Кәмелет жасына жетпегендер туралы заңдар қылмыстық сот ісін жүргізудегі орындалуын бақылау

Кәмелет жасына жетпегендермен істелетін құқық бұзушылық түрінің ең күштісі болып кылмыстар түрады. Олардын кылмыстарымен күресу, алдынпрокуратура органдарынын ен алғашкы міндеттерінін бірі болып түрады. Бұл міндеттін манызы артуына және бір фактор косылып отыр- кылмыстыңдәрежесі, каталдығы асып, үйымдаскан топтар күрамында, каруланумен жүзеге асырылуы. Мүнын алдын алмау болашакта олармен аса кушті кылмыстар жасалуына әкеп соктыруы мәлім.

Дегенмен занмен кылмыстык сот ісін жүргізудегі кылмыскерлердін бүл шагына кейбір ерекшеліктер сакталуы ескерілген: колданылатын жазаларының саны шектеулі болатыны: кылмыс түріннен тәуелсіз түрде жазашектеулі болатыны; жаза орнына мәжбүр ететін сипаттагы шаралар колданылуы туынын мүмкіндігі: үстаудын ерекше тәртібі тағы баска сол сиякты ерекшеліктер.

Кәмелет жасына жетпегендер тек 18 жаска жеткен адам ғана субъектісі болатын кылмыстар бойынша жауапкершілікке тартылуы мүмкін емес. Оларга катысты өлім жазасы колданылмайды; бас бостандығынан айру мерзімі 10 жылдан аспайды; абактыда болумен байланысты бас бостандығынан айру жазасынын турі колданылмайды; рецидив аныкталуы кезінде 18 жаска дейін жасалган кылмыстар есепке алынбайды.

Кәмелет жасына жетпегендердің кылмыстык істері бойынша сот ісін жүргізудегі бакылауды жүзеге асыра отырып, прокурорлар төмендегі ерекшеліктерді есепке алуы тиіс:

1)Кәмелет жасына жетпегендермен жасалган кылмыстар барлығы бойынша міндетті түрде алғашкы тергеуді жүргізу міндетті етіледі;

2)кәмелет жасына жетпегенмен бірінші рет және ауырлығы онша емес немесе орта ауыр кылмыс жасалынса, прокурор оған тәpбиeлiк сипаттағы шаралар колданылуынын мүмкіндігін кадағалауы тиіс;

3)кәмелет жасына жетпегендерге карсы козғалған кылмыстык істін заңдылығы мен негізділігін тексеру. Егер бірінші рет және ауырлығы онша емес кылмыс жас өспіріммен істелсе, прокурор ол бойынша өз каулысымен істі токтатуы мүмкін. Дегенмен, егер қылмыстык іс козғаудан негізсіз бас тартылғаны аныкталса, прокурор қылмыстык істі козғап, тергеу жүргізуді үйғарады;

4)жасы дәл аныкталып, кылмыс жасалуына көмектесуші жағдайларды аныкталу мен жойылуын бакылайды;

5)бұлтартпау шарасы ретінде үстау колданылса, оны колданылудын заңдылығы мен негізділігін тексереді;

6) кәмелет жасына жетпегенді оған айыптау корытындысын үсынған сәттен бастап немесе кылмыс істеуі жөнінде күдікпен үстау кезінде-үстау туралы хаттама түзілген сәттен бастап корғаушымен камтамасыз етілуге құқыгынын жүзеге асырылуын кадағалайды;

7) Айыптау корытындысын бекіту кезінде прокурор істі токтатып, коғамдык ыкпал ету шаралары колданылу мүмкіндігінін мәселесін шешу тиіс. Егер оларды колдану мүмкіндігі болса, прокурор іс бойынша өндірісті токтатып, оны кәмелет жасына жетпегендердің істері бойынша комиссияға асырады.

8) Сот карауы сатысында іске катысатын прокурор кылмыска байланысты мән-жайлар аныкталуымен бірге кәмелет жасына жетпегеннін өмірлік, тәрбиелік жағдайларын зерттейді. Егер кылмыс есірткі немесе спирттык ішімдіктер әсерімен істелген болса, оларлы алу кайнар көздері, кімнің әсерімен буған тартылғаны аныкталу тиіс. Жас өспірімдерді осындайға жетектеуші адамдар аныкталуын.олар женінде ұйғарымдар шығарылады.Егер кылмыс топ күрамында жасалса. прокурорбір катысушынын жеке релін аныктауы тиіс. Айыптау сөзінле прокурор кылмыстык ниеттің пайда болу, онын тулғасы калыптасуынаәеерінтигізгенжаглайларды терензерттеугеәрекет жасайлы.Осыған байланысты ол жазанын түрі мен мөлшерітуралы үсыныстарын анталы. мүмкіндігінше қоғамнан, бас бостандығынан айырусыз кайта тәрбиелеу шаралар колданылуын кездей отырып.