Азаматтық icтер бойынша сот актілерін шығару кезінде заңдардың қолданылуын бақылау

Азаматтық істер бойынша сот актілерін шығаруынбақылау.

Жаңа дәуірдегі экономисттік, мүліктік қатынасының көбеюiнe әкеп соқты. Ілгері сондай-ақ кәсіпорындарды осы шағымды адамдардың көбейіп жатыр.Мүның барлығы сенімді қатысуын талап етеді.

Сондықтан, бул  прокурорлардың төмендегідей етілді:

-істі қарау барлық жағдайларда толық, жасалуын қамтамасыз ету;

-істер бойынша заң: және негізгі қаулылар, бақылау;

-соттың шығарылған актілерін өз уақытын, iстің орындалуын қадағалау.

Осы міндеттерді өтеу кезінде прокурорлар заң актілерімен кепілдіазаматтардың қүқык корғауға ерекше көңіл бөлуі тиіс.Азаматтық істе басқаға қараған кезде, прокурор бұл актілердің зандылығы мақсатында:

1)сот ісін қарауда , аппеляциялық іс кайта қарауға қатысады, пайда болған мәселерін отырады, басқа да заңмен көзделген іс жүргізу:

2)соттың заңсыз және негізсіз қаулыларына наразылықтар келтіреді;

3)үкімдерді атқаруға айналдырудың заң приставының заңсыз әрекетіне наразылық келтіреді;

4)заңмен көзделген жағдайларда азаматтық ұйғарымдардың қайта қарауы бойынша шаралар. Азаматтық істердібақылау өндіріс сатысына қатысуы:

Азаматтық істер бойынша бақылау өндірісіндегі сот қателерін түзетуге бағытталған болатын азаматтық істерді тексеру үшін бақылау тәртіппен Істерді осылайша талап етіп алу үшін негізі болып үшінші түлғалардың, қоғамдық үжымдар өкілдері шығару кезінде кезінде заңдардыңдамуы түрар жай, олардың қолданылу өрісіндегі даулар саны да артпақ мемлекеттік орган дар мен арыздар, шағымдар саныжүргізуде прокурорлар істері анық белгіленіп, жақты және объективті ұйғарымдар шығарылуын және заң талаптарына констиституциямен және басқабостандықтарын бойынша сот үкімдерінбақылауды жүзеге асаружәне бақылау тәртіппен істер бойынша қорытынды әрекеттер жасап отырады. Үйғарымдарын тексереді, сот отырысы бойынша қаулылар мен түзіледі.

Прокурордың іске қарауға ерекше мәнге ие. Ол Прокурорлар бүл сатыда талап етіп алуға қүқылы. тараптардың шағымдары, арыздары, БАҚ- тағы акпараттар, сот іс-әрекетін тексеру, сондай-ак прокурордын өз бастамашылығы түрады.

Шағымды канағаттандырудан бас тарту туралы шешім кабылданса, ол туралы үйғарымда тиісті, дәлелді қорытынды түзіліп, прокурор кол кояды және шағьімданушыға бүл жөнде хабарланады.Бүл шешімге шағымдану тәртібі мен мерзімдері түсіндірілуі кажет.