Прокурордың азаматтық іс жүргізудегі қатысуы

АІЖК сәйкес прокуроріске мынадай формалардақатыса алады, яғни прокурор істің келген сатысында қатысуға құқығы бар және ол сотқа тұлғадың нұқсан келтірілген құқықтары мен міндеттерінқорғау үшін іске қатыса алады. Азаматтық іске қатысушы прокурорістіңматериалдарыментанысуға, қарсылық жариялауға, дәлелдемелер ұсынуға, істі сотта қарау кезіндепайда болған сұрақтарға жауап беруге , дәлеледемелерді зерттеуге қатысуғақұқылы.

Істі қозғаған кезде прокуроржалпы негздер бойыншаталап арыз жазады. Прокурор сотқа жүгіну тәртібін сақтауға міндетті. Прокурор өздерінің талаптарын заң жүзіндедәлелдеп беруге міндетті, яғни ол дәлелдемеліматериалдарды жинап, оларды сараптап, оларға құқықтық тұрғыдан баға береді.Прокурор жалпы қадағалау кезінде азаматтық істі қозғаған кезде түсінікті және жарыссөздеркезінде бірінші болыптүсінік береді, ал мүдделі тарап, яғни талапкерпрокурордан соң сөз алады.

Прокурор түсінік берукезінде тараптароған сұрақ қоя алады. Бұл жағдайда прокурорғақарсы талап қойылмайды.Қарсы талап іс бойынша талапкерге қойылады.

Прокурор ерекше өңдірісті істердің барлығынаміндетті түрде қатыса алады.