АРТЫҚШЫЛЫҚЫТАРЫ МЕН Қ.Т. ҚУДАЛАУДАН ИМУНИТЕТТЕРІ БАР АДАМДАРДЫҢ ІСТЕРІ БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ

Республика Парламентінің депутатынақатысты қылмыстық істіҚР-ң анықтау мен алдын-ала тергеуді жүзеге асырушымемлекеттік органның басшысы ғана қозғауы мүмкін. Қылмыстық істі қозғалуы туралы дереу ҚР-ң Бас Прокуроры хабардар етіледі. Шұғыл тергеу қимылдарын жүрізген соң іс қырық сегіз сағаттан кешіктірілмей ҚР-ң Бас Прокуроры арқылы тергеушіге беріледі. ҚР Парламентінің депутаттарына қатысты істер бойынша алдын-ала тергеу ісін жүргізу міндетті.

ҚР Парламентінің депутатын өз өкілеттік мерзімі ішінде, қылмыс жасаған органда қолға түсу немесе ауыр не аса ауыр қылмыстар жасау жағдайларын қоспағанда, Парламенттің тиіті Палатасының келісімсіз қамауға алуға, мәжбүрлеп келтіруге, қылмыстық жауапқа тартуға болмайды. Депутатты қылмыстық жауапқа тартуға, қамауға алға, мәжбүрлепкелтіругекелісім алу үшін ҚР Бас Прокуроры Парламентінің Сенатына немесе Мәжілісіне ұсыныс енгізеді. Ұсыныс депутатқаайып тағу, қамауға алуға санкция беру, депутатты қылмыстық ізге түсу органына мәжбүрлеп жеткізуқажеттігі туралы мәселені шешуалдында енгізіледі. Егер ҚР Парламентінің тиісті Палатасы депутатты қылмыстық жауапқа тартуғакелісім берсе,бұдан кейінгі тергеу ҚІЖК-де белгіленген тәртіппен осы бапта көзделген ерекшеліктер ескеріле отырыпжүргізіледі. Егер ҚР Парламентінің тиісті Палатасықамауға алуға, мәжбүрлеп келтіруге келісім берсе, депутатқа осыбұлтартпау шараларын, іс жүргізушілік мәжбүрлеу шараларынқолдану туралы мәселе ҚІЖК-те белгіленген тәртіппен шешіледі.

Егер ҚР Парламентінің тиісті палатасы депутатты қылмыстық жауапқатартуға келісімберілген жағдайда, депутатқа ҚІЖК-ң белгіленген тәртіппен өзге бұлтартпау, іс жүргізушілік мәжбүрлеу шаралары қолданылуы мүмкін. ҚР Парламенті депутатына қатысты қылмыстық істі тергеудіңзаңдылығын қадағалаудыҚР-ң Бас Прокуроры ж.а. ҚР Парламенті депутатына қатысты тергеу іс-әрекеттерін жүргізу ҚІЖК-ке сәйкес прокуроррұқсат беруге тиіс санкцияныҚР-ң Бас Прокурорыбереді. ҚР Парламентідепутатына қатысты қамау мерзімінұзартуға ҚІЖК-ң 153-бабында көзделген тәртіппен ҚР-ң Бас Прокуроры жүргізеді.

Іс жүргізілу аяқталған істі айыптау қорытындысымен бірге тергеушіҚІЖК-те белгіленген тәртіппен сотқа жіберу үшін ҚР-ң Бас Прокурорына береді.

ҚР Конституциялық Кеңесінің Төрағасына немесе мүшесіне қатыстықылмыстық істі ҚР анықтау мен алдын ала тергеуді ж.ана мемлекеттік органның басшысы ғана қозғай алады. Қылмыстық істің қозғалуы туралы дереу ҚР Бас Прокуроры хабарландырылады. Шұғыл тергеу қимылдарынжүргізген соң іс қырық сегіз сағаттан кешіктірілмей, ҚР Бас Прокуроры арқылы тергеушігеберіледі. ҚР Конституциялық Кеңесінің Төрағасына немесе мүшесінеқатысты істер бойыншаалдын-ала тергеу ісініңжүргізілуі міндетті.

ҚР Конституциялық КеңесініңТөрағасымен мүшесі өз өкілеттіктерініңмерзімі ішіндеқылмыс үстіндеқолға түсу немесе ауыр не аса ауыр қылмыстар жасау жағдайларын қоспағанда, ҚР Парламентінің келісімінсізқамауға алынбайды, мәжбүрлеп келтірілмейді, қылмыстық жауапқа тартылмайды.ҚР Конституциялық Кеңесінің Төрағасын немесе мүшесін қылмыстық жауапқа тартуға, қамауға алуға, мәжбүрлеп келтіругекелісім алу үшінҚР Бас Прокуроры ҚР Парламентіне ұсынысенгзеді. Ұсыныс ҚРКонституциялық Кеңес Төрағасына немесе мүшесіне айып тағу, қамауға алуға санкция беру, оны қылмыстық ізге түсу органынамәжбүрлеп жеткізуқажеттілігі туралы мәселені шешу алдында енгізіледі. ҚР Бас Прокуроры ҚР Парламентініңшешімін алған соңіс бойынша әрі қарай іс жүргізу ҚІЖК-ң 496-бабының төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші, тоғызыншы бөліктеріндебелгіленген тәртіппен жүргізіледі.

Судяға қатысты тергеу ісін ҚР Бас Прокуроры ғана қозғауы мүмкін, ол анықтау мен алдын-ала тергеуді ж.а-шы органға тергеу жүргізуді тапсырады. Судьяға қатысты істер бойынша алдын-ала тергеуісін жүргізу міндетті. Судья ҚР Парламентінің ҚР Жоғарғы Сот Кеңесініңқорытындысынанегізделген келісімінсіз не Конституцияның 55-бабының3-тармақшасында көзделген жағдайда қылмыс үстіндеқолға түсу немесе ауыр не аса ауыр қылмыстаржасау жағдайларын қоспағанда, ҚР Парламенті Сенатының келісімінсізқамауға алынбайды, мәжбүрлеп келтірілмейді, қылмыстық жауапқа тартылмайды.