Нотариаттық іс-әрекеттер жасаудың негізгі ережерлері

Нотариаттық іс-әрекеттер жасау тәртібі осы Заңммеен, басқа да заң актілерімен және Қазақстан Республикасының Әділет миниістрлігі бекіткен Нотариустардың ноатриаттық іс-әрекетте жасау тәртібі туралы нұсқаулықпен белгіленеді.

Нотариаттық іс-әрекеттер жасау мерзімдері.

Отариаттық і-әрекетер бұл үшін барлық қажетті құжаттар табыс етіліп, мемлекеттік ноатриус немесе осы Заң арқылы ноатриаттық іс-әрекеттер жасауға уәкілдік берілген адамдар нотариаттық іс-әрекеттер жасаған жағдайда мемлекеттік баж төлеген не жекеше нотариустың ноатриаттық іс-әрекеттеріне ақы төлеген күні жасалады.

Нотариаттық іс-әрекеттер жасауды кейінге қалдырудың және тоқтата тұрудың негіздері ммен мерзімдері:

1.Ноатриаттық іс-әрекеттер жасау мынадай негіздер бойынша:

  • жеке және заңды тұлғалардан қосымша мәліметтерді талап ету қажет болуына;
  • құжаттардың сараптамаға жіберілуі негізінде кейінгі қалдырылуы мүмкін.

2.Нотариаттық іс-әрекет жасауды кейінге қалдыру мерзімі нотариаттық іс-әрекет жасауды кейінге қалдыру туралы қаулы шығарылған күннен бастап бір айдан аспауы керек.

3.Басқа бір мүдделі адам куәландырмақшы болған құқықты немесе фактіні сотта даулаушы мүдделі адамның өтініші бойынша нотариаттық іс-әрекет жасау он күннен аспайтын мерзімге кейінге қалдырылуы мүмкін.Егер осы мерзім ішінде соттан өтінішті түскені туралы хабар алынбаса,ноатриаттық іс-әрекет жасалуға тиіс.

4.Басқа бір мүдделі адам куәландыруды өтінген құқық пен фактіні даулаушы мүдделі адамның өтініші түскенітуралы соттан хабар алынған жағдайда,нотариаттық іс-әрекет жасау сот істі шешкенге дейін тоқтатыла тұрады.

Нотариаттық іс-әрекетті жасауды өтіннген адамның жеке басын анықтау.

1.Нотариус немесе лауазымды адам нотариатты іс-әрект жасаған кезде ноатриаттық іс-әркет жасауды өтінге азаматтың,оның өкілінің немесе заңды тұлға өкіліні жеке басын анықтайды:

2.Адамның жеке басын анықтау нотариаттық іс-әрекет жасауды өтінге азаматтың жеке куәлігі немесе паспорты негізінде жүргіледі.

Мәмілеге қатысушы жеке адамдардың іс-әрекетке қабілетке қабілеттілгі мен заңды тұлағалардың құқықтық қабілеттілігін анықтау

Мәмілелерді куәландырған кезде азаматтардың іс-әрекетке қабілеттілігі анықталадыжәне нотариттық іс-әрекетке қабілеттіліг аныталады және нотариаттық іс-әрекет жасау кезінде мәмілелерге қатысушы заңды тұлғалардың құқықтық қабілеттілігі тексеріледі.Мәміле өкілдер арқылы жасалған жағдайда олардың өкілеттігі тексеріледі.