенде қышқылдық қасиет көрсетеді.
 2. A) ацетилен***
 3. B) метилацетилен***
 4. C) этилацетилен***
 5. D) этилен
 6. E) диметилацетилен
 7. F) бутилен
 8. G) диметилэтилен
 9. H) диэтилметан
 10. Сайкестелігін анықтаңыз.

a-SO3H      1.амино          5. нитро

b-SH           2.сульфо        6.нитрозо

c-NH2         3.меркапто  7. гидрокси

                    4.тиол             8.имино

 1. A) а2. сульфо***
 2. B) в3. меркопто***
 3. C) с1. амино***
 4. D) а4. тиол
 5. E) в5 нитро
 6. F) с8. имино
 7. G) с5.нитро
 8. H) с6. нитроза
 9. Суффикс бола алмайтын характерлі топтар
 10. A) -OR***
 11. B) -Br***
 12. C) –NO2***

D  -OH

 1. E) ) -CHO
 2. F) -COOH

G)-SO3H

H)-NH2

 1. 137. Тек префикс ретінде қолданылатын характерлі топтар

A)-OR***

B)-SO2-R ***

C)-SR***

D)-NH2

E)-NH

F)-OH

G)-C=O

H)-C=N

 1. 138. Тек суффикс болатын характерлі топтар

A)-COOH***

B)-CHO***

C)-SO3H***

D)-OR

E)-NO2

F)-SR

G)-CІ

H)-SO2-R

 1. 139. Көрсетілген өзгерістерді жүргізіңіз: этилен→2-бромбутан

A)HCІ***

B)2Na***

C)Br2(hν) ***

D)H2(T%C)

E)CІ2(AІCІ3)

F)KMnO4+H2O

G)NаOH

H)HNO3(15%)

 

 1. 140. Өнімдерді анықтаңыз: Х1, Х2, Х3.

3-CН(СН3)-CООNa +NaОНX1 +СІ2(hν)→Х2 +2Na (T0C) →Х3
A) пропан***

 1. B) 2-хлорпропан***
 2. C) 2,3-диметилбутан***
 3. D) 1,2-диметилбутан
 4. E) бутан
 5. F) 2-хлорбутан
 6. G) 1-хлорпропан
 7. H) пропен
 8. Келтірілген формулалардан екі атомды спиртті анықтаңдар.

A)HO-CН2-CН2-OН***

B)CН3-CН(OH)-CH2-OH***

C)CН2(OH)-CН2-CH2OH***

D)CН2(OH)-CН2-CHO

E)CН3-CН(СН3)-ОН

F)CН3-CН(OH)-CH3

G)CН3-CН2-OH

H)CН3CHO

 1. 1 Алкиндер қандай қосылыстармен электрофильді қосылу реакциясына түседі.

A)Br2(HOH) ***

 1. B) HBr***
 2. C) HBr(H2O2) ***
 3. D) HCN
 4. E) NaNH2
 5. F) C2H5OH
 6. G) CH3COOH
 7. H) CH2O
 8. Төмендегі өзгерістерді іске асыру схемасын жазыңыз:

2-метилпентан2-метил-пентен-2.

 1. A) Cl2(hv) ***
 2. B) NaOH***
 3. C) Зайцев ережесі***
 4. D) Cl2(HOH)
 5. E) H2SO4(T0C)
 6. F) Корнблюм ережесі
 7. G) NaCN
 8. H) НNО3 (15%)

144.Төмендегі өзгерістерді іске асыру схемасын жаз:

2-хлорпропан 2,3-диметил-бутен-2

 1. A) 2Na***
 2. B) Br2(hv) ***
 3. C) KOH(спирт) ***
 4. D) Br2(H2O2)
 5. E) Al2O3(T0C)
 6. F) HNO3(15%)
 7. G) NaOH
 8. H) NaCN
 9. Төмендегі өзгерістерді іске асыру схемасын жаз:

1-пентанол→пентен-2

 1. A) Al2O3(T0C) ***
 2. B) HBr***
 3. C) KOH(спирт) ***
 4. D) HBr(H2O2)
 5. E) HNO3(15%)
 6. F) NaOH

G)Br2(hv)

H)2Na

 

146.Көрсетілген өзгерістер схемасын жазып,өнімдерді ата.Х1,Х2,Х3

Изобутан + Br2 (hv)→Х1 +КОН (спирт) →Х2 + HBr [ROOR]→Х3

 

 1. A) 2-бром 2метилпропан***
 2. B) 2 метил пропен-1***
 3. C) 1-бром 2метилпропан***
 4. D) дибром пропан
 5. E) 2бромбутен-1
 6. F) 1-бром 2метилбутан
 7. G) бутан
 8. H) 2 метилпропан

147.Көрсетілген өзгерістер схемасын жазып,өнімдерді ата.Х1,Х2,Х3 

                                                 

CH3C≡СH+ H2O [Hg+2,H2+] X1 + CH3CH2MgBr  (эфир) →X2+ H2O [NH4Cl]→ X3 

                                                      

 1. A) пропаналь***
 2. B) магнийбром алкогаляті***
 3. C) диэтил карбинол***
 4. D) сірке альдегиді
 5. E) магнийдің негізгі тұзы
 6. F) этаналь
 7. G) диметил карбинол
 8. H) сірке қышқылының этил эфирі

148 .Көрсетілген өзгерістер схемасын жазып,өнімдерді ата.Х1,Х2,Х3 

CH3COONa+ NaOH→ X1+ Cl2 (жарық) → X2+ 2Na X3

 1. A) метан***
 2. B) хлрометан***
 3. C) этан***
 4. D) пропан
 5. E) хлорэтан
 6. F) бутан
 7. G) хлорпрапан
 8. H) 2-хлрбутан
 9. Қаныққан көмірсутектерді анықтаңыз.
 10. A) пропан***
 11. B) октан***
 12. C) нонан***
 13. D) октен
 14. E) декен
 15. F) пентин
 16. G) бутин
 17. H) изопрен

150.Қанықпаған көмірсутектектерді анықтаңыз.

 1. A) изопрен***
 2. B) этилен***
 3. C) ацетилен***
 4. D) бутан
 5. E) сірке қышқылы
 6. F) пропанон
 7. G) бутаналь
 8. H) пентанол

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here