Құқық және экономика негіздерін оқыту процесіндегі оқушылардың бақылау жүйесі, шеберлік білімдерін бағалау

Оқытупроцесініңмаңызды компоненттерінің бірі-бақылау,бағақоюжәнеесепкеалу. Бұлұғымдардыңәрқайсысыныңөзіншемәніжәнеерекшелігібар. Олароқутәрбие процесін мұғалімніңдұрысұйымдас-тыру басшылығынабайланысты.

Бақылау- бұл педагогикалықбасшылықтың жәнеоқушылардыңтанымдықіс- әрекетін меңгерудіңфункциясы. Бақылаусызжекеадамның дамуыменқалыптасуынбасқаруғаболмайды. Бақылаудыңпсихология-лықпедагогикалықмәніоқушыларға деркезіндекөмеккөрсету.

Сабақтыңбарлықкезеңдерінде бақылаудың мазмұныоқушыларды іс- әрекетінеынталандыружәнеолардыңбелсенділігіндамытутиіс. Бақылаупроцесінде оқушылардыңалғанбілімдіигеруіжәнебаяндыетуібойыншаоқужұмысыныңсапасытуралытолық хабаралуалуөтеқажет.Осығанбайланыстыбақылаудыңбірнешетүрлерінатауғаболады. Олартақырыптық, бақылау,тарауларбойыншаоқтын-оқтын бақылау, қорытындыбақылау.

Тақырыптықбақылау- оқубағдарламасындағы белгілітақырыптарбойыншаөткізіледі. Сабақтың тақырыбыжәнеәрбіркезеңдері негізіндеоқушылардың білімді, іскерлікті, дағдыны игеруітексеріледі. Соныменбірге , мұғалім жаңатақырыптықкейбірбастымәселелерін өткенсабақтардағыоқуматериалдарыментолықтырады,кейбірұғымдарды, анықтамаларды, ғылымиережелерді оқушылардыңесінесалады.

Тарауларбойыншаоқтын-оқтынбақылау -әрбіртоқсанныңаяғындаоқубағдарламасыныңбелгілітарауыноқыпболғаннанкейінөткізіледі.Бақылаудыңмақсатыоқубағдарламасы негізіндебақылаужұмыстарыжәнетүрлітехникалыққұралдарарқылы әрбіртоқсанның аяғындапәндербойыншаоқушылардыңалғанбілімініңкөлемінжәнесапасын, іскерлігін, дағдысынанықтау

Қорытындыбақылау-барлықпәндербойыншажылаяғындаөткізіледі. Бақылаупроцесіндетақырыптықжәнетараубойыншабақылаунәтижелеріесепкеалынаыды.Оқушылардыңжылбойындаалғантеориялықжәнепрактикалықбілімдерінегізгіемтиханжәнеоқушылардың жылдықүлгерімбағаларыболады. Емтиханменжылдықүлгерімбағаларынан педагогикалықкеңестіңшешімібойыншақорытындыбағаларшығарылады. Бақылауәдістеріарқылыоқушыларжұмысыныңтиімділігіменмазмұнытуралыкерібайланысқамтамасызетіледі.

Оқушылардыңүлгерімінбақылаунәтижесі бақылауарқылыкөрсетіледі. Бағалау  депжұмысындағыдербестікті, тапсырманыдұрысорындаунәтижесін білімнің, іскерліктіңжәнедағдының сапасынанықтаудыайтады. Үлгерімдібағалаудыңбілімберужәнетәрбиелік маңызыбар.

Үлгерімдібағалау “балл” есебіндекөрсетіледі.Біздіңмектептердеүлгерімдібағалаужүйесібесбалдыболыпқабылданған:

“5” бағасы- оқуматериалынтолық, дәл логикалықбір ізділікпенайтылғанжауапқақойылады;

“4”бағасы -материалдытолықбіледі, бірақ болар-болмас кемшілігібаржауапқақойылады;

“3” бағасы – жауабынегізінендұрыс, бірақ толықемес, біліміндекейбірпроблемаларескеалынбағанжауапқақойылады;

“2” бағасы – оқушыжауабындақателіктер, білімінде елеулікемшіліктербар;

“1” бағасы -тексерілгеноқуматериалыбойыншабіліміжоқ, толыпжатқан өрескел қателеріүшінқойылады.

Есепкеалу –бұлоқытудың белгілікезеңіндеоқушылар мен мұғалімніңжұмысынжинақтапқорыту.

Үлгерімдіесепкеалудамынадаймәселелердіескеалғанжөн:

  • оқу бағдарламасыбойыншатақырыптыжәнетараудыоқып- үйренупроцесіндеоқушылардыңбілімін , іскерлігінжәнедағдысынжан- жақтыбақылаукерек;
  • әрбір аяқталған тақырыпбойынша оқушылардың жұмысытуралыжеткіліктітолыққолрытындышығарыпотыру;
  • оқушыларға байымдытолықмінездемеберуүшін олардыңбірнеше оқужылындағыстатистикалықүлгеріммәліметтеріне талдау жасауқажет.