Прокурордың заң шығаруды жетілдіруде және зандарды пропагандалауда қатысуы

Прокурорлар заң шығаруды жетілдіруде қатысу кажеттігі олардын заңдар дәл және бірынғай колданылуына прокурорлык бакылауды жүзеге асыруына және баска мемлекетгік органдар мен лауазымы адамдарға карағанда, ол немесе баска зан тиімділігі туралы мамандандырылған корытынды шығару мүмкіндігімен ескерттеледі. Бүган коса, мемлекеттік, экономикалык және әлеуметтік-мәдениеттік күрылысынын барлык салалары жетерлі дәрежеде өзінін күкыктык негізіне ие емес. Айтатын болсак, көп мәселелер кылмыстык және кылмыстык іс жүргізу заншығаруда, шаруашылык, коммерциялык, кәсіпкерлік күкык салаларында толык шешілген жоқ. Қылмыстардын жаңа түрлері пайда болып. керісінше, кылмыстык кодекстен алып тасталатын күрамдар да аз емес. Көп мәселелер Бас прокурордьщ заншығару бастамасымен өз шешімін тауып жатыр.

Бұдан баска. әрекеттегі заншығаруды колданылу кезінде кейбір нормаларды талдау кажеттігі ле туындап отырады. Заң нормаларын талдау күкығы тек заншығару органдарының өзіне ғана берілгеніне, байланысты, бүл талдау Бас прокурордын тиісті органдарға жүгінуі негізінде жүзеге асырылады.

КР-сынын Бас прокуроры кайсы бір нормативтік актінің конституцияға сәйкестігін тексеру туралы Конституниялык Кеңеске де жүгінуі мүмкін.

Сот шешімі заңды және негізді шығарылуында прокурордын рөлі өте үлкен. Бұл сот күрамымен іс бойынша манызы бар барлык дәлелдерді тікелей кабылдануын камтамасыз етеді. Ол дәлелдеудің негізін белгілейді, және іске катысы жок фактілерді зерттеуге жол бермеуі тиіс.

Прокурор дәлелдерді зерттеудің дүрыс тәртібін үсынуы тиіс. Бүл тәртіпке тек мроцесс қатысушыларынан жауап алу тәртібін аныктау ғана емес, бәлкім бүл -жүйелік пен жүзеге асырылатын кылмыска тиесілі барлык мән-жайлардын тіркелуі болады. Бүл кезде прокурор сотталушыдан, жәбірленушіден, куәлардан жауап алуға, сарапшылар мен мамандардын корытындыларын, айғакты заттардың зерттелуіне белсенді катысуы кажет. Жауап алу кезінде ирокурор ауырлататын мән-жайлар аныкталуына калай болса, сондай-ак жеңілдететін мән-жайларды анықтауға да қатысуы керек.