Құқық және экономика негіздерін оқыту процесіндегі оқушылардың тәрбиеленуі

 Кез-келгенқоғамдақауымдасып өмірсүруережелерін сақтауқоғамдық тәртіптіұстаудыңеңмаңыздышартыболыптабылады.Түрліелдердебұлережелердіңжергілікітіжағдайларға,дәстүрлерменсалттарғатәуелдіөзіндікерекешеліктеріболады. Бірақолардыңортақжағыкөпболуынабайланыстытілбілмегенкүнніңөзіндеәртүрліұлтөкілдерінің бірін-бірітүсінуінемүмкіндікбереді. Шындығынакелгендемұныңөзіадамдарәлемініңжануарларәлеміненөзгешілігінбілдіретінбелгілердіңқатарынажатадыжәнеолелеулі сыртқыбелгі. Алсыртқыбелгілергеқарап, қоғамтуралыпікірайтуқиын.

Бейбітшілік, Еңбек, Бостандық, Теңдік, Туысқандық,Бақыт- бүкіладамзаттыңежелден арманеткенасылмұраттары. Еңәділетті, ең дұрыскүресосыасылмұраттардыңсалтанатқұруыжолындаболады. Бұлморальдықталаптар адамсанасындаөмірсүреді, мұныңқайнаркөзікөп.

Шәкірттердіңсаналытәртібі,байымдымінезі туралытүсінігін қалыптастыру, оған сәйкессезімінжәнесенімінтәрбиелеу тәрбиешініңмақсатқабағытталғаніс-әрекетіне-құлық тәрбиесінебайланысты.

Жасұрпақтыңқұлыұқтәрбиесіндеұлттықтәртіппен мінез ерекшеліктерініңалатынорны зор . Ұлттыққадір –қасиетдәстүрлермен әдет- ғұрыптар ұрпақтан- ұрпаққажалғасып , біздіңзаманымызғажетіпотыр. Тәртіппен мінезерекшеліктері өзгеріп отырады. Олар халқымыздыңөмірсүружағдайына, әлеуметтік- экономикалықжәнегеографиялықортасыныңшарттарына байланыстықалыптасады.

Қазақ халқыныңадамгершілік іс-әрекетіне келетінболсақол көшпенділікөмірсалтына, үнеміөзжеріншапқыншыларданқорғаубарысында, көршілесхалықтармен қарым-қатынастақалыптасады.

Біздіңхалықмомындықты , бойұсынушылықты, бейбітшіліктіқұрметтейді.Қазақтардыңадамрухыныңмәңгілігінесенусаналытәртібіменмінез- құлқының қалыптасуыныңадамгершіліктің негізіболыптабылады.

Құлықтәрбиесініңміндеттері:

 • оқушыларды қоғамың моральдық нормасынорындауда қатыстыру;
 • оқушылардың тәртіпжәне мінез- құлық тәжірибесін қалыптастыру;
 • балалардың санасынажәнемінезіне педагогикалықықпал жасаудыңбірлігінқамтамасызету;
 • Отанға, халқымызға, еңбекжәнеқоғамдықіс- әрекеткебалалардың жауапкершіліксезімінтәрбиелеу.

Құлықтәрбиесініңмазмұны, оғанқойылатынталаптартәрбиебағдарламасында көрсетілген. Осыбағдарламаға сәйкесмектептіңсыныпжетекшілерінің , қоғамдықбалаларұйымдарының іс жоспарларындаоқу- тәрбиежұмыстарының мақсаты,мазмұны, формасыанықталады, іс- жүзінеасырылады.

Құлықтәрбиесібалалардың жасжәнедербесерекшеліктерінесәйкесжүргізіледі.

Әртүрлііс- әрекеттерініңбарысындабастауышсынып оқушылары, тәртіпке,жолдастық өзаракөмекберуге, өзаратүсінугедағдыланады.

Сонымен , оқужәнетәрбиебарысындабастауышсыныпоқушыларыныңдербесжәнеқоғамдықмінез- құлықтуралыадамгершілік тәрбиесінің мазмұныбайиды.

 

 1. Мектепте жүргізілетін құқықтық тәрбиежұмысыныңжүйесі.

Ортамектепжасындағы ( жеткіншектікшақ) балалардың ішкідүниесінде, сыртқыдүниеге көзқарасында, үлкендерарасындағыөзорнынтүсінуінде елеуліөзгерістерболып отырады. Бұлөзгерістероқушылардыңғылымнегіздерін оқыпбілуінежәне ой- өрісінің дамуына,байқағыштығына, үйішінде, мектепте іртүрліеңбектапсырмаларын орындауларынабайланысты.

Жеткіншектікшақтағыбалаларержеттім,есейдім, өзбетіментірішілікетеаламын депаламын депмөлдір қиялғашомылады. Сондықтаноларөзінің мүмкіншіліктерінесынкөзімен қарамайды, ойланбай асығыс шешімқабылдайды,оны орындауғатырысады.

