Кәмелет жасына жетпегендердің істері бойынша прокурорлық бақылау

Әрекетегі заң шығару кәмелет жасына жетпегендер өмірі әр түрлі жактарын реттеп отырады: отбасындағы тәрбие және жалпы мамандырылған білім алуын, олардың еңбегі мен еңбек корғауын, демалысын, т.б..

Кәмелет жасына жетпегендердің отбасылық тәрбиесі мен еңбектік қатынастарына ерекше мән беріледі, олардын күкыктарын камтамасыз етудің негізгі бағыттары мен кепілдері зан шығару актілерде бекітілген. Мысал, отбасылык тәрбие өрісіндегі олардың күкықтары ҚР-сының “Отбасылық кодексі мен, еңбектік катынастар өрісіндегі қүқыктары “Еңбектік кодекс”пен корсетіледі Бұл саладағы прокурорлық бакылаудың моні болып осы нормативтік актілердің орындалуын бакылау түрады. Зандардағы нормалар бойынша ата-аналар өз балаларынтәрбиелеуге, олардың физикалық және руханиілім туралы кам жеуге, қоғамдық пайдалы іс-әрекетке үйретуге және дауға міндетті болады. Осы міндеттерін орындамау немесе ата-аналар құқықтарын асыра пайдалану, олардың өмірі мен денсаулығына қарсы касахана қылмыс жасау, балаларға катал болу, психикалык зорлык жасау немесе олардың жынстық қол сүғылмаушылығына киянат ету, сондай-ак алкаголизм мен нашақорлықка шалдығу нәтижесінде мүндай ата-аналар сот тәртібімен құқықтарынан айрылу мүмкін. Осы мазмүндағы талап коюды қарауға катысуы және зан мен іс материалдарына негізделген корытынды беруге прокурор міндетті болады.

Кәмелет жасына жетпегендердің енбектік күкыктарын корғау жөнінде айтатын болсак, прокурор оларды жұмыспен камтамасыз етілуіне, бүл жөндегі жұмыска кабылдау квоталар сакталуына бақылауды жүзеге асырады, жүмыска қабылдаудан бас тарту фактілері бойынша шара колданады.

Кәмелет жасына жетпегендер жөнінде жеңілдіктер туралы ережелерпрокурор бакылап отырады: мысал, олардың денсаулығына зиян келтіретін ауыр жүмыстарда еңбегін пайдалану, жер астындағы жүмыстарда істемеуі, т.б. камтамасыз етіледі. Оларды жүмыстан босату тек тиісті комиссиялар мен еңбектік мемлекеттік инспекциясы келісімі мен гана жүзеге шыгырылуы мүмкін.