Құқықтық пропаганданың нысандары мен ұйымдастырылуы

Мемлекетте заңдылыкты нығайтуда, құқық бұзушылыктардың алдын алуда азаматтардын құқықтық тәрбиесінің орны бөлек. Құқықтық мемлекетті кұру, саяси жүйенің өзгеруі мен жаңа шаруашылык нысандарды енгізу халыкты күкыктык тәрбиелеу жөнінде тиімді шаралар өткізуді талап етеді.

Заңдар орындалуын прокурорлык бакылаудын тәжірибесі көп лауазымды адамдар зан бүзуға касахана емес, бәлкім заңдарды білмеуіне байланысты жол бергенін көрсетіп отыр. Сондай-ак кәмелет жасына жетпегендерді кылмыстык жауапкершіліккетарту кезінде олардын жасалатын әрекет кылмыстык сипатта скенін білмегені аныкталып отыратын жағдайлар да жиі үшырайды.

Халыкты заңдарды күрметгеуге, оларды сактауға үйретуде прокуратура органдарынын жетекші рөлі олар күрылған бірінші жылдардан бері калыптасып келе жатыр.

Прокурорлардын озат тәжірибесі күкыктык пропаганданын негізгі бағыттарын істеп шыккан болып, бүгіңгі танда олар төмендегілерден түрады:

-күкыктык пропаганданы елдің әлеуметтік – экономикалык даму, демократияны кенейту бағытымен үйлестіре түра, мемлекеттік және коғамдык өмірдің барлык өрістерін өзгерту процесіндегі мемлекет алдында түрған міндеттердің тиімді шешілуіне көмектесу;

-азаматтардын күкыктары мен заңды мүдделерін корғауды камтамасыз ету, мүнда азаматтардың мәртебесі мен ар-намысын корғауға айрыкша мән берілуі тиіс;

-елде заңдылык пен тәртіптілік нығайтылуында, қылмыстыкпен күресуде, күкыкбүзушылыктарға жол бермеуде, кылмыстардың жасалу себептерін аныктау мен жоюда азаматтардың катысу мүмкіндігін ашу;

-творчестволык үжымдардың мүмкіндіктерін пайдалану- прокуратура органдары іс-әрекетін пропагандалау үшін кино, радио, теледидар, баска да бүкаралық акпараттык күралдары мүмкіндіктерінен пайдалану.

Прокуратура органдары іс-тәжірибесінде күкыктык пропаганданың әр түрлінысандары калыптасты. Олардын ішінде ең жиі кезесетін нысандары бүл баяндамалар, лекцияларғ әңгімелер, сауал-жауап кештері, баспа сөзде, радиода. теледидарда шығу.

Олардын тиімділігі туралы айтатын болсак, азаматтармен тікелей кездесу мүмкіндігін беретін нысандарды ерекше көрсетуіміз тиіс. Баяндамалар мен лекциялардын, әнгімелердін үстемдігі адамдардың прокурор мен тергеушіні тікелей көріп есту. оларға сауал койып, оған жауап алудың мүмкіндігінде. Әрі азаматтар бүл жағдайда өздерінін пікірін, ұсыныстарын айта алады.

Журналисттердін баспа сөзде, радио мен теледидарда күкыктык мәселелер бойынша шығулары күкыкты пропагандалауда өзгеше мәнге ие. Дегенмен, зандык жағыннан жетерлі болмайтын мәліметтер күкыкбүзушылыкка дүрыс баға берілмей, кұкыккорғау органдары кызметкерлері туралы теріс пікірлер пайда болуына әкеп соғады. Сондыктан, прокурорлар түракты түрде журналисттермен пресс-конференцияларда кездесіп, оларды облыс, республика деңгейіндегі коллегиялар отырыстарына шакырады, оларға көпшілік кызығатын мәселелер жөнінде толык, объективтік акпарат беріп отырады.