Азаматтық істердегі мемлекеттік органдар мен мекемелерден және профсоюз, адам құқықтарын қорғайтын ұйымдардың қатысуы

  1. Азаматтық істердегі мемлекеттік органдар мен мекемелерден және

профсоюз, адам құқықтарынқорғайтын ұйымдардың қатысудың түсінгі.

  1. Азаматтық істердегі мемлекеттік органдар мен мекемелерден және

профсоюз, адам құқықтарынқорғайтын ұйымдардың қатысудың түрлері

Азамат және заңдытұлға мемлекетік органның, жергілікті өзін-өзібасқару органның, қоғамдық бірлестіктің, ұйымның, лауазымды адамның,мемлекеттікқызметшініңшешіміне, әрекетінетікелей сотта дау айтуға құқылы.Жоғары тұрған органдарменұйымдарға, лауазымды адамғаалдын алажүгіну сотқа арыз беруге жәнесоттың оны мәні бойынша қарауғақабылдауына және шешуіне міндетті шарт болып табылмайды.

Арыз сотқа осы кодесстің 278-бабының 3-тарауында белгіленгенсоттылық ережелері бойынша беріледі. Аудандық соттардың сотта іс қарауына жатқызылған арыздардыазаматтың тұрғылықты жеріндегісотқа не әрекетіне дау айтылып отырғанмемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқаруорганның, қоғамдық бірлестіктің, ұйымның,лауазымды адамның,мемлекеттік қызыметшініңораналасқан жеріндегі сотқа беріледі.

Арыз берушінің мемлекеттік құпия болып табылатын мәліметтер туралыхабардар болуының негізі бойыншаҚР шетелгекетуіне рұқсатберуден бас тартуға тиістіаудандық жәнекету туралы өтінішті қанағаттапндырмау жөніндешешім қабылданғанжердегі соғантеңстірілген сотта дау айтылады.

Мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқаруға органдарының, қоғамдық бірлестіктердің, ұйымдардың,лауазымды адамдардың, мемлекеттік қызметшілердіңсотта дау айтылатыншешімдеріне, әрекеттеріненәтижесінде:

  1. азамааттың және заңды тұлғалардың құқықтары, бостандықтары және заңмен қорғалатын мүдделері бұзылған;
  2. азаматтардың өз құқықтары мен бостандықтарын, сондай-ақ заңды тұлғаның құқықтарымен заңмен қорғалатын мүдделерін жүзеге жасыруына кедергі жасаған;
  3. азаматқа немесе заңды тұлғаға әлдебір міндетзаңсыз жүктелген немесе олар заңсызжауапқа тартылғаналқалық және жеке дара шешімдер мен әрекеттер жатады.

Осы тарауға сәкес мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктер мен лауазымды адамдардың мынадай шешімдері мен әрекеттеріне:

  1. тексерілуі Қазақстан Республикасы Конституциясы Кеңесінің айрықша құзіретіне жатқызылғаннормативтік құқықтық актілерге.
  2. оларға қатысты заң сотқа шағымданудың өзгеше тәртібін көздейтін жеке-дара және нормативтікқұқықтық актілерге сотта дау айтуға болмайды.