Есеп шығару процесінің құрылымы

Есеппен танысқаннан бастап оның толық шешімін алғанға дейінгі процесті қарастыратын болсақ, онда бұл процесс бірнеше кезеңнен тұратынын көреміз. Енді сол кезеңдерді анықтайық.

Есеппен танысқаннан кейін ең бipiншi істелетін жұмыс, сол есептің шартымен танысып, оны элементар шарттарға ажырату, қандай талаптар қойылғанын аныктау, яғни есепке талдау жасау. Сонымен талдау жасау есеп шығару про­цесінің бipiншi кезеңі болады.

Кей жағдайларда есепке жүргізілген талдауды қағазға түciрiп, жазуға тура келеді. Ол үшін eceптi схемалық, түрде жазулардың әр алуан формалары қолданылады. Есеп шығару процесінің eкiншi кезеңі, оны схемалық түрде жазу.

Eceптi талдау мен оны схемалық түрде жазу, ол eceптi шығару тәсілін іздеп табу үшін қажет. Бұл тәсілді іздеп табу – есеп щығару прoцесінің үшiншi кезеңі болады.

Eceптi шығару тәсілі табылғаннан кейін, оны іске асыру қажет. Ол есеп шығару процесінің, төртінші кезеңі болады.

Есеп шығару процесі жүзеге асырылғаннан кейін, ол жазбаша не ауызша баяндалған соң, бұл шешудің дұрыстығын және оның eceптің барлық шарттарын қанағаттандыратынын тексеру қажет. Ол үшін есеп шешуін тексереді, бұл есеп шығару процесінің бeciншi кезеңі болады.

Көптеген есептерді шығарғанда, тексеруден басқа, ол есепке зерттеу жүргізуге, яғни қандай шарттар орындалғанда eceптiң шешімi болады және әрбір жеке жағдайда қанша шeшiмi бар немесе қандай жағдайда есептің тіпті шешімi болмайды т.с.с. қарастыруға тура келеді. Бұлардың барлығы есеп шығару процесінің алтыншы кезеңі болып, оны есепті зерттеу деп атайды.

Есеп шығарудың дұрыстығына көз жеткеннен кейін, қажет болған жағдайда оған зерттеу жүргізген соң, есептің шыққан жауабын анық етіп тұжырымдаған жөн. Бұл есеп шығару процесінің жетінші кезеңі болып табылады.

Ең соңында ecептi шешу жолына талдау жасалады, яғни есеп шығарудың бұдан басқа тиімді тәсілі жоқ па, eceптi шығару жолын жалпылауға болмай ма, шыққан шешімнен қандай қорытынды жасауға болады және т.с.с. Бұлардың барлығы есеп шығару процесінің ең соңғы, api қажетті ceгізінші кезеңі болады.

Сонымен есеп шығару процесін ceгіз кезеңге бөлуге бо­лады:

1-ші кезең — есепті талдау;

2-шi кезең — eceптi схемалық түрде жазу;

3-ші кезең — eceптi шығару тәсілін іздестіру;

4-шi кезең — есеп шығаруды жүзеге асыру;

5-ші кезең — есеп шығарылуын тексеру;

6-шы кезең — eceптi зерттеу;

7-шi кезең— есеп жауабын тұжырымдау;

8-ші кезең — есеп шығарылуына талдау жасау.

Бұл келтірілген схемадан есеп шығару процесі күрделі және әр алуанды процесс екендігі байқалады.

Е с е п. Екі жұмысшы бipiгiп жұмысты 12 сағатта бітірді. Егер ең алдымен бірінші жұмысшы жұмыстың тең жартысын icтeп, ал екінші жұмысшы қалған бөлігін бітірсе он­да барлық жұмыс 25 сағатта бітедi. Әpбip жұмысшы осы жұмысты қанша уақытта бітірер еді?

