Маркетинг, оның кәсіпкерліктегі орны

Кәсіпкерлік қызметті маркетинг тұрғысынан қарастыра отырып, ең алдымен, оның коммерциялық қызмет жүйесіндегі рөлі мен орнын анықтап алу қажет. Жалпылама түрде маркентингті өнім өндіру мен өткізуді басқаратын маркетингтік копцепция ретінде анықтауға болады. Маркетингтің негізгі атқаратын ызметтері:сұранысты зерттеу, тауар ассортиментін құру, бағаларды реттеу сатуды ынталандыру. Коммерциялық қызмет бабындағы адамдар үшін маркетингтің териясы мен тәжрибесі өте үлкен ынталарын тудыраы. Маркетинг төмендегілерге мүмкіндік береді:

  1. тұтынушылардың тұтынушылық талғамдарын белгілеуге;
  2. сатылатын тауарларға бағалардың қолайлы деңгейін анықтауға;
  3. қызықтыратын тауар бойынша рынок сыйымдылығын, мүмкіншілігін анықтауға;
  4. сауда кәсіпорнының тиімді орналасуын таңдауға;
  5. өнімді тиімді өткізуді ұйымдастыру;
  6. тауарды сату бойынша қолайлы жағдай жасауға;
  7. өнімді өткізуге тиімді шығындардың түрлі нұсқаларын іздеу; қандай нақты тұтынушыға өнімнің қай түрін – өткізу жарнама, сақтау және тасымалдау, көлікке кеткен әрбір теңге қаншалықты табысты қай мезгілде алуға болатындығын есептеу.

Коммерциялық кәсіпорынның қабылдауы қажет болатын негізгі маркетинг тік шешімдері мыналар: мақсатты нарықты тауар ассортименті мен қызмет көрсету кешенін, өнімді өткізу мен баға құру стратегиясын, сауда кәсіпорнының орналасатын жерін таңдау, бәсекелестік шарттарын зерттеу және тағы басқа.

Қорыта айтқанда коммерциялық қызмет жүйесінде маркетинг өте белсенді орын алады. Сондықтан маркетингтік қызметтің алғы әдіс-тәсілдерін үйрену қажет. Ең маңызды элементі – келешектегі бағыттар бойынша талдауды қажет ететін нарықты кешенді зерттеу.

  1. Жарнамада жарнама берушінің пайдакүнемдікниетпенжасағанжәнеірізиянкелтіргентауарларға,жұмыстарғанемесе қызметкөрсетуге,сондай-ақоларды өндірушілерге, орындаушыларғанемесе сатушыларғақатыстыкөрінеужалғанақпаратты пайдалануыӨК198-бабындажауаптылықбелгіленген.

Қылмыстыңтікелейобьектісіэканомикалыққызметсубьектілерінің адал бәсекелестігінреттейтінқоғамдыққатынастар.

Обьективтік жағынқылмысқұрамы іс-әрекетпензаңдакөрсетілгензардаптыңболуыменжәнеарасындағысебептібайланыстыңболуыарқылысипатталады.

Жарнамадегеніміз тауардыңқұнынемесебасқадақызметкөрсетудің,оларғадегенсұраныстытуғызудың шарттарытуралыапаратболыптабылады.Бұлқылмыстыңобьективтікжағыжарнамадажарнама берушініңпайдакүнемдікниетпентауарлар,жұмыстарнемесеқызметкөрсетулерге,сондай-ақоларды өндірушілерге,орныдаушыларғанемесесатушыларғақатысты жалғанақпараттыпайдалануыарқылыжасалады.Мысалы:тауардыңсапасытуралы,жұмыснемесеқызметкөрсету –олардыңадамдаржәне жануарлардүниесінеқауіпсіздігі,тауардың дайындаушылары,жасалғанорны, тауарбелгісітуралыжалғанақпараттарберу.Мұндайіс-әрекеттерменкүресжүргізу тұтынушыларқұқығынқорғау ассоцациясыарқылыжүзегеасырылады.Егержоғарыдаайтылғанақпараттарды көрінеужалғанмәліметтерберілсе,ондаоның таратылуыосықылмыстыңобьективтік жағыныңбелгісінқұрайды

Көрінеужалған жарнамаберуүшінқылмыстық жауаптылықтекқанаірізиянкелтірілгенжағдайдаорыналады.Құрылысыжағынанқылмысқұрамы материалдық .Субьективтікжағынанқылмыс тікелейқасақаналықпенжәне пайдакүнемдікмақсатпеністеледі.Көрінеужалғанжарнамабергенкінәліадамөзініңжарнамада тауарларға,жұмыстарғанемесеқызмет көрсетугебайланысты,сондай-ақөндірушілерге,орындаушыларғанемесе сатушыларғақатыстыкөрінеужалған апарат пайдаланғанынсезедіжәне тұтынушыларғажәнебасқаларғаірізиянкелтіредїмүмкінекеніннемесемұндайзиян сөзсізболатыныналданалаболжайды,бірақ пайдакүнемдікмақсатпенсоныңболуынтілейді.Мұндайжарнамаберуарқылы кәсіпкер бәсекелесін рыноктан ығыстырудыниеттейді.Осығанорайжарнамабергендекөрінеужалғанмәліметберудіанықтауқажет.Егерқылмысемесболыптабылып,жауаптылықазаматтық құқықнормасыарқылыреттеледі.