Кәсіпкерліктің түрлерінің шама мінездемесі

  1. 2006 жылы шыққан “Жеке кәсіпкерлік” туралы Қазақстан Республикасы заңы тағы басқа ҚР кәсіпкерліктің дамуына кең жолдар аша бастады. Осы заңмен жарлықтардың негізінде соңғы 2-3 жыл ішінде кәсіпкерліктің абсолют дәрежесі жылдан жылға көбеюде.

Кәсіпкерлік қызметті ұдайы өндіріс циклі бойынша топтап бөлуге болады. Ұдайы өндіріс циклінің төрт фазасы болатындығы белгілі. Олар:

  • өндіріс;
  • айырбас;
  • бөлу;
  • тұтыну

Соңғы кездері кәсіпкерлік қызметтің тағы бір түрі – кеңес беру (консультациялық) орын алып келеді.

Кәсіпкерліктің барлық түрлерін анықтаушы және буындастырушы – тауар өндіруші. Ол өндірістік кәсіпкерлік болып табылады. Ол ең ұзақ және еңбектікөп қажет ететін процесс. Сондықтан, мысалы, кәсіпкер тез пайда алуға ұмтылғанда, оның қызметі көп жағдайларда коммерциялық сипат алады.

Кәсіпкерлік қызметтің түрлерініңөзі бірнеше тармақшаларға бөлінеді. Осылайша, өндірістік кәсіпкерлік инновациялық, ғылыми-техникалық қызмет, тауарлардың тікелей өндірісі, қызмет көрсету, оларды өндірістік тұтыну және де осы салалардағы ақпараттық қызмет түрінде болады.

Өндірістік кәсіпкерліктің объектісі -тауарлар, қызмет көрсету және капитал. Соңғы жағдайдан қаржылық кәсіпкерлік келіп туындайды.

Өндірістік кәсіпкерліктің зерттеу пәні – өндіріс және капитал, қызметтерді тұтыну сферасы.

Кәсіпкерліктің осы түрінің қызметі өндірістік кәсіпорындар мен ұйымдарда іске асырылады. Қызмет жүргізу субъектісі – кәсіпкер – тауар өндіруші.

Өндірістік кәсіпкерлікті іске асыру ең алдымен, өндіруге қажет, сондай-ақ көрсетуге тиісті қызмет түрінфирманың анықтауынан басталады

Жалған кәсіпкерлік. ҚК192-бабында“Жалғанкәсіпкерлік,яғникәсіпкерлікнемесебанктікқызметтіжүзегеасыру ниетінсізнесиеалу,салық төлеудепбосатылу,өзгедемүліктікпайдаалунемесетыйым салынғанқызметті жасырумақсатыбар азаматқа,ұйымғанемесемемлекеткеірізиянкелтіргенкоммерциялықұйым құружалған кәсіпкерлік “депбелгіленген.

Қылмыстыңтікелейобьектісікәсіпкерлікнемесебасқада коммерциялықәрекеттіреттейтінқоғамдыққатынастарболыптабылады.Қылмыстың жауаптылықтыңбастышарты- азаматтың,ұйымныңнемесемемлекеттіңқұқықтарыменмүдделерінезиянкелтіруболыптабылады.Обьективтік жағынаносы баптакөрсетілгенқылмысқұрамы:кәсіпкерлікнемесебанктікқызметтіжүзегеасыруниетінсіз,несиеалу,салықтөлеуденбосатылу,өзге демүліктікпайда алунемесетыйымсалынғанқызметтіжасырумақсатымензаңдабелгіленгензардаптыкелтіреотырыпкоммерциялықұйымқұруәрекетіарқылысипатталады.

Қылмыстекәрекетарқылыжүзегеасырылады.Жалғанкәсіпкеркомерциялықұйымқұруүшінонытіркеужәне оған лицензияалуүшінзаңдакөрсетілгенбарлыққұжаттардыдайындайды.Құрылтайшылар жиналысынөткізеді,жарғықабылдап,қажет болғанреттеқұрылтайшышартынбекітеді. Осыданкейінкәсіпкерлікнемесебанктікқызметзаңды тіркеуден өткізіліеді,оғанлицензияберіліп,банк операцияларынжүзеге асыруүшіналымдағыжәнеесептесу счеттары белгіленеді.Осыменкәсіпкерлікұйымныңбарлықзаңдықызметі доғарылады дажалғанкәсіпкеразаматқа,ұйымғанемесе мемлекеткезиян келтіругебағытталғанбасқаәрекеттерменшұғылданады:несиеалады,азаматтарданнемесеұйымдарданақшақаражаттарын жинайды,сөйтіптыйымсалынғанқызметпенайналысабастайды.Осындайәрекеттердің нәтижесіндеқоғамғақауіптізардапазаматқа,ұйымғақауіптізардапнемесемемлекеткеірізиянкелтіріледі.Осыуақыттан бастапқылмысаяқталғандептанылады.

Қылмыстыңсубьективтікжағыныңқажеттібелгісітыйымсалынғанқызметтіжасыру,заңсызнесиеалу,салықтөлеуденбосатылунемесеөзгедемүліктікпайдатабумақсатыболады.

 Қылмыстыңсубьектісікезкелгенесідұрыс16-ғатолғаназаматболады.

«Baribar.kz-тің» Telegram-каналына жазыламыз!