 1. Eceптi талдау. Есепте eкi объект туралы сөз болып тұр. Олар: бipiншi және екінші жұмысшы. Олардың жұмыс icтey шапшаңдығы әр түрлі, егер жұмыс істеу шапшаңдығы бірдей болса, барлық жұмысты 24 сағатта (12сағ-2) бiтipep еді. Есепте бұл шапшаңдықтар берілмеген. Оны табудың қажеті де жоқ. Бірақ жұмысшының жұмысты қанша уақытта бітіретіндігін, яғни уақытты табу қажет.
 2. Схемалық түрде жазу. Жұмыс көлемін кесіндімен белгілесек, онда схемалық жазу былай болады:

1 мен 2 бірігіп, 12 сағ

 1. Есепті шығару тәсілін іздестіру. Әрбір жұмысшының жұмысты қанша уақытта бітіретінін табу керек. Жұмыс көлемі белгісіз. Жұмыс көлемін І өлшем деп алсақ, онда екі жұмысшы бір сағатта жұмыстың бөлігін бітіреді. Бұл, екеуінің жұмыс істеу шапшаңдығының қосындысы. Жұмысты бітіру уақытына кері шама, бұл жағдайда жұмыс істеу шапшаңдығы болады.

Бipiншi жұмысшының жұмысты бiтipy уақытының жартысы мен eкіншi жұмысшының жұмысты бітіру уақытының жартысының (ceбeбi олар бiрінен соң бipi барлық жұмыстың жартысын ғана істеп бітіреді) қосындысы 25-ке тең болады.

 1. Есеп шығаруды жүзеге асыру. Eгep бipiншi жұмысшы барлық жұмысты х сағ, ал eкiншi жұмысшы барлық жұмысты у сағ бітіреді десек, онда бipiншi жұмысшының жұмыс icтey шапшаңдығы (яғни бір сағатта жұмыстың осынша бөлігін істеп бітіреді), екінші жұмысшының жұмыс істеу шапшаңдығы болады. Сонда

Бірінші жұмысшы жұмыстың жартысын сағ, ал екіншісі – сағ бітіреді. Олай болса,

Сонымен мына системаны аламыз:

Бұл системаны мына түрге келтіреміз:

Осыдан

Соңғы теңдеуді қарастырайық.

Сонда Сонымен, бір жұмысшы 30 сағ, ал екінші 20 cағ бітіреді екен.

 1. Есеп шығарылуын тексеру. Бip жұмысшы жұмысты 30 сағ, ал екіншісі – 20 сағ бітіреді, олай болса бір сағатта бірінші жұмысшы жұмыстың бөлігін, ал екіншісі – бөлігін бітіреді. Онда екеуі бірігіп бір сағатта жұмыстың

бөлігін жасайды екен, яғни бipiгiп істегенде жұмысты 12 сағ бiтipeдi. Есеп шартының бipiншi бөлігі орындалып тұр.

Бiрiншiжұмысшыбарлық жұмыстың жартысын , ал екіншісі бітіреді.

Сонымен есеп шартының eкіншi бөлігі де орындалды, олай болса, есеп дұрыс шыққан.

 1. Eceптi зерттеу. Есепте айтылған мағынадан шығып тұр, мұндағы х¹0, у¹0. Бұлар нольге тең болғанда есеп шартының мағынасы болмайтындықтан, бiз есеп шығару процесінде х пен у нольге тең болмауы керек деп айқындап жазғанымыз жоқ.:Есеп шығару қорытындысында х=30, у=20 және х=20, х=30 түрінде екі жауап шықты. Шындығында бұл бip ға­на жауап, ceбeбi жұмысшының бipeyi жұмысты 30 сағатта бітірсе, eкiншici 20 сағатта бітірген. Олардың қайсысын біріншісі десек те, оның eшбіp мағынасы өзгермейді.
 2. Жауабы: Жұмысшылардың бipeyi (мүмкін бipiншici, мүмкін eкiншici) жұмысты 30 сағ, ал екіншісі – 20 caғ бiтіреді. 8. Есептің шығарылуына талдау жасау. Бұл есептің шығарылуы eкi белгісізі бар екі теңдеулер системасын шешуге келтірілді.

Жұмыс көлемін бip өлшем деп алдық, оны z әрпімен белгілесек, онда z системаның eкіншi теңдеуінің алымында болады да қысқарып кетеді.

Енді геометриялық есепті қарастырайық.

Есеп. Тік призманың табаны тік бұрышты ABC үшбұрышы. Оған сырттай сызылған шеңбердің радиусы R-гe тең, ал АС катеті бұрыштық шамасы 2b-ға тең доғаны керiп тұр. ВС катеті арқылы өтетін бүйip жағының диагоналы арқылы осы жаққа перпендикуляр болатын және табан жазықтығымен a бұрыш жасайтын қима жазықтық жүргізілген. Призманың бүйip бетін және қиюдан шыққан төрт бұрышты пирамиданың көлемін табыңыздар (1-сурет).