Оқушылар әділеттік, борыш үят, адалдық, ерлік, намыс сияқтыморальдық категорияларғаерекшекөңілбөледі.Олар үлкендерменқарм- қатынасжасауды, өзін-өзітәрбиелеудіқажететеді.

Демекқорытып , айтқанда әдетбаланыңмінез- құлқыныңтәрбиелілік өлшемінеайналуыкерек.

Тәртіптілік, болымдықылық жәнемінез негізіндеадамныңтұлғалықмәнінің еркіндамуы,өзтәртібінқоғамдықмүддеге бағындырабілуі, мақсатты жүзегеасыружолындақиындықтарды жеңебілуі жатады.

Адамтәртібініңішкіөлшеміқазіргікездеоныңтекжекееңбегіне ғанаемес, ұжымныңтұтасынаналғанда, қоғамның іс-әрекетіне елеуліықпалжасайды. Ұжымда әрбіроқушысаналытәртіпқатынастар,байланыстарментәуелділіктердіңбелгілібіржүйесінетартылады. Бұларқоғамдағыжолдастық, бірлесееңбекетужәнеөзаракөмек қатынастарыныңүлгісіболыптабылады. Терісқұбылыстардыжеңуде ұжыммүшелеріндетәртіптің тұрақтыәдеттері жасаклады, саналытәртіп пенорыды мінез- құлықтықөнегеліктәжірибесі жинақталады,әрадамныңтұлғалықмәніне қоғамдық пікірықпалыкүшейетүседі.

Гуманизм адамныңқұқылыбостандығын, абыройын,ар-намысынтереңқұрметтеуменмойындауғанегізделеді. Оқушының әділеттілікке,қайырымдықтыңсалтанат,құратынына сеніміноятып, мектеппенүйелменадамныңтұлғалықмәнін кемсіту мен қорлауғатөзімсіздігінтәрбиелейді.

Гуманизмадамныңморальдықбейнесінің көрінісіретіндеадамдарғакөмекетугебағытталғаніс- әрекеттерде, қарм- қатынастарда , өзараталапты қайырымдылықтажәне жауапкершілікте, оқушыларарасындағықарабастыңқамын ойлаукөріністеріменбелсендікүрестетәрбиелейді.

Соныменқұлық тәрбиесінтәрбиеніңбасқа түрлерімен қабыстырутұлғаныңжан-жақты жәнеүйлесімдідамуынашешушіүлесқосады.

 1. Экономикалық тәрбиенің формаларыменәдістері.

Экономикалықтәрбиемен білімніңөзінетәнәдістерібар. Білімдібекіту,іскерліктіқалыптастыруүшінмынадайәдістіқолдануғаболады.

 1. Жаттықтыру. Бұләртүрлііс-әрекеттерістейбілугемашықтандыру, жұмысорнынтиімдіұйымдастыру,уақытжәнеөндіру нормаларынанықтау,материалдарды, электро-энергияны, суды,газдыүнемдіпайдаланут.б.
 2. Практикалық жұмыстар экспериментжұмыстарыныңмақсаты – оқушылардыөнімдібағалайбілу,ақшаменпайдасияқтыұғымдарды өмірдеқолданабілугедағдыландыру.
 3. Экономикаға байланыстыесептершығару – еңбекақыны,уақытжәнеөндірунормаларынесептейбілу, рентабельдік,пайда , өзіндікқұнжәнебасқадаэкономикалық ұғымдаржайлыесептершығаруғаоқушылардыүйрету,жаттықтыру.
 4. Цифрлы материалдардыталдауәдісі-саяхаткездеріндежиналғанмәліметтердің негізіндекестелер,диаграммаларжасау,қандайболсадаэкономкалықшаруалардың тиімділігінанықтау үшінцифрлыматериалдардыталдау т.б.
 5. Ғылыми- техникалық, экономикалық әдебиеттерменжұмыс.
 6. Экономикалық сөздікжасау, рыноктықэкономикатермин-дерінқазақтілінеаудару. Сөздіктіпайдаланабілугеоқушылардыүйрету, олардың сөздікқорынмолайту.

Қазіргі кезеңдеболыпжатқанжаңаәлеуметті- экономикалық, қоғамдық саясиөзгерістержағдайында еліміздіңәрбіразаматы, әсіресе жастүлектер өмірдіңдамуынан қалыспайөзінің Отандықпарызынешуақытта естеншығармауыкерек. Әрине, бұл өтежауаптыжұмыс.Сондықтаннарықтықэкономикаға байланыстыоқушыларғатәрбиежәнебілімберуісінбасқару, оныжетілдірудіңжолдарыніздестіружәне ұтымды қолданумектеп педагогикалықұжымдарыныңтөлісі.