9-11 сыныптар үшін “құқықтық және экономика ” негіздері курсы бойынша әдістемелік нұсқау және оқу бағдарламалары

Нарықтықэкономиканыңнегізгібуыны-кәсіпкерлік.

Кәсіпкерлернарықтықызметкөрсетулер ментауарлартолтыыруарқылы табысжәнежекетүсімалудыкөздейді,сондай-ақ, өзі жауапкершіліктіалаотырып, тәуекелгебелбайлайды.

Кәсіпкерлікқызметінежататындар:

 • жер, капиталжәнееңбекресурыстарынбіріктіріп, ортаққызметкеайналдыру;
 • бизнесте дербесшешімқабылдау ;
 • коммерцияда, технологияда, ұйымдастыруда жаңашылболу ;
 • өзінің және жалғаалған мүліктерін, уақытын, еңбегін, іскерлікқабілетінтәкекелгеқою.

Кәсіпкерлік қызметқоғамдықөндірістіңбарлықсаласынқамтиды.

Кәсіпкергемынадайталаптарқойылады:

 • экология, қоршағанортанытазасақтау;
 • халықтыңденсаулығынжақсарту;
 •  өртқауіпсіздігінсақтау.

Кәсіпкерлік  жеке, ұжымдық, мемлекеттік және келісімшарттық  болыпбөлінеді.

ҚР заңдарынасәйкесқару- жарақнемесеесірткіөнімдеріншығаруға, сондай-ақ, адамныңденсаулығыназиянкелтіретінкәсіппен айналысуға қатаңшектеулер қойылған.

Кәсіпкердің:

 • жеке кәсіпорыннемесеұйымашуға;
 • мүліккеие болуғажәнеқолдануға;
 • жұмысшылардыжұмысқа жалдауғажәнешығаруға;
 • еңбекті бағалаужүйесініңтүрінбелгілеуге;
 • өзініңшаруашылыққызметінжоспарлауға;
 • тарифтермен бағаныбелгілеуге;
 • табысты өзеркіменжұмсауға;
 • жеке табысалуға;
 • валюталық жәнесыртқы экономикалықоперацияларғақатысуға  құқылары  бар. 

Кәсіпкер :

 • келіссөз бен келісімшартқа отыруға,
 • жалдамалыжұмысшылардыңеңбекақысынтөлеуде мемлекет белгіленгенминимальдіөлшемненкемтөлемеуге,
 • жұмысшылардың әлеуметтіксақтандыру төлемдерінмемлекеттікқорғатөлеп отыруға,
 • еңбек қауіпсіздігінқамтамасызетуге,
 • тауардыңсапасынжауапберуге,
 • жеке табысыменкәсіпорынтүсімінен салықтөлеугеміндетті.

Антимонополиялық заңдарға байланысты, кәсіпкерлердің төмендегі іс-әрекеттеріне тыйымсалынады:

 нарықта алатынорны менбеделіне орайөндірістітоқтатуға немесеазайтуға, тауарды айналымнаншығаруға, оғанзиян келтіруге , тапшылықтудыруға,

– жарнамаарқылысатыпалушыларды сапасызтауарменалдауға, басқабірфирманыңсыртқыбезендіруінкөшіріпалуға.

Кәсіпкердің өзқызметін, құқығынжәнеміндетініскеасыруүшіннақтыбілімі,практикалықдағдылары, жекеқасиеттеріболуықажет.

Кәсіпкереңалдымен :

 • нарықтық шаруашылықтағы экономикалықзаңдар қызметініңмеханизмін білуіқажет,
 • кәсіпкерлік және биржақызметін, банкіні, салықжүйесін, сақтандыру компанияларынреттейтінхалықтықжәкемемлекеттікзаңдарды білуікерек, сондай-ақ,нарыққажеттілігін, тәуекелтеориясын, адамдарментілтабысуды,
 • өз саласыныңқызметінбілуітиіс.

Кәсіпкер;

 • жаңа коммерциялықойлардыұсынудыжәнеоныңболашағын бағалайбілуді;
 • бизнес- жоспар құруды;
 • кәсіпорын ашуды;
 • стандартты емесшешімдердітабаалуды;
 • белгісіз жағдайлардашешімқабылдауды білуі;
 • келіссөз жүргізуі, келісімшартқа отыруы;
 • өзінетиістісін алабілуі , орындайалуытиіс.

Қазіргінарықтық экономика қатынастары белгілібір іскерлікәдеп  ережелерінсақтауды талапетеді.