Мемлекеттік және жеке меншікті, сондай-ақ азаматтардың мүлкін қорғау туралы зандардың сақталуын қадағалау

1 .Мемлекеттік және жеке меншікті , сондай-ақ азаматтардың мүлкін қорғау туралы заңдардың сақталуына прокурорлық бақылаудың негізгі бағыттары.

Мемлекеттік және жеке меншікті, сондай-ак азаматтардың мүлкін қорғау туралы зандардың сақталуына прокурорлық бақылаудың негізгі бағыттары. Мемлекеттік және жеке меншікті, сондай-ақ азаматтардың мүлкін корғау туралы заңдардын сакталуына прокурорлық бақылаудың негізгі бағыттары

прокуратура органдары заң бүзушылыкты аныктау мен жою, мемлекеттік билік органдары іс-әрекетінің зандылығын камтамасыз ету бойынша бакылау іс орекетінің тиімділігі елеулі бөлігінде іс-әрекетінің дүрыс ұйымдастырылуына байланысты болады.

Прокуратура органдары осы бағыттағы бакылаушы әрекетін үііымдастыру жөнінде айтатын болсак, әр бір прокурор үшін прокурор (бақылаудың анык пәні мен шектерін белгілеудің маңыздылығын да айта кетуіміз керек.

Прокурорлардын жалпы бакылау іс-әрекетін дүрыс ұйымдастырудың екінші шарты – прокурорлар әртүрлі бүындарынын жүмысында параллелизмнің алдын алу үшін прокурорлық жүйедегі прокурорлардын функцияларын анық бөлу болып тұрады.

Осы шартқа сәйкес республикалық министрліктер мен ведомстволар шығаратын құқықтық актілерде зандар орындалуын бақылау – Бас прокуратураға, облыс атқару органдар шығаратын актілерге бақылау – облыс прокуратураларына, жергілікті атқару органдар шығаратын актілерге бақылау-.қалалық прокуратураларға жүктелген.

Әскери басқару органдармен зандар орындалуын бақылау әскери прокуратураға жүктелген.

Дегенмен, қажет кезде жоғары тұрған прокурорлар төмендегі прокурорлардың функцияларын орындалу мүмкіндігі қарастырылған.

Прокурорлар бұл іс-әрекетінің тиімділігі олардың ақпараттық қамтамасыз етілуіне тәуелді болады. Ең алдымен прокурор мемлекеттік статистикалық есептермен ескерілген мәліметгерге ие болуы тиіс, бұл кездеобъектілерде зандылық жағадайы туралы бөлігіне ерекше мән беріледі.

Заңдылық жағдайы зерттелгенде адамдар мен азаматтар құқықтары мен ( сақталуына, экологиялык, экономикалық және әлеуметтік өрістердегі заңдылық жағдайына ерекше мән берілуі тиіс.

Акпараттық қайнар көздердін бірі ретінде кәсіпорындар мен мекемелерде заңдылық жағдайы туралы зандық қызмет есептері болып тұрады. Қайнар көздердің және бір түрі болып қылмыстық және әкімшілік-құқықтық ықпал ету шараларынын қолданылу тәжірибесінің жалпы қорытындылауы, нақты азаматтық және қылмыстық істерді қарауға катысуы тұрады. Олардын барлығы заңдылык жағдайы, оны бұзушылықтар туралы, бұзушылықтарға көмектесуші жағдайлар туралы деректердін қайнар көздері болады.

Прокуратура органдарынын бұл бағыттағы іс-әрекеті пәндік-аймақтық принцип негізінде құрылады: жоғары тұрған прокурорлар әрі тиісті аумақта тікелей бақылауды жүзеге асырады, әрі төмендегі прокурорлардын ұйымдастырушы-әдістемелік жетекшілік етеді.

Прокурорлардың бақылаушы іс-әрекетінің тиімділігі заңдылык жағдайын есксеру үшін объектіні дұрыс таңдай білуі тиіс, өйткені тексерілетін обьектілердің барлығын бірдей қамтуға – олардың көптігін есепке ала -мүмкіндік жоқ.Сондыктан, тексеру “көптен бері болмаған” объектіде емес, (бәлкім онда заң бұзылуына жол берілгені туралы акпарат болған объектіде жеткізілуі тиіс.Тексеру кезінде прокурор міндетті түрде құқык бұзушылыққа көмектесуші жағдайларды да анықтап,оларды жоюға бағытталғаніс-шараларды өткізуі тиіс. Мұның үшін қажет жағдайларда тиісті мамандар тексеруге қатыстырылуы мүмкін. Анықталған құқық бұзушылық бойынша ықпал етудің нысанын, қай бір құқықтық актісінің қолданылуын прокурор өзі белгілейді.

Прокурор құқық бұзушылықты болдырмау жөніндегі актілеріне берілген жауаптардын шынға сәйкестігін бақылауы тиіс, өйткені, жетекшілер әрқашанда тиісті шараларды толық өткізіп, құқык бұзушылыктардың алдын алу жұмыстарына тиісті мән бермей отырады. Бұл фактілер анықталған кезде прокурор бұл жетекшінін жоғары органдарына хабарлаудан пайдаланылуы қажет.