Табиғатты пайдалану құқығы

  1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік табиғиқорлардыпайдалануызаңдакөрсетілгенреттердепайдаланғаныүшінақы алужәне басқанысандарда жузеге асырады.

Табиғи қорлардыпайдаланғаныүшінтөленетінақының нормативтерінтиістітабиғи қорлардыңкадастрлықбағаларынегізінде, олардың аралуын, жаңғыртылуын, мүмкіндіктерін, оңайлылығын, кешенділігі, өнімділігін, орналасқан жерінжәнебасқафакторларды ескере отырыпҚР-ныңҮкіметі мен жергіліктіатқарушыоргандарбелгілейді. Кадастрлықбағаларболмаған жағдайданормативтершарт негізіндебелгіленеді.

Жериемдену менжер пайдалануғатөленетінақы жер учаскесініңсапасына, орналасуынажәне оныңсу менқамтамасызетілуінеқарай белгіленетінжер салығынемесе жалдау ақысыарқылы алынады.

Табиғиқорлардыпайдалануғабайланыстыбелгіленгенжарналар мен төлемдерайналадағытабиғи ортанықорғау жөніндегішараларды қосымшақаржыландыруүшіналынып, республиканың, жергіліктіжәнеқоғамдық табиғатқорғау қорларынажұмсалады.

Жерүшін алынатын төлемдержердің тиімді пайдалануынэкономикалық әдістермен қамтамасыз етуге және жергеорналастыруға, жердіңқұнарлылығынарттырып,оны қорғау жөніндегішаралардыжүзегеасыруға, сондай-ақаймақтыәлеуметтік – мәденидамытуғажұмсалады.

Мемлекеттік табиғиресурстардымемлекеттік құрылымдар арқылыда пайдаланады. Ондай реттерде мемлекеттіккәсіпорындарды, ұйымдарды, ауылшаруашылық тәжірибе, ғылыми мекемелерді және басқада мемлекеттік құрылымдарды құрып, оларға табиғи ресурстардыатқаратынқызметінеқараймақсаттыпайдалануғабереді. Оларөнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, орман немесе басқа да салалар өнімдерінөндіруді, сондай-ақхалықтың әлеуметтік – мәдениқажеттерін қанағаттандырудықамтамасыз етеді.