Макрорэкономикалық көрсеткіштер

Кез келгенғылым сияқты макроэкономика теориялардың өзарабайланысы мен бақылауға бағытталған.Сол себепті, макроэкономикалық теорияны зерттеумақсаты бұл экономиканы қалыптастыру маханизмінің түсінігі болып табылады, яғни экономикалық бақылаулартеорія негізінде қалыптасқан.Біз бәріміз экономикалықпроцестерге қатысушылармыз.Сол себепті уақыт өте келеэкономиканы сезіну қабілетіне ие боламыз. Экономикалық статистика – бұл объективті ақпараттардың қайнар көзі. Өкімет фирмалар меназаматтардың экономикалық іс – әрекеті туралы,яғни белгіленген бағалардыңдеңгейін және сұранысжүйесін, табыс мөлшерін және т.с.с. дерек алумақсатында үнемі зерттеулер жүргізеді. Алынған деректербойынша әртүрлі статистикалықкөрсеткіштер есептелінеді, олардың жиынтығы экономиканыңқалпын,жағдайын сипаттайды.

Макроэкономистербұл статистиканыөздерінің талдауларында пайдаланады. Бұлар экономикалық көріністердібағалауда және тиістіәдістерді жасағандакөмек көрсетеді.

  1. Экономикалық көрсеткіштер экономикалық саясатта, экономикалық талдау және бақылау үшін жиіқолданылады. Жалпы ұлттық өнім (ЖҰӨ) азаметтартабыстарының жиынтығын және өндіріс тауарларымен қызметтер үшін жұмсалғаныжалпы шығын көлемін сипаттайды.

Біз осыкөрсеткіштер қалай есептелінеді және оларданэкономика туралы қандай ақпараттаралуға болатындығын қарастырамыз.

ЖҰӨ экономика көрсеткіштерініңең нақтысыдепесептеледі. Статистикалық деректермемлекеттің экономикаминистрлігінің 3 айда бір есептеуі бойынша,экономикалықіс – әрекет нәтижесінбірыңғай көрсеткіш пенберуге негізделген. ЖҰӨ-ді төмендегідей бөліктерге бөліп көрсетуге болады:

  • Бардлық экономикалық агенттер табысының жиынтығы.
  • Өндіріс тауарлаы мен көрсетілген қызметтердіңжалпы щығын көлемі.

ЖҰӨ – экономика жағдайын сипаттайды, себебі адамдар аз табыстарға қарағанда үлкен табыстарды көбетек қалайды. Яғни өндіріс тауарларымен көрсетілген қызмет көлеміжоғарылаған сайын,өзіндік қанағаттану дәрежесінің деңгейі, өндірістік және мемлекеттік тұтынудеңгейі жоғары болады.

ЖҰӨ – экономкиадағы табыс пен өндірістегішығын көлемін бірдей өлшейді. Себебі бұл өлшемдер соңында бірдей болады. Жалпы, экономика үшінтабыс көлемішығын көлемінетең болуы керек.