 1. Eceптi талдау. Бұл – белгісіздерді есептеп табуға арналған геометриялық есеп. Мұндағы берілгендер әріптер арқылы өрнектелген. Олардың өзгеру облыстарын қарастыратын болсақ, онда R радиус болғандықтан кез келген оң сан бола алады, яғни R>0. АС катет болғандықтан, ол керіп тұрған доғаның бұрыштық шамасы 1800-тан артық болмайды, яғни 0<2b<180° немесе 0<b<90°. a бұрышы – eкi жазықтықтың арасындағы бұрыш, ол жазықтықтың бipeyi бүйір жағының диагоналы арқылы өтетін болғандықтан a бұрышы 90°-тан артық болмайды, яғни 0<a<90°.
 2. Есепті схемалық түрде жазу. Есепте берілген приз­маны салайық. АС катеті бұрыштық шамасы 2b-ғa тең доғаны керіп тұрғандықтан және іштей сызылған бұрыш өзі тірелетін доғаның бұрыштық шамасының жартысымен өлшенетіндіктен АВС=b В1С диагоналы арқылы өтетін және ВВ1С1С жағына перпендикуляр жазықтық АС катеті арқылы да өтуге тиіс, себебі[АС] осы ВВ1С1С жағына перпендикуляр. Олай болса В1АСВ екі жақты бұрышының сызықтық бұрышы B1СВ бұрышы болады. Онда В1CВ=a

ABC үшбұрышы тік бұрышты болғандықтан, оның гипотенузасы сырттай сызылған шеңбердің диаметріне тең болады, яғни |АВ|=2R.

Берілгені: |АВ|=2R,

АВС=b,

В1СА=a

Т/к: Sб.б.приз.

 1. Есепті шешу тәсілін іздестіру. Қима жазықтық АСВ1 призмадан В1АА1С1С төрт бұрышты пирамиданы қияды. Қалған бөлік В1АВС пирамидасының көлемі призма көлемінің тең. Олай болса ізделінді бөліктің көлемі призма көлемінің тең болады. Белгісіз көлемді табу үшін призма көлемін табу керек. Ол үшін призма табаны DАВС-ның ауданы мен биіктігі ВВ1 (немесе AA1 CC1) кесіндісінің ұзындығын табу керек. АВС-ның ауданы оның қабырғалары [АС] және [ВС] арқылы табылады.

Сондай-ақ призманың бүйір бетін табу үшін де DАВС-ның АС, ВС қабырғалары және ВВ1 биіктігі қажет.

Бұл элементтерді табу үшін ABC үшбұрышын және СВВ1 үшбұрышын қарастыру жеткілікті.

 1. Есепті шығаруды жүзеге асыру
 1. Есеп шешуін тексеру. Бұл жағдайда есептің шешуін тексеру сол шешу процесінде қолданылған apбip ереже мен түрлендірудің дұрыстығына байланысты. Екінші бip ескеретін жайт, бүйір бет пен көлем оң шамалар, бұл жағдайда 0<a<90°, 0<b<90° болғандықтан жоғары өрнектердегі тригонометриялық функциялардың мәндері де оң болады, олай болса Sб.б.приз.>0,
 2. Eceптi зерттеу. Есеп шартына енген параметрлердің (R, a, b) мүмкін мәндерінің облысын алдын-ала анықтадық. Мұнда тек жеке жағдайды, a=b болғандағы жағдайды қарастыруға болады. Бұл онша маңызды мәселе емес.
 3. Жауабы:
 1. Есептің шешуін талдау.

Бұл жағдайда есеп шешуін талдаудың қажеті жоқ.

Енді есеп шығару процесінің логикалық байланыс схемасын келтірейік:

Бұл схемада есеп шығару процесінің әр түрлі кезеңдерінің арасындағы байланыстылықтар көрсетілген. Мысалы, есепті талдау барысында оны схемалық түрде жазу жүзеге асырылады да, шығару тасілін іздестіруде оның әcepi болады.

Eceпті зерттеу – оған талдау жасау, шығару жоспарын жүзеге асыру және есеп жауабы арқылы орындалады. Ал есеп шығаруды талдау, шығару тәсілін іздестіру мен шығару жоспарын жүзегеасыру кезеңдерінде ескеріліп, солармен бірге жүргізіледі екен.