EXCEL-де жұмыс парағы және кітаппен жұмыс істеу

Кестелерден тұратын EXCEL жұмыс кітабының бірнеше парақтарын қалай пайдалануға болатындығынм, сол парақтардың арасындағыжәне файлдар арасындағы байланыстар қалай жүзегеасатындығын қарастырайық.

Жұмыс кітабының парақтары

Біз осыған дейін жұмыс кітабының тек бір парағымен, яғни тек бір кестеменғана жұмыс істеп келедік.Көбінесе бірнеше кестені бірге пайдаланып, кітаптың бірнеше парағын бір уақытта қатарластыра отырып пайдалану қажеттілігі туады.

Экранның төменгі жағында кестелер,яғни парақ жарлықтары көрініп тұрады. Егер бір жарлықта тышқанның сол жақ батырмасын шертсек, көрсетілген парақ басымдылыққа ие болып, үстіне орын ауыстырады. Жарлықта тышқанның оң жақ батырмасын шерту кестенің орнын ауыстыру, атын өзгерту және оны жою сияқты әрекеттерді орындайтын менюді экранға шығарады.

-1- Мәліметтерді өңдеуде кездесетін характерлер қателіктердің екі көрінісібар. Олардың бір інші көрінісі мәліметтерді енгізуде, яғеи қате болған сандарды енгізгенде сөздерді, атауларды немесе жұп болмаған жақшаларды енгізуде кездеседі. Печатқа шығарылғандарды іздеу үшін Excel-дің орфографиясын тексеру аспаптарынан пайдалану мүмкін. Мұнда Exce қателіктер туралы хабар береді.

-2- Қателіктің басқа көрінісі логикалық амалдарды орындағанда кездеседі. Логикалық қателіктер кейбір формулалар құруда кездеседі. Бұл қақтығыстарды табу және түзету оншалық қиын емес. Excel-дің ішкі логикасын бұзбайтын қателіктер едәуір қауіпті болып табылады. Яғни бұл қателіктер туралы хабар берілмейді. Сол үшін оларды өздіріңіз іздеп табуға тура келеді. Қателіктер кодтары төмендегі кестеде берілген:

Excel электрондық кестесі 3 өлшемді құрлымнан тұрады, яғни ол блок парақтардан тұратын кітаптар тәрізді.

Парақтардың төменгі шетінде кітап бетінің номері жарлық ретінде бейнеленеді. Тышқан курсорымен сол көрініп тұрған жарлық номерін талдау арқ. Кез-келген бетті ашып көруге болады.

Кестені , блокарды , бағандарды белгілеу.

  • Кестені тышқан көмегімен белгілеу.
  • SHIFT және басқару клавиш көмегімен блоктайды.

Ұяларішіндегімәлімет.

Excel кесте-декезкелген ұя-ғамәліметтің3 түрін енгізугеболады.Олар :текст, сан,формула .Excel енгізілгенмәліметтің формула,сан текст екенін оның1-шітаңбанықарапанықтайды .Егер 1-ші символәріпнемесе опа строф болса ондаұяғатекстенгізілген депесептеледі. Егер 1-ші символщифрнемесе“=” таңбасы енгізілгенін болса ұяға саненгізілгеннемесеформула енгізілгенін білдіреді. Енгізілгенмәліметтер формулақатарындажәнеұя ішінде бейнеленеді. Тексткез-генсимвол дар тізбегі.Егертекст символдарданнемесецифрданбасталатынболса , ондаоны апостроф (*) таңбасыменбастауқажет.