Excel-дің графикалық мүмкіндіктері Диаграммаларды даярлау

Excel-дің ең көзге түсер ерекшіліктерінің бірі оның сандар қатарымен бағаналарын информацияны толық көрнекі түрде кескіндей алатын графиктер мен диаграммаларға айналдыруыболып саналады.

 Диаграмманы немесеграфикті даярлау үшіндиаграмма шеберідеген функцияны пайдаланған жөн.

 Exeel-діңбұл функциясыбес сұқбаттерезесіарқылыдиаграмма тұрғызуға және онжұмыс парағына салыпшығуға коректімәліметтерді сұрап алады . Стсандартты аспаптар тақтасындағы диаграмма шеберібатырмасынбассақ Excelдиаграмма кестенің қай маңында орналасуыкеректігінсұрайды.

Біз мысалығаA18 ұяшығын курсормен көосетіп тышқан батырмасын басулыкүйдеұстап тұрып

A18:G35 блогын ерекшелеп шығайықта , батырманықояберейік қадам. МұндаExcel диаграммашеберінің “5- тен1 қадам”(Шаг 1 из 5) дегенсұқбаттерерзесіншығарады .Осытерезе арқылы диаграмма болыптұрғызылатын мәліметтер орналасқан ұяшықтар ерекшеленеді. Егер ерекшеленгенблоктытерезе жауыптұрса, оныбелгілітәсілбойынша басқаорынға жылжытамыз.

2.қадам

Келесі сұқбаттерезесінде Excel тұрғыза алатын диаграмматүрлерініңішіненөзімізгеқажетті текбіреуінтаңдап алуымызкерек.

 ГистограммадегендиаграммаТурін тышқанды шерту арқылы тңдапалып келесібатырмасын басамыз

3.Қадам

Үшіншісұқбаттерезесі қандйдиаграмматүрінтаңдауымызға байланысты болады

БізГистограммадегентиптітаңдағандықтан

Қадамбатырмасынбасамыз.

4.Қадам

БұлExcel-діңбұрын ерекшелепалынғанмәліметтердіқалайпайдаланаалатынынкөрсетті.

Бұлқадамдамәліметтердің қайда орналасқанын жолдамa,бағанда ма -көрсетіп, олардың түсіндіру мәліметтерін қай аралықта алатынымызды да көрсетуіміз керек. Түсініктеме диаграммадағымәліметтердің аттарын және оң ақта орналасатын нұсқауыштарын – макерлерін бейнелейді.

Егер шыққан нәтижеге көңіліңіз толмаса, қайтадан алдыңғы терезеге “кейін” батырмасы арқылы орналасуымызға болады.

5-қадам

Бұл Exeel-діңсоңғы сұхбат терезесі. Мунда түсініктемеге (легенда) қосымша ата улар, нұсқауыштар қажет болса соларды әне диаграмма атын Х пен У осьтері бойынша жазылуға тиіс мәлімет енгізу талап етіледі.

Түсініктеме қосу (Добавить легенду) деген сұраққатүсінік беретін мәлімет қосқымыз келсе. ИӘ батырмасын, әйтпесе ЖОҚ деген батырманы басып жауап береміз.

Диаграмма аты деген өріске “Компьютерді пайдалану (сағат) деген сөз енгіземіз де “Аяқтау” батырмасын басамыз. Біз жұмыс парағына салынған диаграмма алдық.

Диаграмма мөлшерін өзгерту

Көбінесе ендірілген диаграмманың қажетті мөлшерін дәл анықтау қиын, он он тек диаграммаға берілген мәліметтерді көргенде ғана айтуға болады. Сондықтан ендірілген диаграмманың мөлшерін, пропорцияны өзгерте отырып, оны ойдағыдай түзетуге тура келеді.

Диаграмма мөлшерін өзгерту үшін он ерекшелеу керек, яғни диаграммабойынша тышқанды бір рет шерту керек. Диаграмма жақтауларының бұрыштарында және оның сызықтарыныңортасында белгілеу маркерлері пайда болады.

