ҚР мемлекеттік органдарының құқық шығармашылық қызметттері

Құқықшығармашылықмемлекеттіңжұмысыныңеңкүрделі,өте жауапкершіліктітүрі.Нормашығармашылыққоғамдағықарым-қатынасттарғатікелейықпалететіннегізгіжол,құқықамемлекеттіңкүшберетінқұрал.Құқық шығармашылық тек мемлекеттің жұмысы,мемлекеттіңқоғамның,жекеадамдардыңмүдде -мақсатыніскеасыратын,орындайтынбірден-бірайқындалғанжол.Басынданорматуралыой-пікіртабиғижолменқалыптасып,жаңақатынастардыреттеуге,басқаруға үлесқосабастайды.Бірте-біртеой-пікірнорманыңжобасынаайналады.Сөйтіпмемлекеттікорганныңқарауынаталқылауынатүседі.

Құқықшығармашылықтыңүштүрібар:

  1. Тікелей мемлекеттікорганныңнормативтікактілердіқабылдауы,бекітуі,шығаруы:
  2. Өмірде көпжылдарбойықалыптасқанәлеуметтікнормалардықабылдап,бекіту.
  3. Нормаларды референдумарқылыбекіту.Нормашығармашылықтыңөзінетәнқағидалары:Әділеттік,демократизм,заңдылық,теңдік,достық,бостандық.Мінеосықағидалардұрысдамыса, мемлекеттің жақсыжұмысжасауыныңсипаттамасы.Бұлқағидалардыбұзуғажолбермеукерек.

Президенттіңактілері. ҚРПрезидентібүкілаумағындаміндеттікүшібаржарлықтарменөкімдершығарады.ПрезиденттіңжарлықтарыКонституцияменРеспубликазаңдарыныңнегізіндежәнеолардыорындауүшіншығарылады.РеспубликаПрезидентініңжарлығымен

РеспубликаПрезидентініңактісіншығарудаталапететінПрезиденттіңКонституциялықөкілеттігіжүзегеасырылады:

Үкіметактілері.Нормативтікжүйедебұлактілерүшіншіорендатұрады, оларзаңдардыңжәне РеспублікаПрезидентіактілерініңнегізіндежәне солардыорындауүшіншығарылатынҮкіметтіңнормативтікактілеріжәнеқаулылары.

Үкіметактілеріалқалықтүрдеоныңотырыстарында дауысберуарқылықабылданды,оғанПремьер- Министр қолқояды.

Премьер – Министршығарғаннормативтікактілержекеөкімдергежатады.Үкіметнормашығарусаласындақұқығынжүзегеасырады.

Мәслихаттарөзқұзіретіндегімәселелербойыншашешімдер,аләкімдертиістіәкімшілік – аумақтықбөліністіңаумағындаорындалуғаміндеттішешімдерменөкімдерқабылдайды.