Т-түрлендіру және СРТ-теорема

Біз Р мен С алмастыруларын қарап үйрендік. Р жұптық бұзылысы К+мезондардың 2мен 3 -ге (шашырау) ажырағанда күзетілген еді. Р жұптық бірер физикалық шаманың координаталар өстері айнаға қаратқандағы өзгерісін білдіреді

,,

Егер бірер аймақ Р инварианттық десек бұл реал аймақ және айнадан оның бейнесі бірдей ықтималдықпен жүзеге ауысуын білдіреді. Бірақ 60 Со кобальт ядросы-ыдырау мысалында Р инварианттылықтың бұзылуын көріп шықтық. Ал С түрлендіру болса бөлшекті антибөлшекке дейін түрлендіреді. Синварианттық бірер процес және ондағы барлық бөлшектерді антибөлшектер дейді. Түрлендірумен процес бірдей ықтималдықпен жүргізуін білдіреді. Бірақ нейтраль камезондар мысалында күшсіз өзара әсерлерінде Р және РС комбинацияланған инварианттықтың бұзылуын көріп шықтық. Дискрет түрлендірудің және бір түрі бұл Т-түрлендірулер.

Т-түрлендірулерде уақыт өсі -ға түрлендірулер. Бұл түрлендіруге инварианттық бірер процестің және оған болған кері процестің ықтималдықтары бір-біріне теңдігін білдіреді. өткен параграфта-дің-кеыдырау процесі СР комбинацияланған инварианттықтың бұзылуын білдіреді.Сонымен бірге бұл процес Т-инварианттықтың да бұзылуын білдіреді. Себебі негізінен 3

күйгеыдырайды және өз ықтималдығымен 2

күйге де ыдырайды. Егер енді кері процесті қарасақ яғни

бұл күйде -мезон күйінің толық жасау уақытын белгілей алмайды.

3

2

Яғни Т-инварианттылық бұзылады және операторлары белгілі қозғалысты көрсеткен сияқты операторы да t оргумент орнына –t қояды . яғни система бастапқы және соңғы күйлерін өзара алмастырылады. Сонымен бөлшектеримпульстер және спинпроекциялары да өз таңбаларын өзгертеді. Кестеде олардың қалай өзгеруінің өрнектері көрсетілген

Шама Операция
 
Координаталар
Уақыт
Масса
Импульс
Импульс моменті
Күш
Энергия
Заряд
Электр өрісі
Магнит өрісі

бұл кестені толтыруда мына өрнектер пайдаланылады.

Шредингер теңдеуінді t уақыт бойынша бірінші тәртіпті туынды қатынасады және Т-түрлендіру үшін оның таңбасы өзгереді. –t сол үшін бұл теңдеудің коваренттілігін сақтау үшін толқын функциясының уақыт оргументінің таңбасын өзгертумен бірге толқын функциясының өзі де комплекс қоспасымен алмастырылады.

Соның үшін бұл -операторына физикалық шаманы сәйкес қойып болмайды. Себебі уақыттың жұптық ұғ,ымы жоқ. Бұдан Т-варианттық қандайда бір сақталу заңдарына алып келмейді. Мұндай болсада тура және кері бағытты жүзеге келуші процестер ықтималдықтары арасындағы белгілі қатынасқа алып келеді. Сонымен микро әлемдегібарлық процестер уақыт бойынша қайталанушы болады.

  1. СРТ-теорема.

Бұл теореманы мынадай түрлендіру мүмкін . Егер бірер бір процеске бір мезетте СР және Т операторлары қолдасақ пайда болатын процес бастапқы процеспен бірдей ықтималдықта жүзеге келеді. Мұндай ерекше СР және Т түрленулерде Инварианттылық бұзылу мүмкін. Бірақ бір инварианттықтың бұзылуыбасқасының бұзылуы есебінен конденсацияланады. Бірақ 3 түрленуден кейін симметрия қайта тіктеледі. Қазіргі күнге дейін СРТ инварианттықтың бұзылған процесі күзетілген емес. Мұндай бекітім 1951-1955 жылы Г. Людерс және В. Поули дәлелдеген СРТ теоремасының мазмұны болып табылады.