Азаматық істердің әкімшілік және құқықтық қатынастары

ҚР-ң әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодекстің 538-бабының 2 және 3 тармақтарында аталған органдар (лауазымды адамдар) шығарған, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер жөніндегі заңды күшіне енбегенқаулыларына әкімшілік жауаптлыққа тартылған, жәбір көрген адамдар және олардың заңды өкілдерін қорғаушылары сотқа шағымдануы, сондай ақ прокурор сотқа наразылық білдіруі мүмкін.

Әкімшілік құқық бұзушылықтан зардап шеккенадамдарда сотта әкімшілік жаза қолданутуралы қаулыға дау айтуға құқылы.

Шағымда осы Кодекстің 150-бабында көзделген мәліметтер, сондай-ақ нақты алғанда қандай қаулыға шағым жасалып отырған туралы деректер, оныңшығарылған, азаматқа көшірмесі тапсырылған немесе хабарланған күні көретілуге тиіс.

Сотқа шағым беру әкімшілік жаза қолдану туралы қаулыныңорындалуын тоқтата тұрады.

Мүдделі адамдардыңжоғары тұрған органдарғанемесе жоғары тұрған лауазымды адамға бағыныштылық тәртібімен алдын ала жүгінуі сотқа шағымқарауға қабылдаудан бас тартуына негіз болып табылмайды. Мерзімдер мен олардыңісті дұрыс шешу үшін маңызын сот шағымыны мазмұнына қарамастан ексереді.

Әкімшілк құқық бұзушылық туралы істерді қарауға уәкілетті орагнныңқаулыына осы кодекстің 275-бабының 1-ші бөлігінде аталған адамдар қаулының көшірмесі табысетілген күннен кейін 10 күн ішінде тікелей сотқа шағым бере алады.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауғауәкілетті жоғары тұрған органныңқаулысы осы баптың 1-ші бөлігінде көрсетілген мерзімдерде аталған адамдар сотқа шағым бере алады.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қаулыға шағым жоғары тұрған органға және сотқабір мезгілде түссе, онда шағымды сот қарайды.

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қаулыға прокурор қаулының көшірмесін алған күннен бастап 10 күн ішінде сотқа наразылық келтіруі мүмкін.

Шағымды қарау.

  1. сот шағымды 10 күн мерзімде қарайды.
  2. сот шағым береген адамға, сондай-ақ іс-әрекетіне шағым жасалып отырған әкімшілік органға немесе лауазымды адамға сот отырысының өткізілетін уақыты мен орны туралы хабарлайды, алайда олардың келмей қалуы істің қаралуы мен шешілуіне кедергі болмайды.

Істі қараған кезде сот әкімшілік жаза қолдану туралы қаулының заңдылығы мен негізділігін тексереді. Ол заң негізінде жүргізіліп отыр ма және оны соған уәкілетті орган немесе лауазымды адам жүргізіп отыр ма, адамды әкімшілік жауапқа немесе оған жүктелген міндетті орындауға тартудыңбелгіленген тәртібі сақталды ма, азамат заңдарға бұл үшін тиісті жауаптылық белгіленген әкімшілік құқық бұзушылықжасады ма, ол осы құқық бұзушылық жасауға кінәлі ме дегенді анықтайды.

Соттың шешімі.

Сот азаматты әкімшілік құқық бұзушылық құрамы немесе оқиғасы болмағаны үшін әкімшілік жауапқа тарту негізсіз деп таныған жағдайда, сондай-ақ Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде аталған.