Прокурорлық ықпал етудің актілері

Жалпы бақылау саласында прокурорлық ықпал етудің шараларына наразылық келтіру, қаулы шығару және нұсқау беру жатады.

Жарлыктың 19-бабы: Наразылық келтіру.

“1. Прокурор Конституцияға, зандарга және Республика Президентінің актілеріне кайшы келетін нормативтік және өэге де құкыктык актілерге, мемлекеттік органдар мен лауазьщды адамдардыц шешімдері мен іс-әрекеттері-не наразылык келтіреді.

  1. Наразылык оны шыгарған органга немесе жогары тұрган органға беріледі. Лауазымды адамнын зансыз шешімдері мен іс-әрекеттеріне наразылык нак осындай тәртіппен жасалады.

Прокурордын наразылыгын тиісті орган немесе лауазымды адам он кун мерзім ішінде карауга тиіс. Орган немесе лауазымды адам наразылыктың қаралатын күні туралы прокурорға хабарлауға міндетті. Наразылыктын сотта каралу мерзімі заңдарда белгіленеді.

Наразылыкта прокурор зансыз актінің күшін жоюды не оны конституцияга және заңдарга сәйкес келтіруді, сондай-ак лауазымды адамнын зансыз әрекеттерін тоқтатуды жэне бұзылған кұкыкты калпына келтіруді талап етеді.

5.Прокурор наразылык жасалган актінің не іс-әрекетінін орындалуын наразылык бойынша шешім қабылданганға дейін токтата тұруга хакылы. Зандарға жасалған наразылык олардын колданылуын тоқтатпайды.

20-бап:Қаулы.

“1. Заңның бұзылу силатына карай прокурор кылмыстык іс қозгау, тәртіптік іс жүргізу туралы, әкімшілік кұкык бузушылык туралы іс жүргізу жөнінде каулы шагарады.

  1. Прокурор заннын тексеріс жүріізу туралы, зансыз кұкыктык актіні алдырып тастау, тұмшалау салу туралы, тиым салу -шектеу сипатындагы шараларды жою немесе алып тастау туралы, күшін токтата тұру туралы, сондай-ак заңда көзделген баска да реттерде каулы шыгарады.

З.Прокурордыц кылмыстық іс козгау, тәртіптік іс жүргізу немесе әкімшілік құқык бұзушылык жөнінде іс жургізу туралы каулысын бұған уәкілдік берілгеи орган немесе лауазымды адам занда белгіленген мерзімде, ал баска жағдайларда прокурор белгілеген мерзімде орындайды. Тексеру нәтижелері туралы дереу прокурорға хабарлайды.

 

22-бап.Нусқау

  1. Прокурор.

1)кылмыстык істерді козгау мен тергеу жүргізуге байланысты аныктама жэне тергеу органдарына;

2)жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдарга;

3)занда белгіленген өзге де жағдайларда нұскау береді.

  1. 4. Республика Бас прокурорынын … нормативтік сипаттагы нусқауын барлык тергеу және аныктама органдары, жедел- іздестіру кызметін жүзеге асыратын органдар орындауға міндетт).