Көркем образ, оның қырлары мен өзара бірлігі

.Көркем әдебиетте тип және типтендіру мәселесі көркем образға тікелей қатысты. Көркем образ өзі айтып тұрғандай ең бастысы көрігімен ерекшеленеді яғни бұл үдеріске тіл қатады өйткені сөз оның түрлері қолданысы образдың көркемдік қырларын ашуға ықпал етеді. Өнер түрлері қаншалықты көп болса да әдебиетте де образ өөзіндік қасиетке ие. Мысалы: көркем бейненің жасалу жолдары әртүрлі аспекте жасалады.

 • портрет
 • мінездеу
 • адамның күйініші мен сүйінішін суреттеу
 • қатысушылардың сөзі
 • жанама мінездеу
 1. Типтендіру түрлері мен ерекшеліктері әдебиетте өзге өнер түрлеріне қарағанда мүлдем басқаша.Ал кескіндеме өнеріндегі портрет әдебиеттегі портреттен мүлдем өзгеше. Атап айтқанда кескіндемедегі портрет әдеби образ жасау орнына шығармалардағы кейіпкерлер түрлі адамға айналады. Образдың түрін белгілеген әдістік тектік, тәсілдік, факторлар бар. Көркемдік әдіс тұрғысынан келгенде образдың түрі екі түрлі болып табылады.
 2. романтикалық образ
 3. реалистік образ
 4. Типтілік пен көркемдік шарттары әдебиетте қазірде сақталынады. Көркемдік әдіс секілді көркем шығармаларда көбінесе реалистік немесе шындық өмірге негізделген көркем бейнелер бар. Ал кейбір әдебиет зертеуші пікірінше бұған романтикалық образды кіргізеді. Әдебиет тек тұрғысына үш түрлі.
 • эпикалық образ
 • лирикалық образ
 • драмалық образ