Тышқан курсорын пайдаланып, диаграмманың оң жақ шетін I бағанасына дейін жылжытайық. Ол үшін тышқан курсорын оң жақтаудың ортасындағы маркерне жеткізіп оны I бағанасына дейінсозамыз.

Диаграмма жақтауының ортасындағы маркерді жылжыту оның ұзындығы мененін өзгертуге мүмкіндік береді. Ал оның бұрышындағы маркерді жылжыту диаграмманың ұзындығымен енін бірдей өзгертеді.

Диаграмма типін өзгерту

Диаграмма шебері арқылы диаграмма типі таңдап алынғаннан кейін, Excel оның ішіндегісіндеөзгертуге мүмкіндік береді.

Диаграмманы түзету үшін он тышқанды екі рет шерту арқылы ерекшелеп аламыз. Сонда диаграммаайналасында сұр штрихталғанжақтаулар пайда болады. Бадан кейін Диаграмма аспаптар тақтасы н шығарамыз, ол үшін: Түр – Аспаптар тақтасы- Диаграмма

(Вид- панель инструментов- Диаграмма) командасы орындалады, сонда экранға бөлек батырмалар тақтасы шығады;

-шыққан тақтадан Диаграмма типідеген батырманы шертіп, диаграмма түрлерін шығарамыз.

Диаграмма түрлері мен аттары 3-қадамда көрсетілген сияқты бейнеленеді. Бұрынғы мәліметтер үшін жаңа диаграмма тұрғызу үшін диаграмма типін байта таңдаймыз. Көлемдік гистограммабатырмасын басамыз.Біздің бұрынғы жазықтықтағыгистограммамыз көлемдік болып өзгереді.

Кеңістікте көлемді дөңгелек диаграмма тұрғызу және оны түзету

Дөңгелек диаграммалар – жиі пайдаланатын график түрі. Олар бір бүтіннің құрама бөліктерін немесе проценттерінбейнелеуге өте ыңғайлы. Енді дөңгелек диаграмма тұрғызу жолдарын қарастырайық:

  1. Жаңа файл дайындаймыз
  2. Мәліметтер кестесін дайындаймыз
  3. Диаграмма шебері батырмасын басып диаграмма тұрғызу үшін коректі мәліметтерді I3 : I6 блогын аламыз.
  4. Диаграмма қадам бойынша былай етіп тұрғызамыз:

– 1 қадамда I3 : I6  және А3:А6 блоктарын таңдаймыз

– 2 қадамда Кеңістік дөңгелек (Круговая обьемная) деген типті таңдаймыз

– 3 қадамда 6-форматты көрсетеміз

– 4-қадамда ешнәрсені өзгертпейміз

Excelбәрін өзі дұрыс таңдап алады.

  1. 5-қадамда түсініктемені (легенда ) қосамыз. Аттарын бұл қадамда енгізбей тұрамыз, сонда экранға дөңгелек диаграмма бейнесі шығады. Енді безендіру (көркейту) элементтерін енгізу үшін, он түзету режиміне көшеміз.
Диаграммаларды түзету

Диаграмманы түзетіп толықтыру үшін, он екі рет шерту арқылы таңдау керек. Диаграмма оның элементтері деп. аталатын бірнеше бөліктерден тұрады. Олар:

-Диаграмманы тұрғызу аймағы;

  • Диаграмманың өз аймағы;
  • Түсініктеме мәлімет (легенда);
  • Тақырып;
  • Мәліметтер белгілеулері;
  • Мәліметтер.

Белгілі бір элементті түзетіп толықтыру үшін он таңдау қажет. Таңдауды тышқанмен немесе курсорды басқару тақталары көмегімен жүзеге асырамыз. Ерекшеленген элемент кішкене қара квадраттармен қоршалып тұрады. Сонан соң тышқанның оң батырмасы арқылы әрбір ерекшеленген элементтің жеке өзінің контексті – тәуелді менюі шығды. Сол меню көмегімен диаграмманытүзетіп толықтырамыз.